» مقالات انگلیسی » Les leucémies aiguës de l’enfant de moins d’un an : des maladies rares, encore un défi

Les leucémies aiguës de l’enfant de moins d’un an : des maladies rares, encore un défiشناسه مقاله
10.1016/j.bulcan.2015.11.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Les leucémies aiguës de l’enfant de moins d’un an : des maladies rares, encore un défi

Authors: Benoît Brethon and Hélène Cavé and Mony Fahd and André Baruchel

Journal: Bulletin du Cancer

Year: 2016

Abstract:

Summary If acute leukemia is the most frequent cancer in childhood (33%), it remains a very rare diagnosis in infants less than one year old, e.g. less than 5% of cases. At this age, the frequency of acute lymphoblastic leukemia (ALL) (almost all of B-lineage) is quite similar to the one of myeloblastic forms (AML). Infant leukemia frequently presents with high hyperleucocytosis, major tumoral burden and numerous extra-hematological features, especially in central nervous system and skin. Whatever the lineage, the leukemic cell is often very immature cytologically and immunologically. Rearrangements of the Mixed Lineage Leukemia (MLL) gene, located on band ۱۱q23, are the hallmark of these immature leukemias and confer a particular resistance to conventional approaches, corticosteroids and chemotherapy. The immaturity of infants less than 1-year-old is associated to a decrease of the tolerable dose-intensity of some drugs (anthracyclines, alkylating agents) or asks questions about some procedures like radiotherapy or high dose conditioning regimen, responsible of inacceptable acute and late toxicities. The high level of severe infectious diseases and other high-grade side effects limits also the capacity to cure these infants. The survival of infants less than 1-year-old with {AML} is only 50% but similar to older children. On the other hand, survival of those with {ALL} is the same, then quite limited comparing the 80% survival in children over one year. Allogeneic stem cell transplantations are indicated in high-risk subgroups of infant {ALL} (age below 6 months, high hyperleucocytosis > 300.109/L, MLL-rearrangement, initial poor prednisone response). However, morbidity and mortality remain very important and these approaches cannot be extended to all cases. During the neonatal period, the dismal prognosis linked to the high number of primary failures or very early relapses and uncertainties about the late toxicities question physicians about ethics. It is an emergency to propose different strategies (targeted therapies) to these infants with acute leukemia as conventional trials failed to improve outcome.

Keywords: ésLeucémie aiguë, Lymphoblastique, Myéloblastique, Nourrisson, Nouveau-né, Acute leukemia, Lymphoblastic, Myeloblastic, Infant, Newborn

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: لس leucémies آیگوئس د l ‘بچه تخس د moins D’سازمان ملل متحد: DES دردها رارس، کمبود دوباره به نواز دعوت سازمان ملل متحد

نویسندگان: Benoît Brethon and Hélène Cavé and Mony Fahd and André Baruchel

ژورنال: Bulletin du Cancer

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصه اگر سرطان خون حاد سرطان شایع ترین در دوران کودکی (۳۳٪) است، آن را تشخیص بسیار نادر در نوزادان کمتر از یک سال قدیمی، باقی مانده است به عنوان مثال کمتر از ۵٪ از موارد در این سن، فرکانس لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) (تقریبا همه از B-اصل و نسب) کاملا شبیه به یکی از اشکال myeloblastic است (AML) سرطان خون نوزاد به طور مرتب با hyperleucocytosis بالا، بار عمده تومورال و ویژگی های متعدد فوق العاده خونی، به ویژه در سیستم عصبی مرکزی و پوست هر چه اصل و نسب از ارائه سلولهای لوسمیک اغلب cytologically بسیار نابالغ و بازآرایی ایمونولوژیکی از اصل و نسب مخلوط لوسمی (MLL) ژن، واقع در باند ۱۱q23 هستند که مشخصه از این لوسمی نابالغ و مشورت یک مقاومت خاص به روشهای مرسوم، کورتیکواستروئیدها و شیمی درمانی خام دستی نوزادان کمتر از ۱ ساله است به کاهش از تحمل دوز با شدت برخی از داروهای مرتبط (anthracyclines، عوامل آلکیله کننده) و یا پرسد سوال در مورد برخی از روش های مانند رادیوتراپی یا دوز بالا تهویه، مسئول inacceptable حاد و تاخیری عوارض سطح بالایی از بیماری های عفونی شدید و سایر محدودیت عوارض جانبی با درجه بالا هم ظرفیت برای درمان این نوزادان بقای نوزادان کمتر از ۱ ساله با {AML} تنها ۵۰٪ بقای آن است اما شبیه به کودکان بزرگتر از سوی دیگر، با {ALL} همان است، پس از آن کاملا محدود مقایسه بقای ۸۰٪ در کودکان بیش از یک سال آنر ساقه پیوند سلول در زیر گروه های در معرض خطر از نوزاد نشان داد {ALL} (سن زیر ۶ ماه، hyperleucocytosis بالا u0026 gt؛ به ۳۰۰،۱۰۹ / L، MLL-بازآرایی، اولیه پاسخ پردنیزون ضعیف) با این حال، مرگ و میر بسیار مهم باقی می ماند و این روش ها می توانید به همه موارد تعمیم داددر دوره نوزادی، پیش آگهی بسیار وابسته به تعداد بالایی از شکست اولیه و یا عود بیماری خیلی زود و عدم قطعیت در مورد مرحوم سمیت سوال پزشکان در مورد اخلاق این شرایط اضطراری به پیشنهاد استراتژی های مختلف (درمان های هدفمند) به این نوزادان مبتلا به لوسمی حاد متداول آزمایش موفق به بهبود نتیجه
کلمات کلیدی:   ésLeucémie  گی، Lymphoblastique، Myéloblastique، Nourrisson، نو-NE، لوسمی حاد، لنفوبلاستیک، Myeloblastic، نوزاد، نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله