» مقالات انگلیسی » Is model of care associated with infant birth outcomes among vulnerable women? A scoping review of midwifery-led versus physician-led care

Is model of care associated with infant birth outcomes among vulnerable women? A scoping review of midwifery-led versus physician-led careشناسه مقاله
10.1016/j.ssmph.2016.01.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Is model of care associated with infant birth outcomes among vulnerable women? A scoping review of midwifery-led versus physician-led care

Authors: Daphne N. McRae and Nazeem Muhajarine and Kathrin Stoll and Maureen Mayhew and Saraswathi Vedam and Deborah Mpofu and Patricia A. Janssen

Journal: {SSM} – Population Health

Year: 2016

Abstract:

Abstract This scoping review investigates if, over the last 25 years in high resource countries, midwives’ patients of low socioeconomic position (SEP) were at more or less risk of adverse infant birth outcomes compared to physicians’ patients. Reviewers identified 917 records in a search of 12 databases, grey literature, and citation lists. Thirty-one full documents were assessed and nine studies met inclusion criteria. Eight studies were assessed as moderate in quality; one study was given a weak rating. Of the moderate quality studies, the majority found no statistical difference in outcomes according to model of care for preterm birth, low or very low birth weight, or {NICU} admission. No study reported a statistically significant difference for small for gestational age birth (2 studies), or mean or low Apgar score (4 studies). However, one study found a reduced risk of preterm birth (AOR=0.70, p<0.01), and heavier mean infant birth weight (3325 g vs. 3282 g, p<0.01) for midwifery patients. Another study reported lower risk of low (RR=0.59, 95% CI: 0.46, 0.73) and very low birthweight (RR=0.44, 95% CI: 0.23, 0.85) for midwifery care. And, a third study reported a decrease in stays (1–۳ days) in {NICU} (Adjusted Risk Difference=−۱٫۸, ۹۵% CI: −۳٫۹, ۰٫۲) for midwifery patients, though no overall difference in {NICU} admission of any duration. Other studies reported significant differences favoring midwifery care for mean birth weight (3598 g vs. 3407.3 g, p<0.05; 3233 g vs. 3089 g, p<0.05; 2 studies) and very low birth weight (OR=0.35, 95% CI:0.1, 0.9), for sub-groups within the larger study populations. This scoping review documented heterogeneity in study designs and analytical methods, inconsistent findings, moderate methodological quality, and lack of currency. There is a need for new studies to definitively establish if and how a midwifery-led model of care influences birth outcomes for women of low SEP.

Keywords: Midwifery, Socioeconomic position, Vulnerable women, Prenatal care, Infant birth outcome, Preterm birth

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: است مدل مراقبت در ارتباط با نتایج تولد نوزادان در میان زنان آسیب پذیر؟ بررسی حوزه مامایی رهبری در مقابل درمان رهبری پزشک

نویسندگان: Daphne N. McRae and Nazeem Muhajarine and Kathrin Stoll and Maureen Mayhew and Saraswathi Vedam and Deborah Mpofu and Patricia A. Janssen

ژورنال: {SSM} – Population Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده: در این بررسی حوزه بررسی اگر، در طول ۲۵ سال گذشته در کشورهای منابع بالا، ماماها بیماران داوران شناسایی ۹۱۷ پرونده در جستجوی بیماران از موقعیت اجتماعی اقتصادی پایین (SEP) در معرض خطر بیشتر یا کمتر از نتایج تولد نوزاد عوارض جانبی در مقایسه با پزشکان بودند از ۱۲ پایگاه های داده، ادبیات قدیمی و استناد لیست سی و یک اسناد کامل مورد بررسی قرار گرفتند و نه تحقیق معیارهای ورود به مطالعه هشت مطالعه در حد متوسط ​​در کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند ملاقات کرد یک مطالعه یک امتیاز ضعیف از مطالعات با کیفیت متوسط ​​داده شد، اکثریت تفاوت آماری در نتایج پیدا شده است با توجه به مدل مراقبت از تولد زودرس، کم یا وزن بسیار کم هنگام تولد، یا {NICU} پذیرش بدون مطالعه گزارش آماری تفاوت معنی داری برای کوچک برای تولد و سن حاملگی (۲ مطالعات)، و یا معنی یا نمره آپگار پایین (۴ مطالعه) با این حال، یک مطالعه کاهش خطر تولد زودرس (ناحیه تحت مسئولیت = ۰۷۰، ص به u0026 lt؛ ۰۰۱) و در متوسط ​​وزن هنگام تولد نوزاد سنگین تر (۳۳۲۵ گرم در مقابل ۳۲۸۲ گرم، ص به u0026 lt؛ ۰۰۱) برای بیماران مامایی مطالعه دیگری گزارش کاهش خطر ابتلا به کم (RR = 059، ۹۵٪ CI: 046، ۰۷۳) و وزن بسیار کم (RR = 044، ۹۵٪ CI: 023، ۰۸۵) برای مامایی مراقبت و، یک مطالعه سوم گزارش کاهش در باقی می ماند (۱-۳ روز) در {NICU} (تفاوت ریسک تنظیم = -۱۸، ۹۵٪ CI: -39، ۰۲) برای بیماران مامایی، هر چند هیچ تفاوت کلی در {NICU} پذیرش از هر مدت زمان دیگر مطالعات گزارش تفاوت معنی داری طرفداری مراقبت مامایی وزن تولد متوسط ​​(۳۵۹۸ گرم در مقابل ۳۴۰۷۳ گرم، ص به u0026 lt؛ ۰۰۵؛ ۳۲۳۳ گرم در مقابل ۳۰۸۹ گرم، ص به u0026 lt؛ ۰۰۵؛ ۲ مطالعه) و وزن بسیار کم هنگام تولد (OR = 035، ۹۵٪ CI: 01، ۰۹)، برای زیر گروه در افراد مورد مطالعه بزرگتر این بررسی حوزه ناهمگنی مستند در طرح مطالعه و روش های تحلیلی، یافته های متناقض، با کیفیت روش متوسط، و عدم ارزاست نیاز به مطالعات جدید به قطعی ایجاد وجود دارد اگر و چگونه یک مدل مامایی منجر نتایج را تحت تاثیر قرار مراقبت تولد برای زنان کم سپتامبر
کلمات کلیدی:   مامایی، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، زنان آسیب پذیر، مراقبت دوران بارداری، نتیجه هنگام تولد نوزاد نارس، تولد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله