» مقالات انگلیسی » Left Ventricular Rotational Mechanics in Preterm Infants Less Than 29 Weeks’ Gestation over the First Week after Birth

Left Ventricular Rotational Mechanics in Preterm Infants Less Than 29 Weeks’ Gestation over the First Week after Birthشناسه مقاله
10.1016/j.echo.2015.02.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Left Ventricular Rotational Mechanics in Preterm Infants Less Than 29 Weeks’ Gestation over the First Week after Birth

Authors: Adam James and John David Corcoran and Luc Mertens and Orla Franklin and Afif EL-Khuffash

Journal: Journal of the American Society of Echocardiography

Year: 2015

Abstract:

Background There is a paucity of data on left ventricular (LV) rotational physiology, twist, and torsional mechanics in preterm infants. The principal aims of the present study were to assess the feasibility and reproducibility of measuring {LV} rotation, twist, and torsion in preterm infants (<29 weeks’ gestation) using two-dimensional speckle-tracking echocardiography and to examine the changes in those parameters over the first week after birth. Methods This was a prospective observational study involving preterm infants <29 weeks’ gestation. Echocardiographic evaluations were performed on days 1, 2, and 5 to 7 after delivery. {LV} basal and apical rotation, {LV} twist, {LV} twist rate (LVTR), and {LV} untwist rate (LVUTR) were measured from the basal and apical short-axis parasternal views and calculated using two-dimensional speckle-tracking echocardiography. Torsion was also calculated by normalizing {LV} twist to {LV} end-diastolic length. One-way repeated-measures analysis of variance was used to compare values across the three time points. Intra- and interobserver reproducibility were assessed using Bland-Altman analysis and the intraclass correlation coefficient. Results Fifty-one infants with a mean ± {SD} gestational age of 26.8 ± ۱٫۵ weeks and a mean birth weight of 945 ± ۲۳۳ g were included. There was high intra- and interobserver reproducibility for basal and apical rotation, {LV} twist, and {LV} torsion, with intraclass correlation coefficients ranging from 0.78 to 0.96 (P < .۰۰۱ for all). Intra- and interobserver intraclass correlation coefficients for {LVTR} and {LVUTR} ranged from 0.70 to 0.88 (P < .۰۰۱ for all). Apical rotation remained constant over the first week of age in a positive counterclockwise fashion (11.8 ± ۵٫۰° vs 12.1 ± ۶٫۱° vs 11.7 ± ۸٫۳°, P = .۹۲). Basal rotation changed from counterclockwise on day 1 to clockwise on day 7 (median, 5.5° [interquartile range, −۰٫۳° to 8.3°] vs 4.0 [interquartile range, −۴٫۷° to 7.2°] vs −۴٫۵° [interquartile range, −۵٫۸° to −۲٫۳°], P < .۰۰۱), with resultant net increases in twist and torsion (P < .۰۵). There was no change in {LVTR} (P = .۶۰), but {LVUTR} increased across the same time period (P = .۰۱). Conclusions Assessment of twist, LVTR, and {LVUTR} is feasible in preterm infants, with acceptable reproducibility. There are increases in {LV} twist and torsion in addition to LVUTR, suggesting changes in {LV} mechanics during the first week of age.

Keywords: Torsion, Twist, Preterm, Neonate, Speckle-tracking echocardiography

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مکانیک بطن چپ چرخش در نوزادان نارس حاملگی کمتر از ۲۹ هفته ‘در طول هفته اول پس از تولد

نویسندگان: Adam James and John David Corcoran and Luc Mertens and Orla Franklin and Afif EL-Khuffash

ژورنال: Journal of the American Society of Echocardiography

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
۵ درجه دامنه بین چارکی، -۰۳ درجه تا ۸۳ درجه سانتی در مقابل ۴۰ میان چارکی وسیعی، -۴۷ درجه تا ۷۲ درجه سانتی در مقابل -۴۵ درجه میان چارکی وسیعی، -۵۸ درجه تا -۲۳ درجه سانتی، P به u0026 lt؛ ۰۰۱)، با افزایش حاصل خالص در پیچ و تاب و پیچ خوردگی (P u0026 lt؛ بدون ۰۵) هیچ تغییری در {LVTR} (P = 60)، اما {LVUTR} در سراسر مدت زمان مشابه افزایش یافته است (P = 01) نتیجه گیری وجود دارد ارزیابی پیچ و تاب ، LVTR و {LVUTR} در نوزادان نارس امکان پذیر است، با تکرارپذیری قابل قبول هستند را افزایش می دهد در {} LV پیچ و تاب و چرخش در علاوه بر این به LVUTR، نشان می دهد تغییرات در {} LV مکانیک در هفته اول از سن
کلمات کلیدی:   ، پیچشی، زودرس، نوزاد، لکه ردیابی اکوکاردیوگرافی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله