» مقالات انگلیسی » Late Cretaceous infant intra-oceanic arc volcanism, the Central Pontides, Turkey: Petrogenetic and tectonic implications

Late Cretaceous infant intra-oceanic arc volcanism, the Central Pontides, Turkey: Petrogenetic and tectonic implicationsشناسه مقاله
10.1016/j.jseaes.2015.07.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Late Cretaceous infant intra-oceanic arc volcanism, the Central Pontides, Turkey: Petrogenetic and tectonic implications

Authors: Mesut Aygül and Aral I. Okay and Roland Oberhänsli and Alexander Schmidt and Masafumi Sudo

Journal: Journal of Asian Earth Sciences

Year: 2015

Abstract:

Abstract A tectonic slice of an arc sequence consisting of low-grade metavolcanic rocks and overlying metasedimentary succession is exposed in the Central Pontides north of the İzmir-Ankara-Erzincan suture separating Laurasia from Gondwana-derived terranes. The metavolcanic rocks mainly consist of basaltic andesite/andesite and mafic cognate xenolith-bearing rhyolite with their pyroclastic equivalents, which are interbedded with recrystallized pelagic limestone and chert. The metasedimentary succession comprises recrystallized micritic limestone with rare volcanogenic metaclastic rocks and stratigraphically overlies the metavolcanic rocks. The geochemistry of the metavolcanic rocks indicates an arc setting evidenced by depletion of {HFSE} (Ti, P and Nb) and enrichment of fluid mobile LILE. Identical trace and rare earth elements compositions of basaltic andesites/andesites and rhyolites suggest that they are cogenetic and derived from a common parental magma. The arc sequence crops out between an Albian–Turonian subduction–accretionary complex representing the Laurasian active margin and an ophiolitic mélange. Absence of continent derived detritus in the arc sequence and its tectonic setting in a wide Cretaceous accretionary complex suggest that the Kösdağ Arc was intra-oceanic. Zircons from two metarhyolite samples give Late Cretaceous (93.8 ± ۱٫۹ and 94.4 ± ۱٫۹ Ma) U/Pb ages. These ages are the same as the age of the supra-subduction ophiolites in western Turkey, which implies that that the Kösdağ Arc may represent part of the incipient arc formed during the generation of the supra-subduction ophiolites. The low-grade regional metamorphism in the Kösdağ Arc is constrained to 69.9 ± ۰٫۴ Ma by 40Ar/39Ar muscovite dating indicating that the arc sequence became part of a wide Tethyan Cretaceous accretionary complex by the latest Cretaceous. Non-collisional cessation of the arc volcanism is possibly associated with southward migration of the magmatism as in the Izu-Bonin-Mariana arc system.

Keywords: Intra-oceanic subduction, Felsic volcanism, Arc accretion, Ophiolite obduction

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اواخر کرتاسه نوزاد درون اقیانوسی آتشفشان قوس، Pontides مرکزی، ترکیه: Petrogenetic و پیامدهای زمین ساختی

نویسندگان: Mesut Aygül and Aral I. Okay and Roland Oberhänsli and Alexander Schmidt and Masafumi Sudo

ژورنال: Journal of Asian Earth Sciences

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده یک برش تکتونیکی یک توالی قوس متشکل از سنگ metavolcanic درجه پایین و پوشاننده جانشینی metasedimentary در Pontides مرکزی در معرض شمال بخیه İzmir از آنکارا-ارزنجان جدا لوراسیا از terranes گندوانا مشتق سنگ metavolcanic به طور عمده از آندزیت بازالتی تشکیل شده / آندزیت و مافیک ریشه ریولیتی xenolith تحمل با معادل های آذرآواری خود را، که صورت بین با سنگ آهک پلاژیک تبلور مجدد و چرت توالی metasedimentary شامل سنگ آهک micritic با سنگ metaclastic آتشفشان نادر تبلور مجدد و stratigraphically overlies سنگ metavolcanic ترکیب شیمیایی از سنگ metavolcanic نشان می دهد یک قوس تنظیم که توسط تخلیه {HFSE} (تیتانیم، P و Nb) و غنی سازی از مایع LILE همراه ردیابی یکسان و عناصر خاکی کمیاب ترکیب آندزیت بازالتی / اندست و ریولیت نشان می دهد که آنها cogenetic و مشتق شده از ماگما مشترک والدین می زراعی دنباله قوس بین یک مجتمع فرورانش-برافزایشی آلبین-Turonian به نمایندگی از حاشیه فعال Laurasian و فقدان آمیزه افیولیتی قاره ریزه مشتق شده در دنباله قوس و موقعیت زمینساختی آن در یک مجتمع برافزایشی کرتاسه گسترده ای نشان می دهد که Kösdağ قوس زیرکن درون اقیانوسی از دو بود نمونه metarhyolite را اواخر کرتاسه (± ۱۹ و ۹۳۸ ۹۴۴ ± ۱۹ کارشناسی ارشد) سنین U / سرب این سنین همان سن افیولیت فرافرورانش در غرب ترکیه، که نشان میدهد که که Kösdağ قوس ممکن است بخشی از اولیه نشان می قوس تشکیل شده در طول نسل از فرافرورانش افیولیت دگرگونی منطقه درجه پایین در Kösdağ قوس است مسکویت ۴۰Ar / 39Ar دوستیابی به ۰۴ ± ۶۹۹ کارشناسی ارشد محدود نشان می دهد که دنباله قوس بخشی از یک مجموعه برافزایشی Tethyan کرتاسه عرض شد شدن کرتاسهقطع غیر از برخورد آتشفشان قوس است احتمالا با مهاجرت به جنوب از ماگماتیسم در سیستم قوس الکتریکی با Izu-Bonin-ماریانا مرتبط
کلمات کلیدی:   داخل اقیانوسی فرورانش، آتشفشان فلسیک، قوس پیوسته، obduction افیولیت

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله