» مقالات انگلیسی » Infant’s Age Influences the Accuracy of Rectal Suction Biopsies for Diagnosing of Hirschsprung’s Disease

Infant’s Age Influences the Accuracy of Rectal Suction Biopsies for Diagnosing of Hirschsprung’s Diseaseشناسه مقاله
10.1016/j.cgh.2015.04.186
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infant’s Age Influences the Accuracy of Rectal Suction Biopsies for Diagnosing of Hirschsprung’s Disease

Authors: Rob J. Meinds and Gé-Ann Kuiper and Kevin Parry and Albertus Timmer and Henk Groen and Erik Heineman and Paul M.A. Broens

Journal: Clinical Gastroenterology and Hepatology

Year: 2015

Abstract:

Background & Aims Hirschsprung’s disease (HD) is a rare birth defect of the distal colon. Analysis of rectal suction biopsy (RSB) is considered to be the most reliable method for its diagnosis in infants. However, the diagnostic accuracy of {RSB} analysis could be affected by the patient’s age, possibly because of rapid development of the enteric nervous system in the first weeks after birth. Because there is a trend toward testing for {HD} at early ages, we aimed to determine whether the diagnostic accuracy of {RSB} analysis is associated with the patient’s age. Methods We performed a retrospective analysis of all patients from whom 1 or more {RSBs} were analyzed from 1975 through 2011 (529 {RSBs} from 441 patients). Outcomes of {RSB} analyses were categorized as positive, inconclusive, or negative for HD. Primary diagnoses, based only on RSB, were compared with final diagnoses made after at least 1 year of clinical follow-up. Age at time of {RSB} analysis was corrected for the gestational age. By using these criteria, we determined the diagnostic accuracy of {RSB} analysis for different age groups. Results {RSB} analysis identified {HD} in patients with sensitivity values of 46% (patients –۴۵ to 7 days old), 47% (8–۲۲ days old), and 62% (23–۳۹ days old) (corrected for gestational age). The average sensitivity with which {RSB} analysis identified {HD} in patients older than 39 days was 88%. {RSB} identified {HD} in patients younger than 39 days old with significantly lower sensitivity than in older patients (50% vs 88%, P < .001). The specificity with which {RSB} identified infants without {HD} was not affected by age (average 95%). Of all RSBs, 11% were inconclusive for the diagnosis of HD. Conclusions {RSB} analysis identifies {HD} in patients younger than 39 days old with only 50% sensitivity. Moreover, {RSBs} obtained from younger patients often lead to inconclusive outcomes and require additional biopsies. We propose that for infants suspected of {HD} at these ages, a noninvasive technique, such as anorectal manometry, should be used for a primary diagnosis. {RSB} should thereafter be used to confirm the diagnosis when the infant is older than 39 days.

Keywords: Hirschsprung’s Disease, Rectal Suction Biopsy, Acetylcholinesterase, Aganglionosis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سن نوزاد را تحت تاثیر قرار دقت رکتال استخراج بیوپسی برای تشخیص بیماری هیرشپرونگ

نویسندگان: Rob J. Meinds and Gé-Ann Kuiper and Kevin Parry and Albertus Timmer and Henk Groen and Erik Heineman and Paul M.A. Broens

ژورنال: Clinical Gastroenterology and Hepatology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
پس زمینه های u0026 amp؛ هدف بیماری هیرشپرونگ (HD) یک نقص مادرزادی نادر از تجزیه و تحلیل کولون انتهایی نمونه برداری از مکش رکتال (RSB) در نظر گرفته می شود مطمئن ترین روش برای تشخیص آن در نوزادان با این حال، دقت تشخیصی {RSB} تجزیه و تحلیل را می توان با تحت تاثیر قرار است سن بیمار، احتمالا به دلیل توسعه سریع سیستم عصبی روده در هفته های اول پس از تولد از آنجا که گرایش به سمت تست برای {HD} در سنین اولیه وجود دارد، ما با هدف تعیین اینکه آیا دقت تشخیصی {RSB} تجزیه و تحلیل در ارتباط است با روش سن بیمار ما تجزیه و تحلیل گذشته نگر از تمام بیماران از آنها ۱ یا بیشتر {RSBs} از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفت (۵۲۹ {RSBs} از ۴۴۱ نفر) نتایج انجام {RSB} تجزیه و تحلیل به عنوان مثبت، بی نتیجه، و یا طبقه بندی شدند منفی برای تشخیص اولیه HD، تنها بر اساس RSB، با تشخیص نهایی پس از حداقل ۱ سال از بالینی سن پیگیری در زمان {RSB} تجزیه و تحلیل برای سن حاملگی اصلاح شد با استفاده از این معیارها ساخته شده مقایسه شد، ما تعیین و تشخیص دقت {RSB} تجزیه و تحلیل برای گروه های سنی مختلف نتایج {RSB} تجزیه و تحلیل مشخص {HD} در بیماران مبتلا به ارزش حساسیت ۴۶٪ (بیماران -۴۵ تا ۷ روزه)، ۴۷٪ (۰۸/۲۲ روز سال) و ۶۲٪ (۲۳-۳۹ روزه) (اصلاح شده برای سن حاملگی) متوسط ​​حساسیت که با {} RSB تجزیه و تحلیل مشخص {HD} در بیماران مسن تر از ۳۹ روز بود ۸۸٪ {} RSB شناسایی {HD} در بیماران جوانتر از ۳۹ روز با حساسیت قابل توجهی پایین تر در بیماران مسن (۵۰٪ در مقابل ۸۸٪، P به u0026 lt؛ ۰۰۱) ویژگی است که با {RSB} نوزادان شناسایی بدون {HD} را با سن (به طور متوسط ​​۹۵٪) از همه RSBs نمی شود، ۱۱٪ در بیماران بی نتیجه برای تشخیص نتیجه گیری HD بودند {RSB} تجزیه و تحلیل شناسایی {HD} جوان از ۳۹ روز با حساسیت تنها ۵۰٪علاوه بر این، {RSBs} به دست آمده از بیماران جوان تر اغلب به نتایج بی نتیجه منجر شود و نیاز به بیوپسی اضافی ما پیشنهاد می کنیم که برای نوزادان مشکوک به {HD} در این سنین، یک روش غیرتهاجمی مانند مانومتری آنورکتال، باید برای تشخیص اولیه مورد استفاده {RSB } باید پس از آن استفاده می شود برای تایید تشخیص زمانی که نوزاد بزرگتر از ۳۹ روز است
کلمات کلیدی:   بیماری هیرشپرونگ، رکتال استخراج بیوپسی، استیل کولین، آگانگلیوزیس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله