» مقالات انگلیسی » Les cholestases du nouveau-né et du nourrisson : expérience du {CHU} de Marrakech

Les cholestases du nouveau-né et du nourrisson : expérience du {CHU} de Marrakechشناسه مقاله
10.1016/j.jpp.2016.02.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Les cholestases du nouveau-né et du nourrisson : expérience du {CHU} de Marrakech

Authors: K. El Fakiri and A. Bourouhouat and I. Ait Sab and M. Sbihi

Journal: Journal de Pédiatrie et de Puériculture

Year: 2016

Abstract:

SummaryIntroduction Cholestasis and the newborn infant are a heterogeneous group of diseases that pose a problem etiologic diagnosis and management. Objective Report our experience in cholestasis in newborns and infants. Patients and methods This is a retrospective study of 60 cases of infants with cholestatic jaundice collected in the pediatric ward of the University Hospital of Marrakech Mohamed {VI} over a period from January 2008 to September 2014. Results The frequency of cholestasis was 10.7 cases/year, the average age was 5 months (17 days–۲ years), and the peak frequency was noted at 2 months with a male predominance (61.6%) and inbreeding in 40% of cases. Cholestasis was total and permanent in 60% of cases. A laboratory test was disrupted in all cases showing a very significant cytolysis in 33% of cases, a biological cholestasis with normal {GGT} in 4 cases. Abdominal ultrasound showed absence of visualization of the gall bladder in 14.5% of cases, liver cirrhosis with portal hypertension 14.5% of cases, a nodular likely post-hepatitic in 7.3%. The urine culture was positive dans15% of cases. Liver biopsy was performed in 28 patients. Following these investigations, the extrahepatic biliary atresia was noted in 27%. The intrahepatic cholestasis was observed in 40 patients, 11 had hepatitis CMV, 8 had an original post-hepatitic very likely according to puncture liver biopsy, 5 had a familial cholestasis recurrent 7 showed a paucity ductular, 3 had a hepatitis A, 1 had a hepatitis B, hepatitis C was 1, 2 had a primary sclerosing cholangitis, a patient had a benign neonatal cholestasis. The evolution was marked by decompensation of cirrhosis in 9 cases and death in a case of hepatitis A in 6 cases of atresia of extrahepatic biliary four through liver failure and two following to postoperative complications. Conclusion The diagnosis of cholestasis is an emergency especially in infants to detect and surgically treat biliary atresia in common in our context. The poor prognosis of cholestasis is in part due to the delay of diagnosis and the difficulties of medical and surgical care.

Keywords: ésCholestase, Nouveau-né, Nourrisson, Atrésie de voies biliaire extra hépatiques, Extrahépatiques, Cholestasis, Newborn, Infant, Extrahepatic biliary atresia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: لس cholestases DU نو-NE همکاران du nourrisson: تجربه DU {چو} د مراکش

نویسندگان: K. El Fakiri and A. Bourouhouat and I. Ait Sab and M. Sbihi

ژورنال: Journal de Pédiatrie et de Puériculture

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
SummaryIntroduction کلستاز و نوزادان یک گروه ناهمگن از بیماری هایی که مطرح تشخیص مشکل اتیولوژیک و مدیریت گزارش هدف تجربه ما در کلستاز در نوزادان و شیرخواران مواد و روش این مطالعه گذشته نگر ۶۰ مورد نوزاد مبتلا به زردی کلستاز جمع آوری شده در کودکان است بخش بیمارستان دانشگاه مراکش محمد {VI} طی یک دوره از ژانویه ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۱۴ نتایج فراوانی کلستاز ۱۰۷ مورد بود / سال، میانگین سن ۵ ماه (۱۷ روز تا ۲ سال) بود، و اوج فرکانس بود اشاره در ۲ ماه با غلبه مرد (۶۱۶٪) و همخونی در ۴۰٪ موارد کلستاز در ۳۳٪ از موارد کل و دائم در ۶۰ درصد از موارد تست آزمایشگاهی در تمام موارد مختل شد نشان دادن یک لیز بسیار قابل توجه بود، یک بیولوژیکی کلستاز با نرمال {GGT} در ۴ مورد سونوگرافی شکم نبود تجسم از صفرا در ۱۴۵٪ موارد، سیروز کبدی مبتلا به فشار خون پورتال ۱۴۵٪ از موارد نشان داد، یک ندولر احتمال پس از هپاتیت در ۷۳٪ کشت ادرار dans15 مثبت بود ٪ موارد بیوپسی از کبد در ۲۸ بیمار پس از این تحقیقات انجام شد، انسداد مجرای صفراوی خارج کبدی در ۲۷٪ کلستاز داخل کبدی در ۴۰ بیمار مشاهده شد اشاره شد، ۱۱ حال هپاتیت CMV، ۸ اصلی پس از هپاتیت به احتمال بسیار زیاد با توجه به سوراخ کبد حال بیوپسی، ۵ تا به حال یک کلستاز مکرر خانوادگی ۷ نشان داد ductular کمبود، ۳ بود هپاتیت A، ۱ هپاتیت B است، هپاتیت C 1، ۲ بود کلانژیت اسکلروزان اولیه، یک بیمار کلستاز نوزادی خوشخیم تکامل توسط مشخص شده بود حال جبران سیروز در ۹ مورد و مرگ در یک مورد از هپاتیت A در ۶ مورد آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی از چهار طریق نارسایی کبد و دو زیر به عوارض بعد از عملنتیجه گیری تشخیص کلستاز اضطراری به ویژه در نوزادان برای تشخیص و جراحی درمان انسداد مجرای صفراوی مشترک در رابطه با بحث ما پیش آگهی ضعیف کلستاز در بخش است که به علت تاخیر در تشخیص و مشکلات مراقبت های پزشکی و جراحی
کلمات کلیدی:   ésCholestase، نو NE، Nourrisson، Atrésie د voies hépatiques اضافی biliaire، Extrahépatiques، کلستاز، نوزاد، نوزاد، خارج کبدی آترزی صفراوی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله