» مقالات انگلیسی » Infant and child feeding practices among farming communities in Southern Ethiopia

Infant and child feeding practices among farming communities in Southern Ethiopiaشناسه مقاله
10.1016/j.kontakt.2014.09.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Infant and child feeding practices among farming communities in Southern Ethiopia

Authors: Nigatu Regassa

Journal: Kontakt

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjectives The main objective of this study is to examine the breast feeding and complementary feeding practices among farming communities of Southern Ethiopia. Methods The study used primary data collected from 1094 households located in ten kebeles (the smallest administrative segment) through the multi stage probability sampling technique. Information on demography of breast feeding was measured by universally accepted computational tools given by WHO. Data were analyzed using univariate, bivariate and multivariate statistical techniques. Result The result demonstrated that a large proportion of respondents were breast feeding their last child (age <2) during the survey. Majority of women initiated breast feeding early (just at birth); 56% of the women practiced exclusive breast feeding and more than 86% reported consistently continuing breast feeding until age 2. The complementary feeding starts late for significant proportion of children at age 6–۸ months and a larger proportion of children in the age groups 6–۸ and 9–۱۱ months did not get the core food groups such as cereal, egg, and meat. The results of the Ordinary Least Square (OLS) regression revealed that four variables predicted the level of dietary food consumption, namely; experiencing child death during the last five years preceding the survey, institutional delivery of the last child, literacy status and household hunger. Also, three predictors appeared to have significant association with the likelihood of continuation of breast feeding at age 2; namely, age of women, household hunger and working outside home. Conclusion The study concluded that there are positive signs on infant and child feeding practices which should be promoted such as the relatively higher rate of exclusive breastfeeding during the first half of infancy and continued breastfeeding through the second year of life and beyond. There are also certain practices that require attention which include the widespread use of bottles, delayed introduction of complementary foods, and low dietary diversity throughout the first two years of life.

Keywords: Breast feeding, Exclusive breast feeding, Complementary feeding, Diet diversity, Sidama Zone, Southern Ethiopia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزاد و تغذیه کودک شیوه های میان جوامع کشاورزی در جنوب اتیوپی

نویسندگان: Nigatu Regassa

ژورنال: Kontakt

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
AbstractObjectives هدف اصلی از این مطالعه به بررسی تغذیه با شیر مادر و شیوه های تغذیه تکمیلی در میان جوامع کشاورزی روش اتیوپی جنوبی این مطالعه از داده های اولیه جمع آوری شده از ۱۰۹۴ خانوار واقع در ده kebeles (کوچکترین بخش اداری) از طریق روش نمونه گیری احتمال چند مرحله در طول؛ اطلاعات مربوط به جمعیت شناسی تغذیه با شیر مادر توسط ابزارهای محاسباتی جهانی پذیرفته داده شده توسط WHO داده های اندازه گیری شده بود با استفاده از تک متغیره، دو متغیره و روش های آماری چند متغیره تجزیه و تحلیل شد نتیجه نتیجه نشان داد که بخش بزرگی از پاسخ دهندگان تغذیه با شیر مادر آخرین فرزند خود بودند (۲ سن و LT) اکثریت نظرسنجی از زنان آغاز تغذیه با شیر مادر اولیه (فقط در هنگام تولد)؛ ۵۶ درصد از زنان عمل تغذیه با شیر مادر منحصر به فرد و بیش از ۸۶ درصد گزارش به طور مداوم ادامه تغذیه با شیر مادر تا سن ۲ تغذیه تکمیلی شروع می شود در اواخر برای بخش قابل توجهی از کودکان در سن ۶-۸ ماه و نسبت بیشتری از کودکان در گروه های سنی ۶- ۸ و ۹/۱۱ ماه بود گروه های غذایی اصلی مانند غلات، تخم مرغ، گوشت و نتایج حاصل از حداقل (OLS) رگرسیون معمولی میدان نشان داد که چهار متغیر پیش بینی سطح مصرف مواد غذایی در رژیم غذایی، یعنی می کنید. تجربه مرگ کودک در طول پنج سال گذشته قبل از سروی، تحویل نهادی از آخرین کودک، وضعیت سواد و گرسنگی خانگی همچنین، سه پیش بینی به نظر میرسد که ارتباط معنی داری با احتمال تداوم تغذیه با شیر مادر در سن ۲؛ یعنی، سن زنان، گرسنگی خانگی و کار خانه نتیجهگیری خارج مطالعه نشان داد که نشانه های مثبت در شیوه های نوزاد و تغذیه کودک است که باید به عنوان نرخ نسبتا بالاتر از تغذیه انحصاری در نیمه اول از دوران کودکی مانند ترویج شود وجود دارد و ادامه شیردهی از طریق سال دوم زندگی و فراتر ازهمچنین شیوه های خاص که نیاز به توجه است که شامل استفاده گسترده از بطری، معرفی با تاخیر غذاهای مکمل و تنوع رژیم غذایی کم در طول دو سال اول زندگی وجود دارد
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر مادر منحصر به فرد، تغذیه تکمیلی، تنوع رژیم غذایی، رواندا منطقه، جنوب اتیوپی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله