» مقالات انگلیسی » Maternal determinants of timely vaccination coverage among infants in rural Bangladesh

Maternal determinants of timely vaccination coverage among infants in rural Bangladeshشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2014.06.092
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Maternal determinants of timely vaccination coverage among infants in rural Bangladesh

Authors: Lavanya Vasudevan and Alain B. Labrique and Sucheta Mehra and Lee Wu and Orin Levine and Danny Feikin and Rolf Klemm and Parul Christian and Keith P. West Jr.

Journal: Vaccine

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Timely vaccination, i.e., the receipt of all scheduled vaccinations in an age-appropriate fashion, is critical for the prevention of deadly diseases in infants and achievement of the {UN} Millennium Development Goal to reduce infant mortality. Infants, especially in rural or underprivileged settings often receive delayed vaccinations leaving them susceptible to vaccine-preventable illnesses early in the first year of life. In this study, we examined rates of timely vaccination among 24,435 infants born in Gaibandha and Rangpur rural districts of Bangladesh from 2001 to 2007. Methods Vaccinations due by 14 weeks of age and administered through routine government immunization services were assessed using interviews with enrolled mothers between 11 and 18 weeks postpartum. We created a Timely Vaccination (TV) score to classify infants as vaccinated fully and on schedule (TV = 1) or not (TV = 0), and used multivariable logistic regression to identify maternal characteristics associated with infant’s timely vaccination status. Results Our results suggest that only 19% of infants in this cohort received scheduled vaccinations on time by 11–۱۸ weeks postpartum. Mothers’ engagement in paid employment [OR = 1.13, 95% CI: 1.03–۱٫۲۳], receipt of tetanus toxoid vaccination [OR = 1.24, 95% CI: 1.11–۱٫۳۸], history of antenatal care [OR = 1.22, 95% CI: 1.12–۱٫۳۲], or higher socioeconomic status [OR = 1.07, 95% CI: 1.03–۱٫۱۱] were positively associated with timely vaccination of their infants. Mother’s perception of small infant size at birth was negatively associated with timely vaccination [OR = 0.89, 95% CI: 0.82–۰٫۹۷]. Conclusion Timely vaccination coverage of infants in rural Gaibandha and Rangpur districts is extremely low. This analysis identifies important shortcomings associated with the 1-year vaccination benchmark of routine immunization performance and suggests the need for specific interventions based on potential maternal determinants as well as known system and programmatic barriers of timely vaccination among infants in rural Bangladesh.

Keywords: Timely vaccination, Crude vaccination, Expanded Program on Immunization (EPI), Bangladesh, Timely vaccination score, Maternal determinants, Antenatal care, Tetanus toxoid vaccination

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل مادران از پوشش واکسیناسیون به موقع در نوزادان در مناطق روستایی بنگلادش

نویسندگان: Lavanya Vasudevan and Alain B. Labrique and Sucheta Mehra and Lee Wu and Orin Levine and Danny Feikin and Rolf Klemm and Parul Christian and Keith P. West Jr.

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه واکسیناسیون به موقع، به عنوان مثال، دریافت تمام واکسن های برنامه ریزی شده در مد متناسب با سن، برای پیشگیری از بیماری های کشنده در نوزادان و دستیابی به اهداف توسعه هزاره {سازمان ملل متحد} برای کاهش نوزادان مرگ و میر نوزادان، به خصوص در مناطق روستایی و یا محروم حیاتی است تنظیمات اغلب دریافت واکسن به تعویق افتاد ترک آنها را مستعد ابتلا به بیماری قابل پیشگیری با واکسن در اوایل سال اول زندگی در این مطالعه، نرخ واکسیناسیون به موقع میان ۲۴،۴۳۵ نوزادان در جایبانذا و رنگپور مناطق روستایی بنگلادش ۲۰۰۱-۲۰۰۷ روش واکسیناسیون متولد دلیل مورد بررسی قرار ۱۴ هفته سن و اداره از طریق خدمات ایمن سازی دولت معمول با استفاده از مصاحبه با مادران ثبت نام بین ۱۱ و ۱۸ هفته پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت ما یک واکسیناسیون به موقع (TV) نمره به طبقه بندی نوزادان ایجاد شده به عنوان به طور کامل واکسینه شده و در برنامه (تلویزیون = ۱) یا نه ( تلویزیون = ۰)، و با استفاده از رگرسیون چند متغیره لجستیک به شناسایی مشخصات مادران در ارتباط با وضعیت واکسیناسیون به موقع نوزاد نمایش نتایج: از نتایج ما نشان می دهد که تنها ۱۹ درصد از نوزادان در این گروه واکسیناسیون برنامه ریزی شده در زمان های تعامل ۱۱-۱۸ هفته مادران پس از زایمان در اشتغال پرداخت می شود دریافت OR = 113، ۹۵٪ CI: 103-123، دریافت واکسن کزاز توکسوئید OR = 124، ۹۵٪ CI: 111-138، سابقه مراقبت قبل از تولد OR = 122، ۹۵٪ CI: 112-132 ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی یا بالاتر OR = 107، ۹۵٪ CI: 103-111 مثبت با واکسیناسیون به موقع از نوزادان خود ادراک مادر از اندازه نوزاد کوچک در هنگام تولد منفی با واکسیناسیون به موقع OR = 089، ۹۵٪ CI همراه بود همراه بود: ۰۸۲-۰۹۷ نتیجه پوشش واکسیناسیون به موقع نوزادان در مناطق روستایی مناطق جایبانذا و رنگپور بسیار کم استاین تجزیه و تحلیل مشخص کاستی مهم در ارتباط با ۱ سال معیار واکسیناسیون عملکرد ایمن سازی معمول و نشان می دهد نیاز به مداخلات خاص بر اساس عوامل بالقوه مادر و همچنین سیستم شناخته شده و موانع برنامه ریزی واکسیناسیون به موقع در نوزادان در مناطق روستایی بنگلادش
کلمات کلیدی:   واکسیناسیون به موقع، واکسیناسیون خام، برنامه گسترده ایمن سازی در (EPI)، بنگلادش، نمره به موقع واکسیناسیون، از عوامل مادری، مراقبت قبل از تولد، کزاز واکسیناسیون توکسوئید

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله