» مقالات انگلیسی » Infants use temporal regularities to chunk objects in memory

Infants use temporal regularities to chunk objects in memoryشناسه مقاله
10.1016/j.cognition.2015.09.022
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infants use temporal regularities to chunk objects in memory

Authors: Melissa M. Kibbe and Lisa Feigenson

Journal: Cognition

Year: 2016

Abstract:

Abstract Infants, like adults, can maintain only a few items in working memory, but can overcome this limit by creating more efficient representations, or “chunks.” Previous research shows that infants can form chunks using shared features or spatial proximity between objects. Here we asked whether infants also can create chunked representations using regularities that unfold over time. Thirteen-month old infants first were familiarized with four objects of different shapes and colors, presented in successive pairs. For some infants, the identities of objects in each pair varied randomly across familiarization (Experiment 1). For others, the objects within a pair always co-occurred, either in consistent relative spatial positions (Experiment 2a) or varying spatial positions (Experiment 2b). Following familiarization, infants saw all four objects hidden behind a screen and then saw the screen lifted to reveal either four objects or only three. Infants in Experiment 1, who had been familiarized with random object pairings, failed to look longer at the unexpected 3-object outcome; they showed the same inability to concurrently represent four objects as in other studies of infant working memory. In contrast, infants in Experiments 2a and 2b, who had been familiarized with regularly co-occurring pairs, looked longer at the unexpected outcome. These infants apparently used the co-occurrence between individual objects during familiarization to form chunked representations that were later deployed to track the objects as they were hidden at test. In Experiment 3, we confirmed that the familiarization affected infants’ ability to remember the occluded objects rather than merely establishing longer-term memory for object pairs. Following familiarization to consistent pairs, infants who were not shown a hiding event (but merely saw the same test outcomes as in Experiments 2a and b) showed no preference for arrays of three versus four objects. Finally, in Experiments 4 and 5, we asked whether infants also remembered the specific identities of the objects in each chunk. In Experiment 4, we confirmed that infants remembered objects’ identities in smaller arrays that did not require chunking. Next, in Experiment 5, we asked whether infants also remembered objects’ identities in larger arrays that had been chunked on the basis of temporal regularities. Following a familiarization phase identical to that in Experiment 2a, we hid all four objects and then revealed either these same four objects, or four objects of which two had unexpectedly changed shape and color. Surprisingly, infants failed to look longer at the identity change outcome. Taken together, our results suggest that infants can use temporal regularities between objects to increase memory for objects’ existence, but not necessarily for objects’ identities.

Keywords: Working memory, Chunking, Statistical learning, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزادان از قواعد زمانی به تکه اشیاء در حافظه

نویسندگان: Melissa M. Kibbe and Lisa Feigenson

ژورنال: Cognition

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده نوزادان، مانند بزرگسالان، تنها می تواند چند مورد در حافظه کاری حفظ، اما می تواند از این حد با ایجاد نمایندگی کارآمد تر، و یا تحقیقات قبلی نشان می دهد که نوزادان می توانید تکه با استفاده از ویژگی های به اشتراک گذاشته و یا مجاورت فضایی بین اشیاء در اینجا ما خواسته شکل غلبه بر آیا نوزادان همچنین می توانید نمایندگی تقطیع با استفاده از قواعد که در طول زمان سیزده ماه نوزاد برای اولین بار با چهار اشیاء از اشکال مختلف و رنگ، ارائه شده در جفت های پی در پی برای برخی از نوزادان آشنا شدند آشکار ایجاد، هویت اشیاء در هر جفت به طور تصادفی در سراسر آشنایی متفاوت ( آزمایش ۱) برای دیگران، اشیاء در یک جفت همیشه همکاری رخ داده، یا در موقعیت های سازگار نسبی فضایی (آزمایش ۲A) و یا متفاوت موقعیت مکانی (آزمایش ۲B) پس از آشنایی، نوزادان دیدم هر چهار اشیاء پنهان در پشت صفحه نمایش و سپس دیدم صفحه نمایش برداشته به فاش هم چهار اشیاء یا فقط سه نوزادان در آزمایش ۱ که با جفت شی تصادفی آشنا شده بود نتوانست به نگاه دیگر در غیر منتظره نتیجه ۳ شی؛ آنها ناتوانی همان را به صورت همزمان نشان دهنده چهار اشیاء به عنوان در سایر مطالعات نوزاد حافظه کاری در مقابل نشان داد، نوزادان در آزمایش ۲a و ۲b، که با جفت به طور منظم که همزمان رخ آشنا شده بود، دیگر در نتیجه غیر منتظره این شیرخواران ظاهرا با استفاده از نگاه رخداد بین اشیاء فردی در طول آشنایی به شکل تضمینی تقطیع که بعد مستقر شدند برای پیگیری اشیاء به عنوان آنها در آزمون پنهان شد در آزمایش ۳، ما تایید کرد که توانایی آشنایی تحت تاثیر قرار نوزادان ‘به یاد داشته باشید اشیاء مسدود و نه صرفا ایجاد longer- حافظه بلند برای جفت شیزیر آشنایی به جفت سازگار باشد، نوزادان که یک رویداد مخفی نشان داده نمی شد (بلکه صرفا نتایج آزمون همان است که در آزمایش ۲A دیدم و ب) نشان داد هیچ ترجیح برای آرایه های سه در مقابل چهار اشیاء در نهایت، در آزمایش ۴ و ۵، ما پرسید که آیا نوزادان هم هویت خاص از اشیاء در هر مقدار در آزمایش ۴ به یاد، ما تایید کرد که نوزادان اشیاء به یاد هویت در آرایه کوچکتر که نیاز به قطعه بندی بعد، در آزمایش ۵، ما پرسید که آیا نوزادان نیز اشیاء به یاد هویت در آرایه بزرگتر که بر اساس قواعد زمانی تقطیع شده بود پس از یک مرحله آشنایی یکسان است که در ۲A آزمایش، ما مخفی چهار اشیاء و پس از آن نشان داد یا این همان چهار اشیاء، و یا چهار اشیاء که دو شکل به طور غیر منتظره تغییر و رنگ بود با کمال تعجب، نوزادان موفق به نگاه دیگر در نتیجه تغییر هویت در مجموع، نتایج ما نشان می دهد که نوزادان می توانید قواعد زمانی بین اشیاء استفاده برای افزایش حافظه برای اشیاء «وجود، اما نه لزوما برای اشیاء هویت
کلمات کلیدی:   حافظه کاری، قطعه بندی، یادگیری آماری، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله