» مقالات انگلیسی » Laparoscopic pyeloplasty in infants: Single-surgeon experience

Laparoscopic pyeloplasty in infants: Single-surgeon experienceشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2015.05.013
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Laparoscopic pyeloplasty in infants: Single-surgeon experience

Authors: V.V.S. Chandrasekharam

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2015

Abstract:

SummaryIntroduction Although laparoscopic pyeloplasty (LP) is popular in children, its role in infants is less well defined. It is presumed that infant {LP} is technically challenging, with a higher failure rate. Objective To consider the hypothesis that {LP} can be safely and successfully performed in infants. Methods The records of 111 infants that underwent {LP} from March 2009 to December 2013 with at least 1 year of follow-up, were retrospectively reviewed. The results of pre- and postoperative imaging studies (ultrasound (US) and diuretic renogram (DR)), operative details and complications were noted. Pre- and postoperative parameters were compared using statistical software. Results The details are given in the Table. Laparoscopic pyleoplasty was successfully completed using three ports in all children without any open conversions. There were complications in 14 children (12%); 13 did not require a second intervention and the final outcome was not affected. One child (1%) had a re-obstruction with worsening hydronephrosis (HDN) 2 months after stent removal; she underwent successful redo LP. Median follow-up was 2 years; {LP} was successful in relieving the obstruction in 115 kidneys (99%); all had follow-up US, while 76 children had follow-up DR. The tests showed significant reduction in {HDN} (mean pre-operative anteroposterior diameter (APD) of renal pelvis, 34.4 mm (SD 13.4) versus mean post-operative {APD} 10.6 mm (SD 5.7), p < ۰٫۰۰۱) and improved drainage in all kidneys. In unilateral cases, there was significant improvement in mean split renal function (SRF) of the operated kidneys (pre-operative 22.1% (SD 8.6) versus post-operative 35.6% (SD 11.4), p < ۰٫۰۰۱). Discussion Over the past 6 years, all pyeloplasties at our unit have been performed by laparoscopy, irrespective of the age or weight of the child. In this large retrospective series, it is demonstrated that infant {LP} is a safe and successful operation; pyeloplasty in this age group not only resulted in significant reduction of hydronephrosis, but also in significant functional improvement. The results are comparable to published series comparing open pyeloplasty to laparoscopic and robotic-assisted laparoscopic pyeloplasty, which report success rates ranging from 70 to 96%, and complication rates ranging from 0 to 24% for open pyeloplasty.

Keywords: Hydronephrosis, Infant, Laparoscopy, Obstruction, Pyeloplasty

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: pyeloplasty لاپاروسکوپی در نوزادان: تجربه تک جراح

نویسندگان: V.V.S. Chandrasekharam

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
SummaryIntroduction اگرچه pyeloplasty لاپاروسکوپی (LP) محبوب در کودکان است، نقش آن در نوزادان کمتر به خوبی تعریف شده این است که فرض می شود که نوزاد {LP} از لحاظ فنی چالش برانگیز است، با هدف میزان شکست بالاتر در نظر گرفتن این فرضیه که {LP} می توانید با خیال راحت و موفقیت در نوزادان انجام روش سوابق ۱۱۱ نوزاد که {LP} از مارس ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۳ با حداقل ۱ سال پیگیری قرار گرفتند، به صورت گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از مطالعات قبل و بعد از عمل تصویربرداری (اولتراسوند (US) و مدر renogram (DR))، جزئیات عمل و عوارض ذکر شد قبل و بعد از عمل پارامترهای با استفاده از نرم افزار آماری نتایج جزئیات در pyleoplasty جدول لاپاروسکوپی داده موفقیت با استفاده از سه پورت در تمام کودکان بدون هیچ گونه تبدیل باز کردن در ۱۴ عوارض وجود دارد به پایان رسید مقایسه شدند کودکان (۱۲٪)؛ ۱۳ یک مداخله دوم نیاز ندارد و نتیجه نهایی یک فرزند، (۱٪) تحت تاثیر قرار نمی مجدد انسداد با بدتر شدن هیدرونفروز (HDN) 2 ماه پس از برداشتن استنت بود. او تحت موفق LP ازنو پیگیری ۲ سال بود. {LP} در تسکین انسداد در ۱۱۵ کلیه (۹۹٪) موفقیت آمیز بود. همه حال پیگیری ایالات متحده، در حالی که ۷۶ فرزند بود پیگیری DR آزمون کاهش قابل توجهی در {HDN} (متوسط ​​قبل از عمل قطر قدامی خلفی (APD) از لگنچه کلیه، ۳۴۴ میلی متر (SD 134) در مقابل معنا بعد از عمل {نشان داد APD} 106 میلی متر (SD 57)، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) و بهبود زهکشی در تمام کلیه در موارد یک طرفه، بود بهبود قابل توجهی در میانگین تابع تقسیم کلیوی (SRF) از کلیه عمل (قبل از عمل ۲۲۱٪ (SD 86) وجود دارد در مقابل پس از عمل ۳۵۶٪ (SD 114)، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) بحث در طول ۶ سال گذشته، همه pyeloplasties در واحد ما هم لاپاراسکوپی انجام شده است، صرف نظر از سن و یا وزن کودکدر این مجموعه بزرگ گذشته نگر، آن است که نشان می دهد که نوزاد {LP} یک عملیات ایمن و موفق است. pyeloplasty در این گروه سنی نه تنها در کاهش قابل توجهی از هیدرونفروز، اما همچنین در بهبود عملکرد قابل توجهی نتایج قابل مقایسه با سری منتشر شده مقایسه pyeloplasty باز به روش لاپاروسکوپی و pyeloplasty لاپاروسکوپی رباتیک به کمک، که گزارش میزان موفقیت اعم از ۷۰ به ۹۶ درصد، و عوارض مختلف از ۰ تا ۲۴٪ برای pyeloplasty باز
کلمات کلیدی:   هیدرونفروز، نوزادان، لاپاراسکوپی، انسداد، Pyeloplasty

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله