» مقالات انگلیسی » Identifying infants at high risk of peanut allergy: The Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) screening study

Identifying infants at high risk of peanut allergy: The Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) screening studyشناسه مقاله
10.1016/j.jaci.2012.09.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Identifying infants at high risk of peanut allergy: The Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) screening study

Authors: George Du Toit and Graham Roberts and Peter H. Sayre and Marshall Plaut and Henry T. Bahnson and Herman Mitchell and Suzana Radulovic and Susan Chan and Adam Fox and Victor Turcanu and Gideon Lack

Journal: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Year: 2013

Abstract:

Background Peanut allergy (PA) is rare in countries in which peanuts are introduced early into infants’ diets. Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) is an interventional study aiming to assess whether {PA} can be prevented by oral tolerance induction. Objective We sought to characterize a population screened for the risk of PA. Methods Subjects screened for the {LEAP} interventional trial comprise the {LEAP} screening study cohort. Infants were aged 4 to 10 months and passed a prescreening questionnaire. Results This analysis includes 834 infants (mean age, 7.8 months). They were split into the following: group I, patients with mild eczema and no egg allergy (n = ۱۱۸); group II, patients with severe eczema, egg allergy, or both but 0-mm peanut skin prick test (SPT) wheal responses (n = ۵۴۲); group III, patients with severe eczema, egg allergy, or both and 1- to 4-mm peanut wheal responses (n = ۹۸); and group IV, patients with greater than 4-mm peanut wheal responses (n = ۷۶). Unexpectedly, many (17%) in group {II} had peanut-specific IgE sensitization (≥۰٫۳۵ kU/L); 56% of group {III} were similarly sensitized. In contrast, none of the patients in group I and 91% of those in group {IV} had peanut-specific IgE sensitization. Sensitization on skin testing to peanut (SPT response of 1-4 mm vs 0 mm) was associated with egg allergy and severe eczema (odds ratio [OR], 2.31 [95% CI, 1.39-3.86] and 2.47 [95% CI, 1.14-5.34], respectively). Similar associations were observed with specific IgE sensitization. Black race was associated with a significantly higher risk of peanut-specific IgE sensitization (OR, 5.30 [95% CI, 2.85-9.86]). Paradoxically, for a given specific IgE level, black race was protective against cutaneous sensitization (OR, 0.15 [95% CI, 0.04-0.61]). Conclusion Egg allergy, severe eczema, or both appear to be useful criteria for identifying high-risk infants with an intermediate level of peanut sensitization for entry into a {PA} prevention study. The relationship between specific IgE level and {SPT} sensitization needs to be considered within the context of race.

Keywords: Peanut sensitization, peanut allergy, allergy risk factors, eczema, egg allergy, patient recruitment, allergy prevention, LEAP study

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: شناسایی نوزادان در معرض خطر حساسیت به بادام زمینی: در آموزش های اولیه درباره بادام زمینی آلرژی (LEAP) غربالگری مطالعه

نویسندگان: George Du Toit and Graham Roberts and Peter H. Sayre and Marshall Plaut and Henry T. Bahnson and Herman Mitchell and Suzana Radulovic and Susan Chan and Adam Fox and Victor Turcanu and Gideon Lack

ژورنال: Journal of Allergy and Clinical Immunology

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
پس زمینه بادام زمینی آلرژی (PA) در کشورهایی که در آن بادام زمینی زود به رژیم غذایی نوزادان یادگیری درباره بادام زمینی آلرژی (LEAP) معرفی یک مطالعه مداخله ای با هدف ارزیابی اینکه آیا {PA} را می توان با هدف القای تحمل دهان ما به دنبال مانع است نادر است توصیف یک جمعیت غربالگری برای خطر روش PA موضوع نمایش برای {LEAP} محاکمه مداخله شامل {LEAP} غربالگری مطالعه نوزادان گروه ۴ تا ۱۰ ماه سن داشتند و سرانجام پرسشنامه prescreening نتایج این تجزیه و تحلیل شامل ۸۳۴ نوزاد (سن متوسط ​​۷۸ ماه)، در زیر تقسیم شدند. گروه اول، بیماران مبتلا به اگزما خفیف و بدون آلرژی به تخم مرغ (N = 118)؛ گروه دوم، بیماران مبتلا به اگزما شدید، آلرژی به تخم مرغ، و یا هر دو، اما آزمون پوستی بادام زمینی ۰ میلی متر (SPT) پاسخ کهیر (تعداد = ۵۴۲)؛ گروه سوم، بیماران مبتلا به اگزما شدید، آلرژی به تخم مرغ، و یا هر دو و ۱- به پاسخ کان بادام زمینی ۴ میلی متر (N = 98)؛ و گروه چهارم بیماران مبتلا به پاسخ بیشتر از ۴ میلی متر کان بادام زمینی (N = 76) بطور غیر منتظره، بسیاری از (۱۷٪) در گروه {II} بادام زمینی حساسیت IgE اختصاصی (≥۰۳۵ کو / L) بود. ۵۶٪ از گروه {III} مشابه حساس شدند در مقابل، هیچ کدام از بیماران در گروه I و ۹۱ درصد از کسانی که در گروه {IV} حال بادام زمینی IgE اختصاصی حساس حساس در تست پوست به بادام زمینی (پاسخ SPT از ۱/۴ میلی متر مقابل ۰ میلی متر) با آلرژی به تخم مرغ و اگزما شدید (نسبت شانس OR، ۲۳۱ ۹۵٪ CI، ۱۳۹-۳۸۶ و ۲۴۷ ۹۵٪ CI، ۱۱۴-۵۳۴، به ترتیب) همراه بود انجمن های مشابه با IgE اختصاصی مشاهده شد مسابقه حساس سیاه با خطر قابل توجهی بالاتر از بادام زمینی حساسیت IgE اختصاصی همراه بود (OR، ۵۳۰ ۹۵٪ CI، ۲۸۵-۹۸۶) شگفت، برای یک سطح IgE اختصاصی داده می شود، نژاد سیاه محافظ در برابر حساسیت های پوستی (OR، ۰۱۵ بود ۹۵٪ CI، ۰۰۴-۰۶۱)نتیجه گیری آلرژی به تخم مرغ، اگزما شدید، و یا هر دو به نظر می رسد معیارهای مفید برای شناسایی نوزادان در معرض خطر بالا با سطح متوسط ​​حساسیت به بادام زمینی برای ورود به یک {PA} مطالعه پیشگیری از رابطه سطح IgE اختصاصی و {SPT} حساس نیاز به در چارچوب مسابقه در نظر گرفته
کلمات کلیدی:   بادام زمینی حساسیت، حساسیت به بادام زمینی، عوامل خطر آلرژی، اگزما، آلرژی به تخم مرغ، استخدام بیمار، پیشگیری از آلرژی، مطالعه LEAP

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله