» مقالات انگلیسی » Massage therapy improves the development of HIV-exposed infants living in a low socio-economic, peri-urban community of South Africa

Massage therapy improves the development of HIV-exposed infants living in a low socio-economic, peri-urban community of South Africaشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2014.12.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Massage therapy improves the development of HIV-exposed infants living in a low socio-economic, peri-urban community of South Africa

Authors: E.M. Perez and H. Carrara and L. Bourne and A. Berg and S. Swanevelder and M.K. Hendricks

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2015

Abstract:

Abstract The aim of this study was to assess the effect of massage therapy on the growth and development of infants of HIV-infected mothers in a low socio-economic community in Cape Town. It was a prospective, randomised, controlled intervention trial that included massage therapy and control groups of HIV-infected mothers and their normal birth weight infants who were enrolled in the prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) programme. Participants were recruited at the 6-week clinic visit and followed up every 2 weeks until their infants were 9 months of age. Mother–infant pairs in the massage therapy and control groups included 73 and 88 at 6 weeks and 55 and 58 at 9 months, respectively. Mothers in the intervention group were trained to massage their infants for 15 min daily. The socioeconomic status, immunity, relationship with the partner and mental pain of mothers; the infants’ dietary intake, anthropometry and development (Griffiths Mental Development Scales); and haematological and iron status of mothers and infants were assessed at baseline and follow-up. Nine infants (5.3%) were HIV-infected on the {HIV} {DNA} {PCR} test at 6 weeks. Despite significantly higher levels of maternal mental pain, infants in the massage therapy compared to control group scored higher in all five of the Griffiths Scales of Mental Development and significantly higher in the mean quotient (p = 0.002) and mean percentile (p = 0.004) for the hearing and speech scale at 9 months. Based on the mean difference in scores, the massage therapy group showed greater improvement for all five scales compared to the control group. The mean difference in scores was significantly greater for the hearing and speech quotient (21.9 vs. 11.2) (p < 0.03) and the general quotient percentile (19.3 vs. 7.7) (p = 0.03) in the massage therapy compared to the control group. These scales remained significant when adjusting for the relationship with the partner and maternal mental pain. Both groups had lower scores in the performance scale at 9 months although this was significantly worse in the control compared to the massage therapy group when adjusting for maternal {CD4} count, anaemia, relationship with the partner and mental pain. There were no significant differences in the anthropometric measurements between the two groups. In conclusion, based on the Griffiths Scales, massage therapy improved the overall development and had a significant effect on the hearing and speech and general quotient of HIV-exposed infants in this study.

Keywords: Infant massage, Development, Growth, Peri-urban, Griffiths Scales, HIV-exposure

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ماساژ درمانی را بهبود می بخشد توسعه نوزادان HIV در معرض زندگی در یک اجتماعی و اقتصادی، جامعه نیمه شهری کم آفریقای جنوبی

نویسندگان: E.M. Perez and H. Carrara and L. Bourne and A. Berg and S. Swanevelder and M.K. Hendricks

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ماساژ درمانی بر رشد و توسعه نوزادان مادران آلوده به HIV در یک جامعه اجتماعی و اقتصادی پایین در کیپ تاون این آینده نگر، تصادفی، آزمایش مداخله کنترل که شامل ماساژ درمانی بود و گروه کنترل مادران آلوده به HIV و نوزاد با وزن طبیعی خود را که در پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به فرزند وارد مطالعه شدند (PMTCT) شرکت کنندگان در برنامه در ۶ هفته سایت بازدید درمانگاه انتخاب شدند و به دنبال هر ۲ هفته تا نوزادان آنها شد ۹ ماه از سن جفت مادر و نوزاد در دو گروه ماساژ درمانی و کنترل شامل ۷۳ و ۸۸ در ۶ هفته و ۵۵ و ۵۸ در ۹ ماه، به ترتیب مادران در گروه مداخله به ماساژ نوزادان خود را برای ۱۵ دقیقه روزانه وضعیت اجتماعی و اقتصادی آموزش دیده بودند ، ایمنی، ارتباط با شریک زندگی و درد روان مادران؛ رژیم غذایی نوزادان، آنتروپومتری و توسعه (رشد ذهنی گریفیث فلس)؛ و وضعیت خون و آهن مادران و نوزادان در ابتدا ارزیابی و پیگیری نه نوزادان (۵۳٪) آلوده به HIV در {HIV} شد {DNA} {PCR} آزمون در ۶ هفته با وجود سطح قابل توجهی بالاتر از درد روان مادران شد ، نوزادان در درمان ماساژ نسبت به گروه کنترل در تمام پنج تن از فلس گریفیث از رشد ذهنی و به طور قابل توجهی بالاتر در میانگین هوش (P = 0002) بالاتر به ثمر رساند و میانگین درصد (= ۰۰۰۴ P) برای دادرسی و مقیاس سخنرانی در ۹ ماه بر اساس اختلاف میانگین در نمرات، ماساژ در گروه ماساژ بهبود بیشتر برای همه پنج مقیاس در مقایسه با گروه شاهد میانگین تفاوت در نمرات برای شنوایی و گفتار خارج قسمت (۲۱۹ در مقابل ۱۱۲) به طور معنیداری بیشتر بود نشان داد (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۳) و خارج قسمت صدک عمومی (۱۹۳ در مقابل ۷۷) (P = 003) در ماساژ درمانی در مقایسه با گروه شاهداین مقیاس در هنگام تنظیم برای ارتباط با شریک و درد روان مادران قابل توجهی باقی مانده هر دو گروه نمرات پایین تر در مقیاس عملکرد در ۹ ماه بود اگر چه این در کنترل نسبت به گروه درمان ماساژ هنگام تنظیم برای مادر {CD4} تعداد قابل توجهی بدتر بود ، کم خونی، رابطه با شریک و درد روانی تفاوت معنیداری در اندازه گیری های تن سنجی بین دو گروه در نتیجه وجود نداشت، بر اساس گریفیث فلس، ماساژ درمانی توسعه کلی بهبود یافته و یک اثر قابل توجهی در شنوایی و گفتار و کلی حال خارج قسمت نوزادان در معرض HIV قرار در این مطالعه
کلمات کلیدی:   ماساژ نوزاد، نمو، رشد، نیمه شهری، گریفیث فلس، HIV-قرار گرفتن در معرض

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله