» مقالات انگلیسی » Incidence of congenital toxoplasmosis among infants born to HIV-coinfected mothers: case series and literature review

Incidence of congenital toxoplasmosis among infants born to HIV-coinfected mothers: case series and literature reviewشناسه مقاله
10.1016/j.bjid.2014.05.008
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Incidence of congenital toxoplasmosis among infants born to HIV-coinfected mothers: case series and literature review

Authors: Flávia Alves Campos and Gláucia Manzan Queiroz de Andrade and Antônio de Pádua Santos Lanna and Bruno Freitas Lage and Maria Vitória Mourão Assumpção and Jorge A. Pinto

Journal: The Brazilian Journal of Infectious Diseases

Year: 2014

Abstract:

AbstractIntroduction There is a paucity of data on the occurrence of congenital toxoplasmosis in children born to mothers dually infected with {HIV} and Toxoplasma gondii. Objective To evaluate aspects of the mother–infant pairs associated with vertical transmission of toxoplasmosis in women co-infected with {HIV} in a referral center for perinatally acquired infections in Belo Horizonte, Brazil. Methods Descriptive study of {HIV} vertically exposed children, with congenital toxoplasmosis, followed at a referral center (cohort/Belo Horizonte). Prenatal and post-natal variables for the mother–infant pairs were evaluated. A literature review with no filtering for time and language was performed to identify reports of congenital toxoplasmosis in {HIV} vertically exposed children. Results Among 2007 {HIV} vertically exposed children evaluated in the period from 1998 to 2011, 10 cases of congenital toxoplasmosis were identified (incidence: 0.5%, 95% confidence interval: 0.24–۰٫۹۱). In searching the literature 22 additional cases in 17 reports were found. Combining the findings of our cohort with other reported cases, 50% (16/32) of congenital toxoplasmosis in {HIV} vertically exposed children were from Brazil. The cases of congenital toxoplasmosis in {HIV} vertically exposed children identified in Brazil occurred mainly in the post-Highly Active Antiretroviral Therapy era (p = 0.002) and presented a lower death rate (p = 0.003) than those from other countries. In the cohort/Belo Horizonte, {HIV} infection was identified mainly during gestation; T. gondii vertical transmission was observed in pregnant women with CD4+ > 500 cells/mm3 and latent toxoplasmosis. High rates of ocular lesions (87.5%) and central nervous system involvement (70%) were detected. Conclusions The risk of vertical transmission of T. gondii in HIV-infected women is low and has been usually associated with maternal immunosuppression and elevated viral load. However, our findings of congenital toxoplasmosis in children born to HIV-infected mothers with latent toxoplasmosis and not immunosuppressed emphasize the need for careful follow-up in these cases.

Keywords: Congenital toxoplasmosis, HIV, Co-infection

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بروز توکسوپلاسموز مادرزادی در نوزادان متولد شده از مادران HIV-عفونت همزمان: سری مورد و بررسی متون

نویسندگان: Flávia Alves Campos and Gláucia Manzan Queiroz de Andrade and Antônio de Pádua Santos Lanna and Bruno Freitas Lage and Maria Vitória Mourão Assumpção and Jorge A. Pinto

ژورنال: The Brazilian Journal of Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
مقدمه است اندکی از داده ها در بروز توکسوپلاسموز مادرزادی در کودکان متولد شده از مادران دوجانبه آلوده با {HIV} و توکسوپلاسما هدف گوندی به منظور بررسی جنبه های جفت مادر و نوزاد در ارتباط با انتقال عمودی توکسوپلاسموز در زنان با همکاری آلوده به وجود { HIV} در یک مرکز ارجاع برای perinatally عفونت در Belo Horizonte به دست آورد، برزیل روش مطالعه توصیفی {HIV} کودکان به صورت عمودی در معرض، مبتلا به توکسوپلاسموز مادرزادی، به دنبال در یک مرکز ارجاع (کوهورت / بلو هوریزونته) پیش از تولد و متغیرهای پس از زایمان برای مادر جفت -infant مورد بررسی قرار گرفت: مروری بر مقالات با بدون فیلتر برای زمان و زبان به شناسایی گزارش توکسوپلاسموز مادرزادی در {HIV} کودکان به صورت عمودی در معرض نمایش نتایج: از میان ۲۰۰۷ {HIV} کودکان به صورت عمودی در معرض در دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱، ۱۰ مورد ارزیابی انجام شد توکسوپلاسموز مادرزادی (: ۰۵٪، ۹۵٪ فاصله اطمینان: بروز ۰۲۴-۰۹۱) مشخص شدند در جستجوی ادبیات ۲۲ مورد اضافی در ۱۷ گزارش ترکیب یافته های گروه ما با دیگر موارد گزارش شده، ۵۰٪ بود (۱۶/۳۲) توکسوپلاسموز مادرزادی در {HIV} کودکان به صورت عمودی در معرض از برزیل شد موارد توکسوپلاسموز مادرزادی در {HIV} کودکان به صورت عمودی در معرض مشخص شده در برزیل به طور عمده در دوران درمان ضد رترو ویروسی پس از بسیار فعال (= ۰۰۰۲ P) رخ داده است و میزان مرگ کمتری ارائه (۰۰۰۳ = P) نسبت به کسانی که از کشور های دیگر در گروه / بلو هوریزونته، {HIV} عفونت عمدتا در طول بارداری شناسایی شد. T انتقال عمودی گوندی در زنان باردار با CD4 + به u0026 gt مشاهده شد. ۵۰۰ سلول / mm3 داشتند و پنهان توکسوپلاسموز نرخ بالای ضایعات چشمی (۸۷۵٪) و درگیری سیستم اعصاب مرکزی (۷۰٪) نتیجه گیری تشخیص داده شد خطر انتقال عمودی Tگوندی در زنان آلوده به HIV پایین است و معمولا با سرکوب سیستم ایمنی مادر و بار ویروسی رفیع مرتبط با این حال، یافته های ما توکسوپلاسموز مادرزادی در کودکان متولد شده از مادران آلوده به HIV مبتلا به توکسوپلاسموز نهفته و نه دپرسیون ایمنی تأکید بر نیاز به دقت پیگیری در این موارد
کلمات کلیدی:   توکسوپلاسموز مادرزادی، HIV، عفونت

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله