» مقالات انگلیسی » Manganese concentrations in drinking water from villages near banana plantations with aerial mancozeb spraying in Costa Rica: Results from the Infants’ Environmental Health Study (ISA)

Manganese concentrations in drinking water from villages near banana plantations with aerial mancozeb spraying in Costa Rica: Results from the Infants’ Environmental Health Study (ISA)شناسه مقاله
10.1016/j.envpol.2016.04.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Manganese concentrations in drinking water from villages near banana plantations with aerial mancozeb spraying in Costa Rica: Results from the Infants’ Environmental Health Study (ISA)

Authors: Berna van Wendel de Joode and Benoit Barbeau and Maryse F. Bouchard and Ana María Mora and Åsa Skytt and Leonel Córdoba and Rosario Quesada and Thomas Lundh and Christian H. Lindh and Donna Mergler

Journal: Environmental Pollution

Year: 2016

Abstract:

Abstract Elevated manganese (Mn) in drinking water has been reported worldwide. While, naturally occurring Mn in groundwater is generally the major source, anthropogenic contamination by Mn-containing fungicides such as mancozeb may also occur. The main objective of this study was to examine factors associated with Mn and ethylenethiourea (ETU), a degradation product of mancozeb, in drinking water samples from villages situated near banana plantations with aerial spraying of mancozeb. Drinking water samples (n = ۱۲۶) were obtained from 124 homes of women participating in the Infants’ Environmental Health Study (ISA, for its acronym in Spanish), living nearby large-scale banana plantations. Concentrations of Mn, iron (Fe), arsenic (As), lead (Pb), cadmium (Cd) and ethylenethiourea (ETU), a degradation product of mancozeb, were measured in water samples. Only six percent of samples had detectable {ETU} concentrations (limit of detection (LOD) = ۰٫۱۵ μg/L), whereas 94% of the samples had detectable Mn (LOD = ۰٫۰۵ μg/L). Mn concentrations were higher than 100 and 500 μg/L in 22% and 7% of the samples, respectively. Mn was highest in samples from private and banana farm wells. Distance from a banana plantation was inversely associated with Mn concentrations, with a 61.5% decrease (95% CI: −۹۷٫۰, −۲۶٫۰) in Mn concentrations for each km increase in distance. Mn concentrations in water transported with trucks from one village to another were almost 1000 times higher than Mn in water obtained from taps in houses supplied by the same well but not transported, indicating environmental Mn contamination. Elevated Mn in drinking water may be partly explained by aerial spraying of mancozeb; however, naturally occurring Mn in groundwater, and intensive agriculture may also contribute. Drinking water risk assessment for mancozeb should consider Mn as a health hazard. The findings of this study evidence the need for health-based World Health Organization (WHO) guidelines on Mn in drinking water.

Keywords: Fungicides, Mancozeb, Manganese, Drinking water, Environmental contamination

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: غلظت منگنز در آب آشامیدنی از روستاهای نزدیک مزارع موز با mancozeb هوایی پاش در کاستاریکا: نتایج از مطالعه سلامت محیط زیست نوزادان (ISA)

نویسندگان: Berna van Wendel de Joode and Benoit Barbeau and Maryse F. Bouchard and Ana María Mora and Åsa Skytt and Leonel Córdoba and Rosario Quesada and Thomas Lundh and Christian H. Lindh and Donna Mergler

ژورنال: Environmental Pollution

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده درارتفاع منگنز (Mn) در آب آشامیدنی در سراسر جهان گزارش شده است در حالی که، به طور طبیعی منگنز در آب های زیرزمینی است به طور کلی منبع اصلی، آلودگی انسانی منگنز حاوی قارچ کش مانند mancozeb نیز ممکن است رخ دهد هدف اصلی از این مطالعه، بررسی عوامل مرتبط بود با منگنز و اتیلن تیواوره (ETU)، یک محصول تخریب mancozeb، در نمونه آب شرب از روستاهای واقع در نزدیکی مزارع موز با اسپری هوایی نمونه آب mancozeb قابل شرب (۱۲۶ نفر) از ۱۲۴ خانه های زنان شرکت کننده در به دست آمد نوزادان محیط زیست مطالعه سلامت (ISA، برای مخفف آن در زبان اسپانیایی)، زندگی در این نزدیکی هست در مقیاس بزرگ مزارع موز غلظت منگنز، آهن (Fe)، آرسنیک (ع)، سرب (Pb)، کادمیوم (Cd) و اتیلن تیواوره (ETU)، تخریب محصول mancozeb، در نمونه های آب اندازه گیری شد تنها شش درصد از نمونه قابل تشخیص {ETU} غلظت (حد تشخیص (LOD) = 015 میکروگرم / L) بود، در حالی که ۹۴ درصد از نمونه ها قابل تشخیص منگنز (LOD = 005 میکروگرم / L بود ) آهن، منگنز بالاتر از ۱۰۰ و ۵۰۰ میکروگرم / L در ۲۲٪ و ۷٪ از نمونه ها، به ترتیب منگنز بالاترین در نمونه از چاه مزرعه خصوصی و موز فاصله از یک مزرعه موز معکوس با غلظت منگنز همراه بود با ۶۱۵ درصد، کاهش (۹۵٪ CI: -970، -۲۶۰) در غلظت منگنز برای هر افزایش کیلومتر در غلظت فاصله منگنز در آب از یکی از دهکده حمل و نقل با کامیون خود را به دیگری تقریبا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از منگنز در آب به دست آمده از شیپور خاموشی در خانه های عرضه شده توسط شدند همان خوب است، اما حمل و نقل نیست، نشان از محیط زیست آلودگی منگنز بالا منگنز در آب آشامیدنی تا حدودی از اسپری هوایی mancozeb توضیح داد. با این حال، به طور طبیعی منگنز در آب های زیرزمینی، و کشاورزی فشرده نیز ممکن است قابل شرب ارزیابی ریسک آب برای mancozeb باید منگنز به عنوان یک خطر بهداشتی در نظریافته های این مطالعه شواهد نیاز به سازمان بهداشت جهانی مبتنی بر سلامت (WHO) دستورالعمل در منگنز در آب آشامیدنی
کلمات کلیدی:   قارچ کش، Mancozeb، منگنز، آب قابل شرب، آلودگی های زیست محیطی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله