» مقالات انگلیسی » Maternal cortisol during pregnancy is related to infant cardiac vagal control

Maternal cortisol during pregnancy is related to infant cardiac vagal controlشناسه مقاله
10.1016/j.psyneuen.2015.01.024
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Maternal cortisol during pregnancy is related to infant cardiac vagal control

Authors: Joshua A. Rash and Tavis S. Campbell and Nicole Letourneau and Gerald F. Giesbrecht

Journal: Psychoneuroendocrinology

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Prenatal exposure to maternal psychological distress and glucocorticoids result in neurobiological adaptations within the fetus that increase risk for developing exaggerated emotional, behavioral, and stress responses to novelty and challenges in childhood. The current study investigated the influence of maternal depressed mood and cortisol during pregnancy on infant cardiac vagal control (CVC) to standardized laboratory challenge tasks. Methods The sample comprised 194 women and their infants. Maternal reports of depressed mood and salivary cortisol were assessed at 14 and 32 weeks gestational age. Linear regression was used to examine associations between maternal measures during early and late pregnancy, and infant {CVC} indexed via respiratory sinus arrhythmia (RSA) at rest and in response to laboratory tasks designed to elicit frustration when infants were 6 months of age. It was hypothesized that maternal depressed mood and cortisol would be associated with lower basal {RSA} and smaller decreases in {RSA} from baseline to challenge. Results A significant decrease in infant {RSA} from baseline to frustration tasks indicated that laboratory tasks elicited a reliable decrease in {RSA} from baseline to frustration among infants which is characterized by reduction in vagal efferent activity on the heart in response to challenge. Higher maternal cortisol, but not depressed mood, was associated with lower basal {RSA} and greater decrease in {RSA} from baseline to frustration. Associations between maternal cortisol and infant basal {RSA} were observed for both early and late pregnancy whereas the associations between prenatal cortisol and decrease in {RSA} from baseline to frustration were observed for early, but not late, pregnancy. Conclusions Maternal cortisol during pregnancy was associated with infant {CVC} at 6-months of age. Such influences may have enduring impacts on the child and important implications for the development of physical and mental health outcomes.

Keywords: Cardiac vagal control, Fetal programming, Depressed mood, Cortisol, Respiratory sinus arrhythmia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کورتیزول در طی بارداری مربوط به کنترل واگ به قلب نوزاد

نویسندگان: Joshua A. Rash and Tavis S. Campbell and Nicole Letourneau and Gerald F. Giesbrecht

ژورنال: Psychoneuroendocrinology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
قرار گرفتن در معرض سابقه قبل از تولد به پریشانی روانی مادر و گلوکوکورتیکوئیدها در نتیجه سازگاری neurobiological در جنین است که افزایش خطر ابتلا به عاطفی، رفتاری و استرس به تازگی و چالش ها در دوران کودکی اغراق مطالعه حاضر تاثیر خلق و خوی افسرده مادر و کورتیزول در دوران بارداری بر بررسی نوزاد کنترل واگ به قلب (CVC) به وظایف چالش آزمایشگاهی استاندارد روش نمونه شامل ۱۹۴ زن و نوزادان آنها گزارش مادران از افسردگی خلق و خوی و بزاق کورتیزول در ۱۴ و ۳۲ هفته سن حاملگی رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت به بررسی ارتباط بین اقدامات مادر در اوایل استفاده شد و در اواخر بارداری، نوزاد و {CVC} از طریق آریتمی سینوسی تنفسی (RSA) در حالت استراحت و در پاسخ به کارهای آزمایشگاهی طراحی شده برای استخراج سرخوردگی نمایه وقتی نوزادان از ۶ ماهگی این فرض شد که خلق افسرده مادر و کورتیزول می شود با پایین تر در ارتباط بودند پایه {RSA} و کاهش کوچکتر در {RSA} از سطح پایه برای به چالش کشیدن نتایج کاهش قابل ملاحظه در نوزاد {RSA} از شروع مطالعه به وظایف سرخوردگی نشان داد که کارهای آزمایشگاهی کاهش قابل اعتماد در {RSA} از شروع مطالعه به سرخوردگی در میان نوزادان است که مشخص بدستآمده توسط کاهش در فعالیت های وابران واگ بر روی قلب در پاسخ به چالش کشیدن کورتیزول مادر بالاتر است، اما نه خلق افسرده، با پایه های پایین تر {RSA} و کاهش میزان {RSA} از شروع مطالعه به سرخوردگی ارتباط بین کورتیزول مادر و پایه نوزاد {RSA همراه بود } برای هر دو بارداری در اوایل و اواخر مشاهده شد در حالی که ارتباط بین کورتیزول دوران بارداری و کاهش {RSA} از شروع مطالعه به سرخوردگی برای اوایل مشاهده شد، اما نه دیر، نتیجه گیری از بارداری کورتیزول مادر در دوران بارداری با نوزاد {CVC} در ۶- همراه بود ماه سنچنین تأثیرات ممکن است پایدار اثرات در کودکان و پیامدهای مهمی برای توسعه سلامت جسمی و روانی
کلمات کلیدی:   کنترل واگ به قلب، برنامه نویسی جنین، خلق افسرده، کورتیزول، سینوس تنفسی آریتمی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله