» مقالات انگلیسی » Iatrogenic vitamin D toxicity in an infant – a case report and review of literature

Iatrogenic vitamin D toxicity in an infant – a case report and review of literatureشناسه مقاله
10.1016/j.jsbmb.2015.01.022
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Iatrogenic vitamin D toxicity in an infant – a case report and review of literature

Authors: Hemamalini Ketha and Heather Wadams and Aida Lteif and Ravinder J. Singh

Journal: The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

Year: 2015

Abstract:

Abstract Public concern over vitamin D deficiency has led to widespread use of over the counter (OTC) vitamin D (-D3 or -D2) supplements, containing up to 10,000 IU/unit dose (400 {IU} = 10 μg). Overzealous use of such supplements can cause hypercalcemia due to vitamin D toxicity. Infants are particularly vulnerable to toxicity associated with vitamin D overdose. {OTC} supplements are not subject to stringent quality control regulations from {FDA} and high degree of variability in vitamin D content in {OTC} pills has been demonstrated. Other etiologies of vitamin D induced hypercalcemia include hyperparathyroidism, granulomatous malignancies like sarcoidosis and mutations in the {CYP24A1} gene. The differential diagnosis of hypercalcemia should include iatrogenic and genetic etiologies. C24-hydroxylation and C3-epimerization are two important biochemical pathways via which 25-hydroxyvitamin {D3} (25(OH)D3) is converted to its metabolites, 24,25-dihydroxyvitamin {D3} (24,25(OH)2D3) or its {C3} epimer, 3-epi-25-OH-D3 respectively. Mutations in the {CYP24A1} gene cause reduced serum 24,25(OH)2D3 to 25(OH)D3 ratio (<0.02), elevated serum 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D3), hypercalcemia, hypercalciuria and nephrolithiasis. Studies in infants have shown that 3-epi-25(OH)D3 can contribute 9–۶۱٫۱% of the total 25(OH)D3. Therefore, measurements of parathyroid hormone (PTH) and vitamin D metabolites 25(OH)D3, 1,25(OH)2D3, 3-epi-25(OH)D3 and 24,25(OH)2D3 are useful to investigate whether the underlying cause of vitamin D toxicity is iatrogenic versus genetic. Here we report a case of vitamin {D3} associated toxicity in a 4-month-old female who was exclusively breast-fed and received an oral liquid vitamin {D3} supplement at a dose significantly higher than recommended on the label. The vitamin {D3} content of the supplement was threefold higher (6000 {IU} of D/drop) than listed on the label (2000 IU). Due to overdosing and higher vitamin {D3} content, the infant received ∼۵۰,۰۰۰ IU/day for two months resulting in severe hypercalcemia, hypercalciuria and nephrocalcinosis. We also review the relevant literature on vitamin {D3} toxicity in this report.

Keywords: Vitamin D, Hypervitaminosis D, Vitamin D associated toxicity, LC–MS/MS

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پیامد مسمومیت با ویتامین D در نوزادان – گزارش یک مورد و مرور مقالات

نویسندگان: Hemamalini Ketha and Heather Wadams and Aida Lteif and Ravinder J. Singh

ژورنال: The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده نگرانی عمومی در مورد کمبود ویتامین D است به استفاده گسترده از بیش از شمارنده (OTC) ویتامین D (-D3 یا -D2) مکمل، حاوی تا ۱۰،۰۰۰ IU / واحد دوز (۴۰۰ {IU} = 10 میکروگرم) استفاده متعصب به رهبری چنین مکمل می تواند هیپرکلسمی به دلیل نوزادان مسمومیت با ویتامین D باعث به خصوص به مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد ویتامین D آسیب پذیر {OTC} مکمل تابع مقررات کنترل کیفیت دقیق از {FDA} و درجه بالایی از تنوع در محتوای ویتامین D در نمی {OTC} قرص نشان داده شده است علل دیگر از ویتامین هیپرکلسمی ناشی D شامل هیپرپاراتیروئیدیسم، بدخیمی گرانولوماتوز مانند سارکوئیدوز و جهش در {CYP24A1} ژن تشخیص افتراقی هیپرکلسمی باید شامل علل درمانزاد و ژنتیکی C24-هیدروکسیلی و C3-epimerization دو مسیرهای بیوشیمیایی مهم از طریق هستند که ۲۵-هیدروکسی D3 {} (25 (OH) D3) به متابولیت های آن تبدیل شده، ۲۴،۲۵ دی هیدروکسی D3 {} (24،۲۵ (OH) 2D3) یا {} C3 epimer آن، ۳-EPI-25- OH-D3 به ترتیب جهش در {} CYP24A1 ژن علت کاهش سرم ۲۴،۲۵ (OH) 2D3 25 نسبت (OH) D3 (به u0026 lt؛ ۰۰۲) به، بالا سرم ۱،۲۵-ویتامین D (1،۲۵ (OH) 2D3 )، هیپرکلسمی، هیپرکلسیوری و سنگ کلیه مطالعات در نوزادان نشان داده اند که ۳ EPI-25 (OH) D3 می توانید ۹-۶۱۱٪ از کل ۲۵ (OH) D3 بنابراین، اندازه گیری هورمون پاراتیروئید (PTH) و ویتامین D فراسنجه ۲۵ کمک (OH) D3، ۱،۲۵ (OH) 2D3، ۳-EPI-25 (OH) D3 و ۲۴،۲۵ (OH) 2D3 برای بررسی اینکه آیا علت مسمومیت با ویتامین D درمانزاد است در مقابل ژنتیکی در اینجا ما یک گزارش مفید هستند مورد ویتامین D3 {}، مسمومیت ناشی در یک زن ۴ ماهه که منحصرا از شیر مادر تغذیه و ویتامین D3 خوراکی مایع {} مکمل با دوز به طور قابل توجهی بالاتر از میزان توصیه شده بر روی برچسب دریافتمحتوای ویتامین D3 {} از مکمل سه برابر شد عالی (۶۰۰۰ {IU} از D / قطره) از ذکر شده بر روی برچسب (۲۰۰۰ واحد) با توجه به overdosing و ویتامین بالاتر {D3} محتوا، نوزاد دریافت ~۵۰،۰۰۰ IU / روز به مدت دو ماه و در نتیجه هیپرکلسمی شدید، هیپرکلسیوری و نفروکلسینوز ما همچنین متون مرتبط ویتامین D3 {} سمیت بررسی در این گزارش
کلمات کلیدی:   ویتامین D، هیپرویتامینوز دی، ویتامین D، مسمومیت ناشی، LC-MS / MS

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله