» مقالات انگلیسی » Immunogenicity and safety of a novel monovalent high-dose inactivated poliovirus type 2 vaccine in infants: a comparative, observer-blind, randomised, controlled trial

Immunogenicity and safety of a novel monovalent high-dose inactivated poliovirus type 2 vaccine in infants: a comparative, observer-blind, randomised, controlled trialشناسه مقاله
10.1016/S1473-3099(15)00488-0
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Immunogenicity and safety of a novel monovalent high-dose inactivated poliovirus type 2 vaccine in infants: a comparative, observer-blind, randomised, controlled trial

Authors: Xavier Sáez-Llorens and Ralf Clemens and Geert Leroux-Roels and José Jimeno and Sue Ann Costa Clemens and William C Weldon and M Steven Oberste and Natanael Molina and Ananda S Bandyopadhyay

Journal: The Lancet Infectious Diseases

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Following the proposed worldwide switch from trivalent oral poliovirus vaccine (tOPV) to bivalent types 1 and 3 {OPV} (bOPV) in 2016, inactivated poliovirus vaccine (IPV) will be the only source of protection against poliovirus type 2. With most countries opting for one dose of {IPV} in routine immunisation schedules during this transition because of cost and manufacturing constraints, optimisation of protection against all poliovirus types will be a priority of the global eradication programme. We assessed the immunogenicity and safety of a novel monovalent high-dose inactivated poliovirus type 2 vaccine (mIPV2HD) in infants. Methods This observer-blind, comparative, randomised controlled trial was done in a single centre in Panama. We enrolled healthy infants who had not received any previous vaccination against poliovirus. Infants were randomly assigned (1:1) by computer-generated randomisation sequence to receive a single dose of either mIPV2HD or standard trivalent {IPV} given concurrently with a third dose of bOPV at 14 weeks of age. At 18 weeks, all infants were challenged with one dose of monovalent type 2 {OPV} (mOPV2). Primary endpoints were seroconversion and median antibody titres to type 2 poliovirus 4 weeks after vaccination with mIPV2HD or IPV; and safety (as determined by the proportion and nature of serious adverse events and important medical events for 8 weeks after vaccination). The primary immunogenicity analyses included all participants for whom a post-vaccination blood sample was available. All randomised participants were included in the safety analyses. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT02111135. Findings Between April 14 and May 9, 2014, 233 children were enrolled and randomly assigned to receive mIPV2HD (117 infants) or {IPV} (116 infants). 4 weeks after vaccination with mIPV2HD or IPV, seroconversion to poliovirus type 2 was recorded in 107 (93·۰%, ۹۵% {CI} 86·۸–۹۶·۹) of 115 infants in the mIPV2HD group compared with 86 (74·۸%, ۶۵·۸–۸۲·۴) of 115 infants in the {IPV} group (difference between groups 18·۳%, ۹۵% {CI} 5·۰–۳۱·۱; p<0·۰۰۰۱), and median antibody titres against poliovirus type 2 were 181 (95% {CI} 72·۰–۳۶۲·۰) in the mIPV2HD group and 36 (18·۰–۱۱۳·۸) in the {IPV} group (difference between groups 98·۸, ۹۵% {CI} 60·۷–۱۳۶·۹; p<0·۰۰۰۱). Serious adverse events were reported for six (5%) of 117 infants in the mIPV2HD group and seven (6%) of 116 infants in the {IPV} group during the 8-week period after vaccination; none were related to vaccination. No important medical events were reported. Interpretation Our findings lend support to the use of mIPV2HD as an option for stockpiling for outbreak response or primary protection in selected areas at risk for emergence of poliovirus type 2 during the next phase of the polio eradication plan. Funding Bill & Melinda Gates Foundation.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی و ایمنی ظرفیتی رمان با دوز بالا ویروس غیر فعال نوع ۲ واکسن در نوزادان: یک مقایسه ای، ناظر کور، کارآزمایی تصادفیشده شاهددار

نویسندگان: Xavier Sáez-Llorens and Ralf Clemens and Geert Leroux-Roels and José Jimeno and Sue Ann Costa Clemens and William C Weldon and M Steven Oberste and Natanael Molina and Ananda S Bandyopadhyay

ژورنال: The Lancet Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه پس از سوئیچ در سراسر جهان ارائه شده از سه ظرفیتی واکسن فلج اطفال خوراکی (tOPV) به انواع دو ظرفیتی ۱ و ۳ {OPV} (bOPV) در سال ۲۰۱۶، واکسن فلج اطفال غیر فعال (IPV) خواهد بود که تنها منبع محافظت در برابر ویروس نوع ۲ با اکثر کشورهای امید بستن برای یک دوز {IPV} در برنامه ایمن سازی معمول در طول این انتقال به دلیل هزینه و ساخت محدودیت، بهینه سازی حفاظت در برابر انواع ویروس فلج اطفال می شود یکی از اولویت های برنامه ریشه کنی جهانی ما در ایمنی و ایمنی ظرفیتی رمان با دوز بالا ارزیابی نوع ویروس غیر فعال ۲ واکسن (mIPV2HD) در شیرخواران این ناظر کور، تطبیقی، مطالعه کنترل شده تصادفی در یک مرکز در پاناما انجام شد ما ثبت نام نوزاد سالم که هر واکسیناسیون قبلی برابر نوزادان ویروس فلج اطفال را دریافت نکرده بود به صورت تصادفی (۱: ۱ ) با دنباله تصادفی توسط کامپیوتر تولید شده برای دریافت یک دوز واحد از هم mIPV2HD یا سه ظرفیتی استاندارد {IPV} به صورت همزمان با دوز سوم bOPV در ۱۴ هفته سن داده در هفته ۱۸، تمام نوزادان با یک دوز ظرفیتی نوع ۲ {به چالش کشیده شد OPV} (mOPV2) پایانی اولیه آنتیبادی و تیتر آنتی بادی متوسط ​​به نوع ۲ ویروس فلج اطفال ۴ هفته پس از واکسیناسیون با mIPV2HD یا IPV؛ و ایمنی (که توسط بخش و طبیعت عوارض جانبی جدی و رویدادهای مهم پزشکی تعیین مدت ۸ هفته پس از واکسیناسیون) ایمنی زایی اولیه شدند، شامل همه شرکت کنندگان برای آنها نمونه خون پس از واکسیناسیون در دسترس بود به همه شرکت کنندگان به صورت تصادفی در تحلیل ایمنی شدند این آزمایش این است با ClinicalTrialsgov ثبت نام، یافته ها تعداد NCT02111135 بین آوریل ۱۴ و ۹ ماه مه سال ۲۰۱۴، ۲۳۳ کودک وارد شدند و به صورت تصادفی برای دریافت mIPV2HD (117 نوزاد) یا {} IPV (116 نوزاد)۴ هفته پس از واکسیناسیون با mIPV2HD یا IPV، آنتیبادی به ویروس فلج اطفال نوع ۲ در ۱۰۷ ثبت شد (۹۳ · ۰٪، ۹۵٪ CI {} 86 · ۸-۹۶ · ۹) از ۱۱۵ نوزاد در گروه mIPV2HD در مقایسه با ۸۶ (۷۴ · ۸٪، ۶۵ · ۸-۸۲ · ۴) از ۱۱۵ نوزاد در گروه {IPV} (تفاوت بین دو گروه ۱۸ · ۳٪، ۹۵٪ CI {} 5 · ۰-۳۱ · ۱؛ ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱)، و تیتر آنتی بادی متوسط ​​برابر ویروس نوع ۲ ۱۸۱ بود (۹۵٪ CI {} 72 · ۰-۳۶۲ · ۰) در گروه mIPV2HD و ۳۶ (۱۸ · ۰-۱۱۳ · ۸) در گروه {IPV} (تفاوت بین دو گروه ۹۸ · ۸، ۹۵٪ {CI} 60 · ۷-۱۳۶ · ۹؛ ص به u0026 lt؛ ۰ · ۰۰۰۱) عوارض جانبی جدی برای شش (۵٪ گزارش شده است) از ۱۱۷ نوزاد در گروه mIPV2HD و هفت (۶٪) از ۱۱۶ نوزاد در گروه {IPV} در طول ۸ هفته پس از واکسیناسیون؛ هیچ مربوط به واکسیناسیون بدون رویدادهای مهم پزشکی تفسیر گزارش شد یافته های ما حمایت به استفاده از mIPV2HD عنوان یک گزینه برای واحد فورج و پرس برای واکنش به شیوع و یا حفاظت اولیه در مناطق انتخاب شده را در معرض خطر ظهور ویروس نوع ۲ در مرحله بعدی از فلج اطفال طرح ریشه کنی بودجه بیل از u0026 amp؛ ملیندا گیتس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله