» مقالات انگلیسی » Low-weight infants are at increased mortality risk after palliative or corrective cardiac surgery

Low-weight infants are at increased mortality risk after palliative or corrective cardiac surgeryشناسه مقاله
10.1016/j.jtcvs.2014.07.047
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Low-weight infants are at increased mortality risk after palliative or corrective cardiac surgery

Authors: Bahaaldin Alsoufi and Cedric Manlhiot and William T. Mahle and Brian Kogon and William L. Border and Angel Cuadrado and Robert Vincent and Brian W. McCrindle and Kirk Kanter

Journal: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2014

Abstract:

Background Low weight is an established risk factor for mortality after congenital cardiac surgery. Given the advances in the care of neonates and infants after surgery, we sought to examine the effect of low weight on outcomes in the current era. Methods From 2002 to 2012, 2051 infants aged 90 days or less underwent cardiac surgery including 534 (۲۶٫۰%) with single-ventricle pathology. Regression models examined the effect of low weight (≤۲٫۵ kg; n = ۲۷۴, ۱۳٫۴%) on early and late outcomes. Results Overall, the incidence of prematurity, associated chromosomal/extracardiac abnormalities was higher in infants who weighed 2.5 kg or less than in those who weighed more than 2.5 kg; the incidence of single-ventricle pathology was comparable between the 2 groups. In addition, infants who weighed 2.5 kg or less underwent more palliation and had a higher proportion of {STAT} (Society of Thoracic Surgeons—European Association for Cardio-Thoracic Surgery) risk category 4 and 5 procedures. Adjusted regression models showed that low weight (≤۲٫۵ kg) did not increase unplanned reoperation (odds ratio [OR], 0.90; 95% confidence interval [CI], 0.48-1.67; P = .۷۳) or extracorporeal membrane oxygenation requirement (OR, 1.23; 95% CI, 0.68-2.22; P = .۴۹), however it was associated with significant increase in hospital mortality (OR, 2.15; 95% CI, 1.33-3.50; P = .۰۰۲). In addition, there was a significant association between low weight and increased duration of postoperative mechanical ventilation and intensive care unit and hospital stays. Adjusted hazard analysis showed that weight equal to or less than 2.5 kg was associated with diminished late survival (hazard ratio, 1.89; 95% CI, 1.39-2.55; P < .۰۰۱) and that was evident in all patients subgroups (P < .۰۰۱ for all). Conclusions In a large single-center series, low weight continues to be associated with increased early mortality risk and resource utilization after palliative and corrective cardiac surgery. The hazard of death in low-weight patients continues beyond the perioperative period for at least 1 year before normalizing. Strategies to improve outcomes for this high-risk population must address perioperative care, outpatient surveillance, and management.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزادان کم وزن در معرض خطر مرگ و میر پس از جراحی قلب تسکینی و یا اصلاحی هستند

نویسندگان: Bahaaldin Alsoufi and Cedric Manlhiot and William T. Mahle and Brian Kogon and William L. Border and Angel Cuadrado and Robert Vincent and Brian W. McCrindle and Kirk Kanter

ژورنال: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
پس زمینه وزن پایین یک عامل خطر ایجاد مرگ و میر بعد از عمل جراحی قلبی مادرزادی با توجه به پیشرفت در مراقبت از نوزادان و کودکان پس از عمل جراحی است، ما به دنبال بررسی اثر وزن کم بر نتایج در روش عصر حاضر از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲، ۲۰۵۱ نوزادان بر نتایج در اوایل و اواخر نتایج به طور کلی، بروز، سالمندان ۹۰ روز یا عمل جراحی قلب قرار گرفتند کمتر از جمله ۵۳۴ (۲۶۰٪) با مدل های رگرسیون آسیب شناسی تک بطن اثر وزن کم (تعداد = ۲۷۴، ۱۳۴٪ ≤۲۵ کیلوگرم) را مورد بررسی قرار نارس بودن، کروموزومی مرتبط / اختلالات extracardiac در نوزادان که ۲۵ کیلوگرم یا کمتر از کسانی که بیش از ۲۵ کیلوگرم وزن وزن بالاتر بود. بروز آسیب شناسی تک بطن بود بین ۲ گروه علاوه بر مقایسه، نوزاد ۲۵ کیلو گرم وزن یا کمتر تحت تسکین بیشتر و نسبت بالاتری از {STAT} خطر (انجمن جراحان توراکس اروپایی انجمن برای جراحی قلب-قفسه سینه) حال دسته ۴ و ۵ روش تعدیل مدل های رگرسیون نشان داد که وزن کم (≤۲۵ کیلوگرم) را افزایش نمی عمل مجدد برنامه ریزی نشده (نسبت شانس OR، ۰۹۰؛ ۹۵٪ با فاصله اطمینان CI، ۰۴۸-۱۶۷؛ ۷۳ = P) و یا غشای خارج نیاز اکسیژن (OR، ۱۲۳؛ ۹۵٪ CI، ۰۶۸-۲۲۲؛ ۴۹ = P)، با این حال آن را با افزایش قابل توجهی در میزان مرگ و میر بیمارستان (۹۵٪ CI، ۱۳۳-۳۵۰؛ OR، ۲۱۵ ۰۰۲ = P) همراه بود علاوه بر این، یک ارتباط معنی داری بین وزن کم و افزایش مدت زمان تهویه مکانیکی پس از عمل و واحد مراقبت های ویژه و بیمارستان باقی می ماند تعدیل تحلیل خطر نشان داد که وزن مساوی یا کمتر از ۲۵ کیلوگرم با اواخر بقا کاهش (نسبت خطر، ۱۸۹ همراه بود وجود دارد؛ ۹۵٪ CI ، ۱۳۹-۲۵۵؛ P به u0026 lt؛ ۰۰۱ برای همه)؛ ۰۰۱) و آشکار در تمام زیر گروه ها بیمار (P u0026 LT بودنتیجه گیری در یک سری تک مرکز بزرگ، وزن کم همچنان به با افزایش خطر مرگ زودرس و بهره برداری از منابع پس از جراحی قلب تسکین دهنده و اصلاحی در ارتباط باشد خطر مرگ و میر در بیماران کم وزن فراتر از دوره بعد از عمل به مدت حداقل ۱ سال قبل عادی ادامه استراتژی برای بهبود نتایج برای این جمعیت در معرض خطر باید مراقبت بعد از عمل، نظارت سرپایی و مدیریت آدرس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله