» مقالات انگلیسی » Infant Safe Sleep: An Evaluation of Infant Safe Sleep Practices in the Hospital Setting

Infant Safe Sleep: An Evaluation of Infant Safe Sleep Practices in the Hospital Settingشناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12459
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infant Safe Sleep: An Evaluation of Infant Safe Sleep Practices in the Hospital Setting

Authors: Marci Simon-Burrell

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2014

Abstract:

Newborn Care Poster PresentationObjective To evaluate nurses’ knowledge and beliefs about best practices for infant safe sleep. To determine the degree to which the recommendations of the American Academy of Pediatrics’(AAP) for infant safe sleep were modeled and parent education was given by nurses at Hutzel Women’s Hospital (HWH). Design Mix methods, qualitative and quantitative descriptive study. Setting Hutzel Women’s Hospital in Detroit, Michigan, one of Michigan’s largest birthing institutions delivering 5,000 infants each year. Sample The sample included 50 mothers, 50 infants, and 41 nurses. Methods Qualitative and quantitative methods such as structured interviews with mothers (N = 50), observing infants (N = 50) in their cribs, and assessing nurses’ (N = 41) beliefs and knowledge about best practices for infant safe sleep using the Infant Safe Sleep Knowledge questionnaire were used. Descriptive statistics were used to describe nurses’ beliefs about risk factors for Sudden Infant Death Syndrome and Sudden Unexpected Infant Death (SIDS/SUID) and knowledge about {AAP} infant safe sleep recommendations. Chi-square analyses were used to examine relationships between nurses’ beliefs about SIDS/SUID risk factors and nurses’ personal characteristics. Pearson correlations and analysis of variance (ANOVA) were conducted to describe relationships between nurses’ beliefs and knowledge of {AAP} infant safe sleep risk practices. Results The nurses were very knowledgeable about the {AAP} recommendations, and few areas of knowledge deficit were identified. The quantitative observation data and the qualitative data from mothers’ comments indicated that nurses modeled best practices and taught parents about infant safe sleep recommendations by strongly encouraging parents to place their infants on their backs. Conclusion/Implications for Nursing Practice Perinatal nurses at {HWH} teach, model, and reinforce safe sleep practices to new mothers and families during hospitalization and prior to discharge. The nurses’ practice is appropriate and is consistent with the {AAP} infant safe sleep recommendations. Nurses play significant roles in working with families of newborn infants, and they are in key positions to affect rates of sudden infant death syndrome. Hospitals should provide nurses with ongoing continuing education to ensure that they remain current with safe sleep recommendations to educate patients and model safe sleep practices.

Keywords: infant safe sleep, nursing practice

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزاد خواب امن: ارزیابی نوزاد امن شیوه خواب در پرستاران

نویسندگان: Marci Simon-Burrell

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
نوزاد مراقبت پوستر PresentationObjective برای ارزیابی، دانش و اعتقادات در مورد بهترین شیوه برای نوزاد خواب امن برای تعیین درجه ای که توصیه های آکادمی اطفال آمریکا پرستاران (AAP) برای نوزاد خواب امن مدل شد و آموزش و پرورش پدر و مادر توسط پرستاران در داده شد بیمارستان Hutzel زنان (HWH) روش طرح مخلوط، مطالعه کمی و کیفی بیمارستان Hutzel زنان در دیترویت، میشیگان، یکی از بزرگترین موسسات تولد میشیگان ارائه ۵۰۰۰ نوزادان هر نمونه سال نمونه شامل ۵۰ مادر، ۵۰ نوزادان و ۴۱ پرستار روشهای کیفی و روش های کمی مانند مصاحبه ساختارمند با مادران (N = 50)، رعایت نوزادان (N = 50) در گهواره خود، و پرستاران ارزیابی (N = 41) باورها و دانش در مورد بهترین شیوه برای نوزاد خواب امن با استفاده از نوزاد خواب امن پرسشنامه دانش مورد استفاده قرار گرفت از آمار توصیفی برای توصیف اعتقادات پرستاران در مورد عوامل خطرساز سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و مرگ ناگهانی نوزاد غیر منتظره (SIDS / SUID) و دانش در مورد {AAP} نوزاد امن توصیه خواب تجزیه و تحلیل آماری Chi-square به بررسی روابط استفاده شد بین باورها در مورد عوامل خطر SIDS / SUID و پرستاران ویژگی های فردی همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس (ANOVA) برای توصیف رابطه اعتقادات و دانش {AAP} نوزاد امن شیوه خطر خواب پرستاران انجام شد نمایش نتایج: از پرستاران بسیار آگاه بود درباره {AAP} توصیه ها، و مناطق چند کسری دانش داده شده است مشاهده کمی مشخص شد و داده های کیفی از نظر مادران نشان داد که پرستاران مدل بهترین شیوه و پدر و مادر در مورد نوزاد توصیه خواب امن به شدت تشویق والدین به جای نوزادان خود را در تدریس پشت خود رانتیجه گیری / پیامدها برای پرستاران تمرین پری ناتال در {HWH} آموزش، مدل، و تقویت شیوه های خواب امن برای مادران و خانواده های جدید در طول زمان بستری و قبل از تخلیه عملکرد پرستاران مناسب است و سازگار با {AAP} نوزاد امن توصیه خواب است پرستاران نقش قابل توجهی ایفا در کار با خانواده های نوزادان تازه متولد شده، و آنها در پست های کلیدی را تحت تاثیر قرار نرخ ناگهانی نوزاد بیمارستان سندرم مرگ باید پرستاران با آموزش مداوم در جریان ارائه به اطمینان حاصل شود که آنها فعلی باقی می ماند با توصیه های خواب امن برای آموزش بیماران و مدل بی خطر هستند شیوه های خواب
کلمات کلیدی:   نوزاد خواب امن، پرستاری

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله