» مقالات انگلیسی » Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti–Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy

Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti–Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancyشناسه مقاله
10.1016/j.cgh.2015.08.039
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti–Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy

Authors: Gabriella Bröms and Fredrik Granath and Anders Ekbom and Karin Hellgren and Lars Pedersen and Henrik T. Sørensen and Olof Stephansson and Helle Kieler

Journal: Clinical Gastroenterology and Hepatology

Year: 2016

Abstract:

Background & Aims Safety data on anti-tumor necrosis factor (anti-TNF) treatment during pregnancy are limited. We studied the risk of birth defects after anti-TNF treatment in early pregnancy. Methods We collected data on 1,272,424 live-born infants identified from the Danish (2004–۲۰۱۲) and Swedish (2006–۲۰۱۲) population-based health registers. We determined the prevalence of birth defects among infants born to women with chronic inflammatory disease (inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, or psoriasis), with (n = ۶۸۳) and without (n = ۲۱,۵۴۹) anti-TNF treatment during early pregnancy, and in the general population. We compared the risk of any major birth defect and birth defect by organ system for infants born to women with chronic inflammatory disease, with and without anti-TNF treatment. Risks were presented as odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs). We adjusted for maternal age, parity, smoking, body mass index, multiple gestation, country, and chronic inflammatory diagnosis. Results Birth defects were more prevalent among infants born to women with chronic inflammatory disease, regardless of anti-TNF treatment status, than in the general population (4.8% vs 4.2%). Birth defects occurred in 43 of the infants born to the 683 women who received anti-TNF treatment (6.3%), and 1019 of the infants born to women with chronic inflammatory disease (4.7%). The {OR} for any defect in women receiving anti-TNF therapy was 1.32 (95% CI, 0.93–۱٫۸۲); the {OR} for a cardiovascular defect was 1.60 (95% CI, 0.93–۲٫۵۸), and the {OR} for a urinary defect was 2.22 (95% CI, 0.86–۴٫۷۱). Conclusions Based on an analysis of data from the health registries in Denmark and Sweden, women who received anti-TNF agents during pregnancy had a slightly (but not significantly) higher risk of having children with birth defects. Although larger studies are needed, the heterogeneity of the observed birth defects did not indicate a common etiology.

Keywords: TNF, Pregnancy, Inflammatory Bowel Disease, Rheumatoid Arthritis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کم خطر نقص تولد برای مادران با ضد فاکتور نکروز دهنده تومور عوامل درمان در دوران بارداری

نویسندگان: Gabriella Bröms and Fredrik Granath and Anders Ekbom and Karin Hellgren and Lars Pedersen and Henrik T. Sørensen and Olof Stephansson and Helle Kieler

ژورنال: Clinical Gastroenterology and Hepatology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
پس زمینه های u0026 amp؛ هدف اطلاعات ایمنی بر عامل نکروز تومور (ضد TNF) درمان در دوران بارداری محدود ما در خطر نقص تولد پس از درمان ضد TNF در روش اول بارداری ما داده ها بر روی ۱،۲۷۲،۴۲۴ نوزادان زنده متولد شده از دانمارکی جمع آوری مورد مطالعه (۲۰۰۴ -۲۰۱۲) و سوئد (۲۰۰۶-۲۰۱۲) ثبت سلامت مبتنی بر جمعیت ما تعیین شیوع نقایص هنگام تولد در نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به بیماری التهابی مزمن (بیماری التهابی روده، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت پسوریاتیک یا پسوریازیس)، با (تعداد = ۶۸۳) و بدون (تعداد = ۲۱۵۴۹) ضد TNF درمان در اوایل بارداری، و در جمعیت عمومی ما در خطر از هر گونه نقص هنگام تولد بزرگ و نقص هنگام تولد توسط سیستم عضو برای نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به بیماری التهابی مزمن در مقایسه، با و بدون-TNF ضد خطرات درمان به عنوان نسبت شانس (OR) با فاصله اطمینان ۹۵٪ (CIS) ما برای سن مادر، تعداد حاملگی، مصرف سیگار، شاخص توده بدن، بارداری های متعدد، کشور، و تشخیص التهاب نتایج نقص مزمن تولد تنظیم ارائه شد در میان نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به بیماری التهابی مزمن، صرف نظر از TNF ضد وضعیت درمان شایع تر بود، از در جمعیت عمومی (۴۸٪ در مقابل ۴۲٪) نقص هنگام تولد در ۴۳ از نوزادان متولد شده به ۶۸۳ زنانی که دریافت رخ داده است ضد درمان TNF (63٪)، و ۱۰۱۹ از نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به بیماری التهابی مزمن (۴۷٪) از {} ​​یا برای هر گونه نقص در زنان تحت درمان ضد TNF بود ۱۳۲ (۹۵٪ CI، ۰۹۳-۱۸۲). به {} یا برای یک نقص قلبی عروقی ۱۶۰ (۹۵٪ CI، ۰۹۳-۲۵۸) بود، و {OR} برای یک نقص ادراری شد ۲۲۲ (۹۵٪ CI، ۰۸۶-۴۷۱) نتیجه گیری بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها از سلامت ثبت در دانمارک و سوئد، زنانی که عوامل ضد TNF در دوران بارداری دریافت کمی (اما نه به طور قابل توجهی) بیشتر در معرض خطر داشتن فرزندی با نقائص هنگام تولد بوداگر چه مطالعات بزرگتر مورد نیاز است، ناهمگونی از نقائص هنگام تولد مشاهده یک علت شایع نشان نمی دهد
کلمات کلیدی:   TNF، بارداری، بیماری التهابی روده، آرتریت روماتوئید

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله