» مقالات انگلیسی » Interchangeability of meningococcal group C conjugate vaccines with different carrier proteins in the United Kingdom infant immunisation schedule

Interchangeability of meningococcal group C conjugate vaccines with different carrier proteins in the United Kingdom infant immunisation scheduleشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2014.12.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Interchangeability of meningococcal group C conjugate vaccines with different carrier proteins in the United Kingdom infant immunisation schedule

Authors: Shamez N. Ladhani and Nick J. Andrews and Pauline Waight and Bassam Hallis and Mary Matheson and Anna England and Helen Findlow and Xilian Bai and Ray Borrow and Polly Burbidge and Emma Pearce and David Goldblatt and Elizabeth Miller

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

Abstract An open, non-randomised study was undertaken in England during 2011–۱۲ to evaluate vaccine antibody responses in infants after completion of the routine primary infant immunisation schedule, which included two doses of meningococcal group C (MenC) conjugate (MCC) vaccine at 3 and 4 months. Any of the three licensed {MCC} vaccines could be used for either dose, depending on local availability. Healthy term infants registered at participating general practices (GPs) in Hertfordshire and Gloucestershire, UK, were recruited prospectively to provide a single blood sample four weeks after primary immunisation, which was administered by the {GP} surgery. Vaccination history was obtained at blood sampling. MenC serum bactericidal antibody (SBA) and IgG antibodies against Haemophilus influenzae b (Hib), pertussis toxin (PT), diphtheria toxoid (DT), tetanus toxoid (TT) and thirteen pneumococcal serotypes were analysed according to {MCC} vaccines received. MenC {SBA} responses differed significantly (P < 0.001) according to {MCC} vaccine schedule as follows: MenC {SBA} geometric mean titres (GMTs) were significantly lower in infants receiving a diphtheria cross-reacting material-conjugated {MCC} (MCC-CRM) vaccine followed by TT-conjugated {MCC} (MCC-TT) vaccine (82.0; 95% CI, 39–۱۷۳; n = 14) compared to those receiving two MCC-CRM (418; 95% CI, 325–۵۳۷; n = 82), two MCC-TT (277; 95% CI, 223–۳۴۴; n = 79) or MCC-TT followed by MCC-CRM (553; 95% CI, 322–۹۴۹; n = 18). The same group also had the lowest Hib geometric mean concentrations (0.60 μg/mL, 0.27–۱٫۳۴) compared to 1.85 μg/mL (1.23–۲٫۷۸), ۲٫۸۶ μg/mL (2.02–۴٫۰۵) and 4.26 μg/mL (1.94–۹٫۳۶), respectively. Our results indicate that {MCC} vaccines with different carrier proteins are not interchangeable. When several {MCC} vaccines are available, children requiring more than one dose should receive {MCC} vaccines with the same carrier protein or, alternatively, receive MCC-TT first wherever possible.

Keywords: Meningococcal capsular group C, Conjugate vaccines, Interchangeability, Interference, Carrier proteins

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تعویض گروه مننژیت واکسن C مزدوج با پروتئین حامل های مختلف در نوزاد پادشاهی متحده برنامه ایمن سازی

نویسندگان: Shamez N. Ladhani and Nick J. Andrews and Pauline Waight and Bassam Hallis and Mary Matheson and Anna England and Helen Findlow and Xilian Bai and Ray Borrow and Polly Burbidge and Emma Pearce and David Goldblatt and Elizabeth Miller

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده یک مطالعه باز، غیر تصادفی در انگلستان در طول ۲۰۱۱-۱۲ برای ارزیابی پاسخ آنتی بادی واکسن در نوزادان پس از اتمام نوزاد اولیه برنامه ایمن سازی معمول، که شامل دو دوز گروه مننگوکوک C واکسن (MenC) مزدوج (MCC) در انجام شد ۳ و ۴ ماه هر یک از سه {MCC} واکسن دارای مجوز می تواند برای هر دوز بسته به در دسترس سالم نوزادان محلی مدت ثبت نام در شرکت شیوه عمومی (GPS) در هرتفوردشایر و گلاسترشر، UK استفاده می شود،، آینده نگر انتخاب شدند به ارائه یک خون تنها نمونه چهار هفته پس از ایمن سازی اولیه، که توسط {GP} تاریخ عمل جراحی واکسیناسیون اجرا شد در نمونه خون MenC سرم آنتی بادی ضد باکتری (SBA) و آنتی بادی IgG ضد هموفیلوس آنفلوآنزا B (HIB)، سم سیاه سرفه (PT)، توکسوئید دیفتری (به دست آمد DT)، توکسوئید کزاز (TT) و سیزده سروتیپ پنوموکوکی با توجه به {} MCC واکسن مورد بررسی قرار گرفت دریافت MenC {SBA} پاسخ معنیدار بود (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۰۱) با توجه به {MCC} برنامه واکسن شرح زیر است: MenC {SBA} متوسط ​​نوشتن شرح تصاویر و هندسی (GMTs) در نوزادان قابل توجهی پایین تر از دریافت یک دیفتری متقابل واکنش مواد کونژوگه {MCC} (MCC-CRM) واکسن پس از TT-کونژوگه شد {MCC} (MCC-TT) واکسن (۸۲۰؛ ۹۵٪ CI، ۳۹-۱۷۳؛ ۱۴ نفر) نسبت به کسانی که دریافت دو MCC-CRM (418؛ ۹۵٪ CI، ۳۲۵-۵۳۷؛ ۸۲ نفر)، دو MCC -TT (277؛ ۹۵٪ CI، ۲۲۳-۳۴۴؛ N = 79) و یا MCC-TT به دنبال MCC-CRM (553؛ ۹۵٪ CI، ۳۲۲-۹۴۹؛ ۱۸ نفر) همان گروه نیز تا به حال کمترین Hib و هندسی میانگین غلظت (۰۶۰ میکروگرم / میلی لیتر، ۰۲۷-۱۳۴) در مقایسه با ۱۸۵ میکروگرم / میلی لیتر (۱۲۳-۲۷۸)، ۲۸۶ میکروگرم / میلی لیتر (۲۰۲-۴۰۵) و ۴۲۶ میکروگرم / میلی لیتر (۱۹۴-۹۳۶)، به ترتیب نتایج ما نشان می دهد که { MCC} واکسن با پروتئین حامل های مختلف قابل تعویض نیستوقتی که چند {MCC} واکسن در دسترس هستند، کودکان نیاز به بیش از یک دوز باید {MCC} واکسن با پروتئین حامل همان و یا معادل آن را دریافت خواهید کرد، برای اولین بار دریافت MCC-TT هر جا که ممکن
کلمات کلیدی:   گروه کپسول مننژیت C، واکسن کونژوگه، تعویض، تداخل، پروتئین حامل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله