» مقالات انگلیسی » Infant sex-specific placental cadmium and {DNA} methylation associations

Infant sex-specific placental cadmium and {DNA} methylation associationsشناسه مقاله
10.1016/j.envres.2015.02.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infant sex-specific placental cadmium and {DNA} methylation associations

Authors: April F. Mohanty and Fred M. Farin and Theo K. Bammler and James W. MacDonald and Zahra Afsharinejad and Thomas M. Burbacher and David S. Siscovick and Michelle A. Williams and Daniel A. Enquobahrie

Journal: Environmental Research

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Recent evidence suggests that maternal cadmium (Cd) burden and fetal growth associations may vary by fetal sex. However, mechanisms contributing to these differences are unknown. Objectives Among 24 maternal-infant pairs, we investigated infant sex-specific associations between placental Cd and placental genome-wide {DNA} methylation. Methods We used {ANOVA} models to examine sex-stratified associations of placental Cd (dichotomized into high/low Cd using sex-specific Cd median cutoffs) with {DNA} methylation at each cytosine-phosphate-guanine site or region. Statistical significance was defined using a false discovery rate cutoff (<0.10). Results Medians of placental Cd among females and males were 5 and 2 ng/g, respectively. Among females, three sites (near ADP-ribosylation factor-like 9 (ARL9), siah {E3} ubiquitin protein ligase family member 3 (SIAH3), and heparin sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 4 (HS3ST4) and one region on chromosome 7 (including carnitine O-octanoyltransferase (CROT) and {TP5S} target 1 (TP53TG1)) were hypomethylated in high Cd placentas. Among males, high placental Cd was associated with methylation of three sites, two (hypomethylated) near {MDS1} and {EVI1} complex locus (MECOM) and one (hypermethylated) near spalt-like transcription factor 1 (SALL1), and two regions (both hypomethylated, one on chromosome 3 including {MECOM} and another on chromosome 8 including rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 10 (ARHGEF10). Differentially methylated sites were at or close to transcription start sites of genes involved in cell damage response (SIAH3, HS3ST4, TP53TG1) in females and cell differentiation, angiogenesis and organ development (MECOM, SALL1) in males. Conclusions Our preliminary study supports infant sex-specific placental Cd-DNA methylation associations, possibly accounting for previously reported differences in Cd-fetal growth associations across fetal sex. Larger studies are needed to replicate and extend these findings. Such investigations may further our understanding of epigenetic mechanisms underlying maternal Cd burden with suboptimal fetal growth associations.

Keywords: Placenta, Cadmium, DNA Methylation, Infant-Sex, Fetal growth

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان:

نویسندگان: April F. Mohanty and Fred M. Farin and Theo K. Bammler and James W. MacDonald and Zahra Afsharinejad and Thomas M. Burbacher and David S. Siscovick and Michelle A. Williams and Daniel A. Enquobahrie

ژورنال: Environmental Research

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه شواهد اخیر نشان می دهد که کادمیوم مادر (سی دی) بار و انجمن های رشد جنین ممکن است با جنس نوزاد با این حال متفاوت است، مکانیسم های کمک به این تفاوت ها اهداف ناشناخته در میان ۲۴ جفت مادر و نوزاد است، ما بررسی انجمن جنس خاص نوزاد بین جفت Cd و ژنوم جفت گسترده {DNA} روش متیلاسیون ما استفاده {ANOVA} مدل به بررسی ارتباط جنسی طبقه جفتی سی دی (دو بخش تقسیم به بالا / پایین سی دی با استفاده از جنس خاص قطع سی دی متوسط) با {} DNA متیلاسیون در هر سایت سیتوزین-فسفات-گوانین و یا منطقه اهمیت آماری با استفاده از قطع نرخ کشف کاذب تعریف شده بود (به u0026 lt؛ ۰۱۰) نمایش نتایج: از مادها جفتی سی دی در زنان و مردان ۵ و ۲ نانوگرم / گرم، به ترتیب در زنان، سه سایت (در نزدیکی ADP-ribosylation عامل مانند ۹ بود ( ARL9)، عضو سیاه {E3} یوبیکوئیتن پروتئین خانواده لیگاز ۳ (SIAH3) و هپارین سولفات (گلوکوزامین) ۳-O-sulfotransferase 4 (HS3ST4) و یک منطقه بر روی کروموزوم ۷ (از جمله کارنیتین O-octanoyltransferase (CROT) و {TP5S } هدف ۱ (TP53TG1)) در جفت سی دی بالا در میان مردان hypomethylated شد، بالا جفت Cd با متیلاسیون سه سایت، دو (hypomethylated) در نزدیکی {MDS1} و {EVI1} منبع پیچیده (MECOM) و یک (هایپرمتیله) در نزدیکی همراه بود ، spalt مانند فاکتور رونویسی ۱ (SALL1)، و دو منطقه (هر دو hypomethylated، یکی در کروموزوم ۳ از جمله {MECOM} و دیگری بر روی کروموزوم ۸ جمله رو گوانین عامل تبادل نوکلئوتید (GEF) 10 (ARHGEF10) سایت های متفاوت متیله در بود یا نزدیک به رونویسی سایت های آغاز ژن های دخیل در پاسخ به آسیب سلولی (SIAH3، HS3ST4، TP53TG1) در زنان و تمایز سلولی، آنژیوژنز و توسعه اندام (MECOM، SALL1) در مرداننتیجه گیری مطالعه مقدماتی ما از نوزاد جنس خاص جفت انجمن متیلاسیون سی دی-DNA، احتمالا حسابداری برای قبلا تفاوت در انجمن رشد سی دی جنین در سراسر جنس نوزاد مطالعات بزرگتر گزارش مورد نیاز برای تکثیر و گسترش این یافته ها این تحقیقات ممکن است درک ما از مکانیسم های اپی ژنتیک بیشتر زمینه بار سی دی مادر با انجمن رشد جنین کمتر از حد مطلوب
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله