» مقالات انگلیسی » Maternal and infant activity: Analytic approaches for the study of circadian rhythm

Maternal and infant activity: Analytic approaches for the study of circadian rhythmشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2015.08.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Maternal and infant activity: Analytic approaches for the study of circadian rhythm

Authors: Karen A. Thomas and Robert L. Burr and Susan Spieker

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2015

Abstract:

Abstract The study of infant and mother circadian rhythm entails choice of instruments appropriate for use in the home environment as well as selection of analytic approach that characterizes circadian rhythm. While actigraphy monitoring suits the needs of home study, limited studies have examined mother and infant rhythm derived from actigraphy. Among this existing research a variety of analyses have been employed to characterize 24-h rhythm, reducing ability to evaluate and synthesize findings. Few studies have examined the correspondence of mother and infant circadian parameters for the most frequently cited approaches: cosinor, non-parametric circadian rhythm analysis (NPCRA), and autocorrelation function (ACF). The purpose of this research was to examine analytic approaches in the study of mother and infant circadian activity rhythm. Forty-three healthy mother and infant pairs were studied in the home environment over a 72 h period at infant age 4, 8, and 12 weeks. Activity was recorded continuously using actigraphy monitors and mothers completed a diary. Parameters of circadian rhythm were generated from cosinor analysis, NPCRA, and ACF. The correlation among measures of rhythm center (cosinor mesor, {NPCRA} mid level), strength or fit of 24-h period (cosinor magnitude and R2, {NPCRA} amplitude and relative amplitude (RA)), phase (cosinor acrophase, {NPCRA} {M10} and {L5} midpoint), and rhythm stability and variability (NPCRA interdaily stability (IS) and intradaily variability (IV), ACF) was assessed, and additionally the effect size (eta2) for change over time evaluated. Results suggest that cosinor analysis, NPCRA, and autocorrelation provide several comparable parameters of infant and maternal circadian rhythm center, fit, and phase. {IS} and {IV} were strongly correlated with the 24-h cycle fit. The circadian parameters analyzed offer separate insight into rhythm and differing effect size for the detection of change over time. Findings inform selection of analysis and circadian parameters in the study of maternal and infant activity rhythm.

Keywords: Circadian rhythm, Activity, Infant, Mother, Analysis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مادران و نوزادان فعالیت درسایت: روش تحلیلی برای مطالعه ریتم شبانه روزی

نویسندگان: Karen A. Thomas and Robert L. Burr and Susan Spieker

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مادر چکیده این مطالعه از نوزاد و مادر ریتم شبانه روزی مستلزم انتخاب ابزار مناسب برای استفاده در محیط خانه و همچنین انتخاب از رویکرد تحلیلی که مشخصه ریتم شبانه روزی در حالی که نظارت actigraphy مناسب نیازهای مطالعه در خانه، مطالعات محدود را بررسی کرده اند و ریتم نوزاد مشتق شده cosinor، غیر: از actigraphy در میان این تحقیقات موجود انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است برای توصیف ۲۴ ساعت ریتم، کاهش توانایی ارزیابی و ترکیب یافته مطالعات اندکی مکاتبات مادر و پارامترهای شبانه روزی نوزاد از نظر روش اغلب ذکر شده را بررسی کرده اند پارامتری تجزیه و تحلیل ریتم شبانه روزی (NPCRA) و تابع خودهمبستگی (ACF) هدف از این پژوهش بررسی رویکردهای تحلیلی در این مطالعه از مادر و نوزاد ریتم فعالیت شبانه روزی چهل و سه مادر و نوزاد جفت سالم در محیط خانه بیش از یک مورد مطالعه قرار گرفتند ۷۲ دوره ساعت در سن نوزاد ۴، ۸ و ۱۲ هفته فعالیت ثبت شد به طور مداوم با استفاده از مانیتورهای actigraphy و مادران تکمیل یک دفتر خاطرات پارامترهای ریتم شبانه روزی از تجزیه و تحلیل cosinor تولید شد، NPCRA و ACF ارتباط میان اقدامات مرکز ریتم (cosinor mesor، {NPCRA} اواسط سطح)، قدرت و یا جا از دوره ۲۴ ساعته (قدر cosinor و R2، {NPCRA} دامنه و فراوانی نسبی (ره))، فاز (acrophase cosinor، {NPCRA} {M10} و {L5} نقطه میانی) ، و ثبات ریتم و تنوع (NPCRA interdaily ثبات (IS) و تنوع intradaily (IV)، ACF)، مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر این اندازه اثر (eta2) برای تغییر در طول زمان مورد بررسی قرار نتایج نشان می دهد که تجزیه و تحلیل cosinor، NPCRA و همبستگی ارائه چند پارامترهای قابل مقایسه از نوزاد و مرکز ریتم شبانه روزی مادر، مناسب، و فاز {است} و {IV} به شدت با ۲۴ ساعت مناسب چرخه ارتباط داشتندپارامترهای شبانه روزی مورد تجزیه و تحلیل ارائه بینش جداگانه به ریتم و متفاوت اندازه اثر برای تشخیص تغییر در طول زمان یافته اطلاع انتخاب تجزیه و تحلیل و پارامترهای شبانه روزی در این مطالعه از ریتم مادر و نوزاد فعالیت
کلمات کلیدی:   شبانه روزی ریتم، فعالیت، نوزادان، مادر، تجزیه و تحلیل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله