» مقالات انگلیسی » Immunogenicity of poliovirus vaccines in chronically malnourished infants: A randomized controlled trial in Pakistan

Immunogenicity of poliovirus vaccines in chronically malnourished infants: A randomized controlled trial in Pakistanشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.04.055
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Immunogenicity of poliovirus vaccines in chronically malnourished infants: A randomized controlled trial in Pakistan

Authors: Ali Faisal Saleem and Ondrej Mach and Farheen Quadri and Asia Khan and Zaid Bhatti and Najeeb ur Rehman and Sohail Zaidi and William C. Weldon and Steven M. Oberste and Maha Salama and Roland W. Sutter and Anita K.M. Zaidi

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

Abstract Reaching high population immunity against polioviruses (PV) is essential to achieving global polio eradication. Efficacy of oral poliovirus vaccine (OPV) varies and is lower among children living in tropical areas with impoverished environments. Malnutrition found as a risk factor for lower serological protection against PV. We compared whether inactivated polio vaccine (IPV) can be used to rapidly close the immunity gap among chronically malnourished (stunted) infants in Pakistan who will not be eligible for the 14 week {IPV} dose in routine {EPI} schedule. A phase 3, multicenter 4-arm randomized controlled trial conducted at five Primary Health Care (PHC) centers in Karachi, Pakistan. Infants, 9–۱۲ months were stratified by length for age Z score into chronically malnourished and normally nourished. Infants were randomized to receive one dose of either bivalent {OPV} (bOPV) alone or bOPV + IPV. Baseline seroprevalence of {PV} antibodies and serum immune response to study vaccine dose were assessed by neutralization assay. Vaccine {PV} shedding in stool was evaluated 7 days after a bOPV challenge dose. Sera and stool were analyzed from 852/928 (92%) enrolled children. At baseline, the seroprevalence was 85.6% (n = 386), 73.6% (n = 332), and 70.7% (n = 319) in malnourished children against {PV} types 1, 2 and 3 respectively; and 94.1% (n = 448), 87.0% (n = 441) and 83.6% (n = 397) in the normally nourished group (p < 0.05). Children had previously received 9–۱۰ doses of bOPV (80%) or tOPV (20%). One dose of {IPV} + bOPV given to malnourished children increased their serological protection (PV1, n = 201, 97.6%; PV2, n = 198, 96.1% and PV3, n = 189, 91.7%) to parity with normally nourished children who had not received {IPV} (p = <0.001). Seroconversion and boosting for all three serotypes was significantly more frequent in children who received {IPV} + bOPV than in those with bOPV only (p < 0.001) in both strata. Shedding of polioviruses in stool did not differ between study groups and ranged from 2.4% (n = 5) to 7.1% (n = 15). In malnourished children the shedding was reduced after bOPV + {IPV} compared to bOPV only. Chronically malnourished infants were more likely to be unprotected against polioviruses than normal infants. bOPV + {IPV} helped close the immunity gap better than bOPV alone.

Keywords: Chronic malnutrition, Polio vaccine immunity, Seroconversion, Polio vaccine trial

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی واکسن فلج اطفال در نوزادان مزمن دچار سوء تغذیه: مطالعه کنترل شده تصادفی در پاکستان

نویسندگان: Ali Faisal Saleem and Ondrej Mach and Farheen Quadri and Asia Khan and Zaid Bhatti and Najeeb ur Rehman and Sohail Zaidi and William C. Weldon and Steven M. Oberste and Maha Salama and Roland W. Sutter and Anita K.M. Zaidi

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده رسیدن به ایمنی جمعیت بالا در برابر polioviruses (PV) برای دستیابی به جهانی اثر ریشه کنی فلج اطفال واکسن فلج اطفال خوراکی (OPV) ضروری متفاوت است و در میان کودکان ساکن در مناطق گرمسیری با محیط فقیر سوء تغذیه به عنوان یک عامل خطر برای حفاظت سرولوژی کمتری در مقابل PV پیدا شده پایین تر است ما در مقایسه آیا واکسن فلج اطفال غیر فعال (IPV) استفاده می شود به سرعت در حال بستن شکاف ایمنی در میان مزمن دچار سوء تغذیه (توقف) نوزادان در پاکستان که نمی واجد شرایط برای ۱۴ هفته {IPV} دوز در روال {EPI} برنامه یک فاز ۳، چند ۴ بازوی تصادفی شاهددار انجام شده در پنج بهداشت و درمان (PHC) مراکز در کراچی، پاکستان نوزادان، ۹/۱۲ ماه طول برای نمره Z سن به طور مزمن دچار سوء تغذیه طبقه بندی شدند و نوزادان به طور معمول تغذیه برای دریافت یک دوز انجام شد هم دو ظرفیتی {OPV} (bOPV) به تنهایی و یا bOPV + IPV در شروع مطالعه شیوع سرمی {PV} آنتی بادی ها و پاسخ ایمنی سرم به مطالعه دوز واکسن با استفاده از روش خنثی سازی واکسن {PV} ریختن در مدفوع مورد بررسی قرار گرفت ۷ روز پس از یک سرم bOPV دوز چالش مورد بررسی قرار گرفتند و مدفوع مورد بررسی قرار گرفت از ۸۵۲/۹۲۸ (۹۲٪) کودکان ثبت نام در شروع مطالعه، شیوع سرمی ۸۵۶٪ بود (تعداد = ۳۸۶)، ۷۳۶٪ (تعداد = ۳۳۲)، و ۷۰۷ درصد (n = 319) در کودکان دچار سوء تغذیه در برابر {PV} انواع ۱، ۲ و ۳ به ترتیب؛ و ۹۴۱ درصد (n = 448)، ۸۷۰ درصد (n = 441) و ۸۳۶ درصد (n = 397) در گروه به طور معمول تغذیه (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۵) کودکان پیش از ۹/۱۰ دوز دریافت کرده بود از bOPV (80٪) و یا tOPV (20٪) یک دوز از {IPV} + bOPV داده شده به کودکان دچار سوء تغذیه افزایش حفاظت سرولوژی خود (PV1، N = 201، ۹۷۶٪، PV2، N = 198، ۹۶۱٪ و PV3، N = 189، ۹۱۷٪) به برابری با کودکان به طور معمول تغذیه که دریافت نکرده است {IPV} (P = به u0026 lt؛ ۰۰۰۱)تغییرات سرمی و افزایش برای هر سه سروتیپ در کودکانی که دریافت {IPV} + bOPV از کسانی که با bOPV تنها (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) به طور قابل توجهی بیشتر مکرر بود در هر دو ریختن اقشار polioviruses در مدفوع را بین گروههای مطالعه متفاوت است و در بازه زمانی از ۲۴ درصد (n = 5) به ۷۱٪ (۱۵ نفر) در کودکان دچار سوء تغذیه ریختن پس bOPV + {IPV} کاهش یافته بود در مقایسه با bOPV تنها مزمن نوزادان دچار سوء تغذیه بیشتر احتمال دارد به محافظت نشده در برابر polioviruses از نوزادان طبیعی بود bOPV + {IPV} کمک شکاف ایمنی بهتر از bOPV تنهایی
کلمات کلیدی:   سوء تغذیه مزمن، فلج اطفال ایمنی واکسن، مقادیر آنتیبادی بالارونده، واکسن فلج اطفال محاکمه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله