» مقالات انگلیسی » Long term outcome of preterm infants with isolated intestinal perforation: A comparison between primary anastomosis and ileostomy

Long term outcome of preterm infants with isolated intestinal perforation: A comparison between primary anastomosis and ileostomyشناسه مقاله
10.1016/j.jpedsurg.2016.02.086
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Long term outcome of preterm infants with isolated intestinal perforation: A comparison between primary anastomosis and ileostomy

Authors: Irene de Haro Jorge and Jordi Prat Ortells and Asteria Albert Cazalla and Elena Muñoz Fernández and Montserrat Castañón García-Alix

Journal: Journal of Pediatric Surgery

Year: 2016

Abstract:

AbstractAim of the study Management of isolated intestinal perforation (IIP) poses a challenge for the pediatric surgeon. Intestinal resection and primary anastomosis is considered to be as good as the classical approach, namely, intestinal diversion by ileostomy. However, few reports compare primary anastomosis and ileostomy as {IIP} treatment. In our institution we favored primary anastomosis as first line treatment whenever patient’s condition permitted. Our purpose is to retrospectively compare the outcomes of preterm infants treated with primary anastomosis or ileostomy during a laparotomy in which an {IIP} was found. Method We identified all newborns who had abdominal operations for {IIP} from 2000 through 2013. Patients with extensive necrotizing entorocolitis and comorbidities were excluded, as well as those who died in the first 24 h. Demographics, type of treatment and complications were reviewed. Major complications included the need for an urgent reoperation, development of late {NEC} and death. Results Twenty-three patients with a median gestational age (GA) of 27 weeks and median birth weight (BW) of 883 g had receive two types of treatment: group I included 9 patients who had intestinal resection of the affected bowel and ileostomy; group {PA} consisted of 14 patients who had intestinal resection and primary anastomosis. The decision to perform {PA} or I was based on the surgeon’s judgment, in the absence of a specific protocol. There were no significant differences in {GA} and {BW} between both groups. Overall mortality was 30.4%. However mortality was restricted to group {PA} (n = 7 cases; 50%) (p = 0.019). Most major complications occurred in group {PA} (71% vs. 11%, p = 0.029). There were six cases of late NEC, all in group {PA} (p = 0.048), and four of those patients died. Other than the type of treatment, no differences could be identified between both groups. Conclusion Preterm newborns with {IIP} are at a higher risk for developing life-threatening complications if treated with primary anastomosis than with ileostomy.

Keywords: Premature, Ileostomy, Anastomosis, Intestinal perforation

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نتیجه بلند مدت نوزادان نارس با سوراخ شدن روده جدا شده: مقایسه بین آناستوموز انتها به انتها و ایلئوستومی

نویسندگان: Irene de Haro Jorge and Jordi Prat Ortells and Asteria Albert Cazalla and Elena Muñoz Fernández and Montserrat Castañón García-Alix

ژورنال: Journal of Pediatric Surgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
AbstractAim از مدیریت مطالعه سوراخ شدن روده جدا شده (IIP) چالش برای جراح اطفال روده برداشتن و آناستوموز انتها به انتها نظر گرفته می شود به خوبی به عنوان روش های کلاسیک، یعنی، انحراف روده با ایلئوستومی با این حال، چند گزارش مقایسه آناستوموز انتها به انتها و ایلئوستومی به عنوان {IIP} درمان در موسسه ما ما آناستوموز انتها به انتها عنوان خط اول درمان مورد علاقه هر زمان که شرایط بیمار اجازه هدف ما این است که به صورت گذشته نگر مقایسه نتایج نوزادان نارس تحت درمان با آناستوموز انتها به انتها و یا ایلئوستومی در طول یک عمل جراحی لاپاراتومی که در آن یک {IIP} روش ما در بر داشت شد شناسایی تمام نوزادان که عملیات شکم برای {IIP} از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ در بیماران مبتلا به entorocolitis نکروزان گسترده و بیماریهای همراه بود، از مطالعه حذف شدند عوارض و همچنین کسانی که در ۲۴ ساعت اول جمعیت درگذشت، نوع درمان و عوارض مورد بررسی قرار گرفتند شامل نیاز برای یک عمل جراحی مجدد فوری، توسعه مرحوم {NEC} و مرگ نمایش نتایج: از بیست و سه نفر با میانگین سنی حاملگی (GA) از ۲۷ هفته و وزن تولد متوسط ​​(BW) از ۸۸۳ گرم حال دریافت دو نوع درمان: گروه اول شامل ۹ بیمارانی که برداشتن روده از روده آسیب دیده و ایلئوستومی بود. گروه {PA} از ۱۴ بیمار که برداشتن روده و آناستوموز انتها به انتها حال تصمیم به انجام {PA} یا من به قضاوت جراح بود شامل، در غیاب یک پروتکل خاص تفاوت معنی داری در {GA} و {BW وجود نداشت (تعداد = ۷ مورد. ۵۰٪)} بین هر دو گروه مرگ و میر کلی ۳۰۴٪ با این حال مرگ و میر به گروه {PA} محدود شده بود (= ۰۰۱۹ ص) بیشترین عوارض ماژور در گروه {PA} (71٪ در مقابل ۱۱٪ رخ داده، P = 0029) شش مورد از اواخر NEC وجود دارد، همه در گروه {PA} 0048 (P =)، و چهار نفر از این بیماران از نوع درمان دیگر درگذشت، تفاوت می تواند بین هر دو گروه مشخصنتیجه گیری نوزادان نارس با {} IIP در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به عوارض تهدید کننده حیات اگر با آناستوموز انتها به انتها از با ایلئوستومی درمان هستند
کلمات کلیدی:   زودرس، ایلئوستومی-، آناستوموز، سوراخ شدن روده

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله