» مقالات انگلیسی » Impact of an internet-based intervention on Finnish mothers’ perceptions of parenting satisfaction, infant centrality and depressive symptoms during the postpartum year

Impact of an internet-based intervention on Finnish mothers’ perceptions of parenting satisfaction, infant centrality and depressive symptoms during the postpartum yearشناسه مقاله
10.1016/j.midw.2013.02.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Impact of an internet-based intervention on Finnish mothers’ perceptions of parenting satisfaction, infant centrality and depressive symptoms during the postpartum year

Authors: Anne H. Salonen and Karen F. Pridham and Roger L. Brown and Marja Kaunonen

Journal: Midwifery

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjective this study evaluates how an internet-based intervention affects mothers’ parenting satisfaction, infant centrality and depressive symptoms. Design a quasi-experimental design and repeated measures were used. Settings this study was conducted in two Finnish public maternity hospitals (intervention/control). Participants a convenience sample (N=1300) of primiparous and multiparous Finnish-speaking mothers were invited to participate. Multiple-birth and early discharge mothers receiving home visits were excluded. The analysis included 760 mothers. Intervention the intervention offered online support for parenting, breast feeding and infant care beginning from the middle of pregnancy. It consisted of an information database, a peer discussion forum and expert advice. Measurements Outcomes were measured by the Evaluation and Infant Centrality subscales of the What Being the Parent of a New Baby is Like-Revised, and the Edinburgh Postnatal Depression Scale after childbirth, and six weeks, six months and 12 months post partum. Age, parity, parenting self-efficacy, and perception of infant and family functioning were used as the covariates. Findings during the first postpartum year, mothers’ parenting satisfaction increased significantly, whereas infant centrality and depressive symptoms decreased within groups. However, these changes were not linear. The mean difference between groups in parenting satisfaction and depressive symptoms was not significant within any of the four assessments. The mean difference in infant centrality between control and intervention mothers was significant only at six weeks post partum. Primiparas scored significantly higher in infant centrality and significantly lower in depressive symptoms than multiparas. Key conclusion and implications for practice an internet-based intervention did not significantly affect mothers’ perceptions of parenting satisfaction and depressive symptoms, but intervention mothers experienced higher infant centrality compared with control mothers at six weeks. Parenting self-efficacy was a significant covariate for all measures. Parity needs to be taken into account when infant centrality and depressive symptoms are used as outcome variables in intervention studies. More research is needed to study the potential of information data bank, professional, and peer online support. This study also highlights the need to pay more attention to the selection of the target population, the selection of outcome measures, and implementation issues in intervention research.

Keywords: Depression, Internet, Intervention studies, Mother–child relations

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تاثیر مداخله مبتنی بر اینترنت در ادراک مادران فنلاندی از رضایت پدر و مادر، مرکزیت نوزاد و نشانه های افسردگی در طول سال پس از زایمان

نویسندگان: Anne H. Salonen and Karen F. Pridham and Roger L. Brown and Marja Kaunonen

ژورنال: Midwifery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
خلاصههدف این مطالعه ارزیابی چگونه مداخله مبتنی بر اینترنت را تحت تاثیر قرار رضایت پدر و مادر مادران، مرکزیت نوزاد و نشانه های افسردگی طراحی یک طرح شبه تجربی و اندازه گیری های مکرر تنظیمات مورد استفاده قرار گرفت این مطالعه در دو زایشگاههای دولتی فنلاندی (مداخله / کنترل) شرکت کنندگان انجام شد. نمونه مناسب (N = 1300) از مادران فنلاندی زبان نخست زا و چندزا به شرکت چند و مادران تخلیه اوایل دریافت بازدیدکننده داشته است خانه دعوت شدند از مطالعه حذف شدند تجزیه و تحلیل شامل ۷۶۰ مادر مداخله مداخله انجام شده پشتیبانی آنلاین برای پدر و مادر، تغذیه با شیر مادر و مراقبت از نوزاد شروع از وسط بارداری آن را از یک پایگاه داده اطلاعات، انجمن بحث و گفتگو شده و اندازه گیری مشاوره تخصصی نتایج با ارزیابی و خرده مقیاس مرکزیت نوزاد از آنچه که پدر و مادر از نوزاد جدید اندازه گیری شدند مانند تجدید نظر شده است، و ادینبورگ پس از زایمان مقیاس افسردگی پس از زایمان، و شش هفته و شش ماه و ۱۲ ماه سن ارسال زایمان، تعداد حاملگی، فرزند خود کارآمدی، و درک عملکرد کودک و خانواده به عنوان یافته متغیرهای کمکی در طول سال اول پس از زایمان مورد استفاده قرار گرفت، رضایت پدر و مادر مادران به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، در حالی که مرکزیت نوزاد و نشانه های افسردگی در گروه کاهش این حال، این تغییرات وجود داشت که تفاوت بین گروه ها در رضایت و نشانه های افسردگی پدر و مادر نه خطی معنی دار نبود در هر یک از چهار ارزیابی متوسط ​​اختلاف در مرکزیت نوزاد بین مداخله و شاهد مادران معنی دار بود تنها در شش هفته پس از زایمان زنان نخست زا در مرکزیت نوزاد به طور قابل توجهی بالاتر و در نشانه های افسردگی از چندزا قابل توجهی پایین تر به ثمر رساندنتایج کلیدی و مفاهیم برای عمل مداخله مبتنی بر اینترنت به طور قابل توجهی ادراک مادران از رضایت پدر و مادر و نشانه های افسردگی، اما مادران مداخله تاثیر نمی گذارد مرکزیت بالاتر نوزادان در مقایسه با گروه کنترل در شش هفته پدر و مادر خود کارآمدی همبسته قابل توجهی را برای تمام اقدامات بود تجربه برابری باید به حساب گرفته شود در هنگام مرکزیت نوزاد و علائم افسردگی به عنوان متغیرهای نتیجه در مطالعات مداخله تحقیقات بیشتر به مطالعه بالقوه اطلاعات بانک اطلاعات، حرفه ای، و همکار پشتیبانی آنلاین این مطالعه همچنین بر نیاز به توجه بیشتری مورد نیاز است استفاده می شود به انتخاب جامعه هدف، انتخاب از نتایج، و مسائل مربوط به اجرای در تحقیقات مداخله
کلمات کلیدی:   افسردگی، اینترنت، مطالعات مداخله، روابط مادران و کودکان در

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله