» مقالات انگلیسی » Invagination intestinale aiguë du nourrisson et de l’enfant

Invagination intestinale aiguë du nourrisson et de l’enfantشناسه مقاله
10.1016/j.frad.2015.06.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Invagination intestinale aiguë du nourrisson et de l’enfant

Authors: C. Baud and O. Prodhomme and D. Forgues and M. Saguintaah and C. Veyrac and A. Couture

Journal: Feuillets de Radiologie

Year: 2015

Abstract:

Résumé L’invagination intestinale aiguë est l’urgence abdominale la plus fréquente du nourrisson et du jeune enfant, mais elle peut survenir à n’importe quel âge. La pénétration d’un segment digestif dans l’intestin d’aval entraîne une obstruction de la lumière digestive et une compression vasculaire au niveau du collet. Le rôle du radiologue est essentiel pour le diagnostic mais aussi pour le traitement. L’échographie est devenue l’examen diagnostique de référence. Elle détecte une masse digestive de 20-45 mm de diamètre antéropostérieur, en « cocarde » ou en « cible » centrée par le segment invaginé et son méso. Elle permet d’identifier le type anatomique du boudin, de suspecter une souffrance digestive, de dépister une lésion primitive et donc d’orienter la prise en charge thérapeutique. Le lavement est réalisé uniquement à visée thérapeutique. L’échographie peut être également indiquée pour guider un lavement hydrostatique, vérifier la réduction et dans le suivi pour dépister une récidive. L’invagination iléocolique « idiopathique » du nourrisson, de loin la plus fréquente, est due à une hyperplasie lymphoïde du carrefour iléocæcal. Elle est habituellement réduite par le lavement thérapeutique. La chirurgie devrait être réservée aux formes avec souffrance digestive et/ou avec une lésion primitive (diverticule de Meckel, lymphome de Burkitt localisé, duplication kystique, polype). À l’opposé, l’invagination pathologique du grêle est très rare et occlusive. Elle survient sur un terrain particulier (chirurgie récente, purpura rhumatoïde, mucoviscidose, syndrome de Peutz-Jeghers) et/ou sur une lésion primitive. Le traitement est chirurgical excepté en cas de lymphome disséminé prouvé car la chimiothérapie entraîne une réduction spontanée. L’invagination colocolique, exceptionnelle, est secondaire. Facilement réduite au lavement, elle récidive en l’absence d’exérèse de la cause locale (polype, tumeur). L’invagination physiologique du grêle très fréquente, de petite taille (10 à ۱۹ mm de diamètre antéropostérieur), péristaltique, non occlusive et transitoire, doit être différenciée d’une invagination pathologique. Abstract Intussusception is the most common abdominal emergency in infancy and early childhood, but it can occur at any age. The penetration of an intestinal segment into the distal contiguous segment causes obstruction of the digestive lumen and vascular compression at the neck level. The radiologist’s role is essential for diagnosis as well as for treatment. Sonography (US) has become the gold standard to diagnose or exclude intussusception. {US} detects an intestinal mass of 20 to 45 mm in anteroposterior diameter, with a doughnut or target shape centered by the invaginated segment and its meso. It enables identification of the anatomic form, suspicion of vascular compromise, and depiction of a focal pathological leadpoint, providing guidance for therapeutic management. An enema is performed solely for therapeutic reasons. {US} may also be indicated to guide hydrostatic enema, to check for a successful reduction and to detect recurrence during follow-up. Idiopathic ileocolic intussusception, by far the most common form, is due to lymphoid hyperplasia of the ileocecal area. It is usually reduced by enema therapy. Surgery should be undertaken only when there is an ischemic bowel and/or a pathological leadpoint. In contrast, pathological small bowel intussusception is very rare and produces bowel obstruction. It is associated with a predisposing condition (recent surgery, Henoch-Schonlein purpura, cystic fibrosis, Peutz-Jeghers syndrome) and/or with a pathologic leadpoint (Meckel’s diverticulum, localized Burkitt lymphoma, cystic duplication, polyp). It usually requires surgery except in proven disseminated lymphoma where chemotherapy can produce spontaneous reduction. Colocolic invagination, exceptional, is secondary. It is easily reduced by therapeutic enema, but will recur if the leadpoint (polyp) is not removed. Transient small bowel intussusception is very frequent, small (10 to 19 mm in anteroposterior diameter), peristaltic, with no bowel obstruction and reduces spontaneously. It must be differentiated from pathological intussusceptions.

Keywords: ésInvagination intestinale aiguë, Hyperplasie lymphoïde, Diverticule de Meckel, Lymphome de Burkitt, Purpura rhumatoïde, Polype, Acute intussusception, Lymphoid hyperplasia, Burkitt lymphoma, Meckel’s diverticulum, Henoch-Schonlein purpura, Polyp

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: توهمگیرکردگی intestinale  گی DU nourrisson همکاران د l ‘بچه تخس

نویسندگان: C. Baud and O. Prodhomme and D. Forgues and M. Saguintaah and C. Veyrac and A. Couture

ژورنال: Feuillets de Radiologie

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
این حالت معمولا نیاز به عمل جراحی به جز در لنفوم منتشر ثابت که در آن شیمی درمانی می تواند خود به خود کاهش Colocolic توهمگیرکردگی، استثنایی، تولید است ثانویه است که به راحتی با تنقیه درمانی کاهش می یابد، اما عود خواهد کرد اگر leadpoint (پولیپ) برداشته نشده است گذرا درهم رفتگی روده کوچک است بسیار مکرر، کوچک (۱۰ تا ۱۹ میلی متر قطر قدامی خلفی)، شامل، بدون انسداد روده را کاهش می دهد و خود به خود باید از intussusceptions پاتولوژیک افتراق داده شود
کلمات کلیدی:   ésInvagination intestinale  گی، هایپرپلازی lymphoïde، Diverticule د مکل، Lymphome د بورکیت، پورپورا rhumatoïde، Polype، درهم رفتگی روده حاد، هیپرپلازی لنفوئید، لنفوم بورکیت، دیورتیکول مکل، به هنوخ شوئن پورپورا، پولیپ

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله