» مقالات انگلیسی » Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine administered to older infants and children naïve to pneumococcal vaccination

Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine administered to older infants and children naïve to pneumococcal vaccinationشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.02.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine administered to older infants and children naïve to pneumococcal vaccination

Authors: Jacek Wysocki and Jerzy Brzostek and Henryk Szymański and Bogusław Tetiurka and Ewa Toporowska-Kowalska and Krystyna Wasowska-Królikowska and Denise A. Sarkozy and Peter C. Giardina and William C. Gruber and Emilio A. Emini and Daniel A. Scott

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Streptococcus pneumoniae infections are a major cause of morbidity and mortality in children <5 years old worldwide. To increase serotype coverage globally, a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) has been developed and approved in many countries worldwide. Objective Assess the safety and immunogenicity of {PCV13} in healthy older infants and children naïve to previous pneumococcal vaccination. Methods This was a phase 3, open-label, multicenter study conducted in Polish children (N = 354) who were vaccinated according to 3 age-appropriate catch-up schedules: Group 1 (aged 7 to <12 months) received two {PCV13} doses with a booster at 12–۱۶ months of age; Group 2 (aged 12 to <24 months) received two vaccine doses only; and Group 3 (aged 24 to <72 months) received a single dose of PCV13. Statistical analyses were descriptive. The proportion of immunological “responders” achieving serotype-specific antipneumococcal polysaccharide concentrations ≥۰٫۳۵ μg/mL, 1-month after the last dose of vaccine, was determined for each vaccine serotype. In addition, antipolysaccharide immunoglobulin (Ig) G geometric mean concentrations (GMCs) were calculated. Safety assessments included systemic and local reactions, and adverse events. Results The proportion of immunological responders was ≥۸۸% across groups for all serotypes. Antipolysaccharide IgG {GMCs} were generally similar across groups. Each schedule elicited immune response levels against all 13 serotypes comparable to or greater than levels previously reported in infants after a 3-dose series. The 3 catch-up schedules had similar tolerability and safety profiles; a trend was present towards greater local tenderness with increasing age and subsequent dose administration. Conclusions Immunological responses and safety results support the use of {PCV13} for catch-up schedules in older infants and children naïve to pneumococcal vaccination.

Keywords: Pneumococcal conjugate vaccine, Vaccine clinical evaluation, Immunization, Immunogenicity

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ایمنی و ایمنی ۱۳ ظرفیتی واکسن کونژوگه پنوموکوک اداره به اطفال بزرگتر و کودکان ساده به واکسیناسیون پنوموکوکی

نویسندگان: Jacek Wysocki and Jerzy Brzostek and Henryk Szymański and Bogusław Tetiurka and Ewa Toporowska-Kowalska and Krystyna Wasowska-Królikowska and Denise A. Sarkozy and Peter C. Giardina and William C. Gruber and Emilio A. Emini and Daniel A. Scott

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
عفونت سابقه استرپتوکوک پنومونیه یکی از علل عمده مرگ و میر در کودکان به u0026 lt؛ ۵ سال در سراسر جهان برای افزایش پوشش سروتیپ در سطح جهان، ۱۳ ظرفیتی واکسن کونژوگه پنوموکوک (PCV13) توسعه داده شده است و در بسیاری از کشورها مورد تایید هدف در سراسر جهان ارزیابی ایمنی و ایمنی از {PCV13} در نوزادان سالم بزرگتر و کودکان ساده به روش قبلی واکسیناسیون پنوموکوکی این فاز ۳، برچسب باز، مطالعه چند انجام شده در کودکان لهستانی بود (N = 354) که با توجه به ۳ متناسب با سن گرفتن تا واکسینه شدند برنامه: گروه ۱ (۷ ساله به u0026 lt؛ ۱۲ ماه) دو {} PCV13 با یک تقویت کننده در ۱۲-۱۶ ماهگی ضسمترس؛ گروه ۲ (۱۲ ساله به u0026 lt؛ ۲۴ ماه) تنها دو دوز واکسن را دریافت کرد. و گروه ۳ (۲۴ ساله به u0026 lt؛ ۷۲ ماه) یک دوز واحد از PCV13 آماری توصیفی و نسبت ایمنی دستیابی به غلظت پلی ساکارید antipneumococcal اختصاصی سروتیپ ≥۰۳۵ میکروگرم / میلی لیتر، ۱ ماه پس از آخرین دوز از دریافت واکسن، برای هر سروتیپ واکسن علاوه بر تعیین شد، ایمونوگلوبولین antipolysaccharide (IG) G میانگین غلظت هندسی (GMCs) بودند ارزیابی ایمنی محاسبه شامل واکنش های سیستمیک و موضعی و عوارض جانبی نمایش نتایج: از نسبت پاسخ ایمنی٪ در گروه های برای همه بود ≥۸۸ سروتیپ Antipolysaccharide IgG و {GMCs} به طور کلی در گروه های مشابه هر برنامه استخراج سطح پاسخ ایمنی در برابر همه ۱۳ سروتیپ مقایسه یا بیشتر از سطوحی که قبلا در نوزادان پس از یک سری ۳ دوز ۳ برنامه گرفتن تا تحمل و ایمنی پروفیل مشابه استفاده شده گزارش شد. یک روند با افزایش سن و تجویز دوز بعدی حاضر به سمت تندرنس موضعی بیشتر بودنتیجه گیری پاسخ و نتایج ایمنی ایمنی حمایت از استفاده از {} ​​PCV13 برای برنامه گرفتن تا در اطفال بزرگتر و کودکان ساده به واکسیناسیون پنوموکوکی
کلمات کلیدی:   واکسن کونژوگه پنوموکوک، ارزیابی بالینی واکسن، واکسیناسیون، ایمنی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله