» مقالات انگلیسی » How to decide which infant can have robotic surgery? Just do the math

How to decide which infant can have robotic surgery? Just do the mathشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2014.11.020
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: How to decide which infant can have robotic surgery? Just do the math

Authors: J.B. Finkelstein and A.C. Levy and M.V. Silva and L. Murray and C. Delaney and P. Casale

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground In pediatric urology, robot-assisted surgery has overcome several impediments of conventional laparoscopy. However, workspace has a major impact on surgical performance. The limited space in an infant can significantly impede the mobility of robotic instruments. There is currently no consensus on which infant can undergo robotic intervention and no parameters to help make this decision, especially for those surgeons at the start of their learning curve. Objective We sought to evaluate our experience with infants to create an objective standard to determine which patients may be most suitable for robotic surgery. Study design We prospectively evaluated 45 infants (24 males, 21 females), aged 3–۱۲ months old, who underwent a robotic intervention for either upper or lower urinary tract pathology. At the preoperative office visit the attending surgeon measured the distance between both anterior superior iliac spines (ASIS) as well as the puboxyphoid distance (PXD), regardless of whether the approach was for upper or lower tract disease. Patients’ weights were also noted. During surgery, we recorded the number of robotic collisions as well as console time. All surgeries were performed utilizing the da Vinci Si Surgical System by a single surgeon. Results There were no differences in ASIS, PXD, collisions or console time when stratified by gender, age or weight. When arranging by upper or lower tract approach, there was no difference in the number of collisions. There was a strong inverse relationship between both {ASIS} distance and {PXD} and the number of collisions. Additionally, there was a strong correlation between the number of collisions and console time (Fig. ۱). Using a cutoff of 13 cm for the ASIS, there were significantly fewer collisions in the >13 cm group as compared to the ≤۱۳ cm group. This was also true for the {PXD} using a cutoff of 15 cm: there were significantly fewer collisions in the >15 cm group as compared to the ≤۱۵ cm group. Discussion Safe proliferation of robotic technology in the infant population is, in part, dependent on careful patient selection. Our data demonstrated a reduction in instrument collisions and console time with increasing anterior superior iliac spine and puboxyphoid distances. Neither age nor weight was correlated with these measurements, the number of instrument collisions or console time. Limitations include that this is a single institution study with all infants being operated on by a single surgeon. Therefore, the findings of this study may not be generalizable to a less experienced surgeon. Yet, we believe that {ASIS} and {PXD} measurements can be used as a guide for the novice surgeon who is beginning to perform robotic-assisted surgery in infants. Conclusion We found that surgeon ability to perform robotic surgery in an infant is restricted by collisions when the infant has an {ASIS} measurement of 13 cm or less or a {PXD} of 15 cm or less. Objective assessment of anterior superior iliac spine and puboxyphoid distance can aid in selecting which infants can safely and efficiently undergo robotic intervention with a minimum of instrument collision, thereby minimizing operative time.Figure The robotic instrument collision category is significantly associated with console time (ANOVA p < ۰٫۰۰۱).

Keywords: Pediatric, Laparoscopy, Robotics, Minimally invasive surgery, Child

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: چگونه تصمیم می گیرید که نوزاد می تواند جراحی رباتیک داشته باشد؟ فقط ریاضی را انجام

نویسندگان: J.B. Finkelstein and A.C. Levy and M.V. Silva and L. Murray and C. Delaney and P. Casale

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه در اورولوژی اطفال، جراحی ربات کمک چند موانع لاپاروسکوپی مرسوم غلبه کرده است، فضای کاری است که تاثیر عمده ای بر عملکرد جراحی فضای محدود در یک نوزاد به طور قابل توجهی می تواند مانع تحرک ابزار رباتیک در حال حاضر هیچ اتفاق نظری در که نوزاد می تواند تحت وجود دارد مداخله رباتیک و بدون پارامتر برای کمک به ایجاد این تصمیم، به خصوص برای کسانی جراحان در آغاز هدف منحنی یادگیری خود ما به دنبال به ارزیابی تجربه ما با نوزادان برای ایجاد یک هدف استاندارد است که برای تعیین بیماران ممکن است مناسب برای طراحی عمل جراحی بررسی رباتیک ما آینده نگر ۴۵ نوزاد (۲۴ پسر، ۲۱ دختر)، در سن ۳-۱۲ ماه قدیمی، که برای هم آسیب شناسی دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی در مراجعه به مطب قبل از عمل مداخله رباتیک تحت ارزیابی جراح حضور اندازه گیری فاصله بین هر دو برآمدگی خاصره قدامی برتر ( ASIS) و همچنین فاصله puboxyphoid (به PXD)، صرف نظر از اینکه روش برای وزن بیماران مبتلا به بیماری های دستگاه بالا یا پایین بود نیز در طول عمل جراحی اشاره شد، ما ثبت تعداد برخورد رباتیک و همچنین زمان کنسول همه عمل جراحی انجام شد با استفاده از سیستم جراحی داوینچی سی توسط یک جراح نتایج: تفاوت در ASIS، PXD، برخورد یا زمان کنسول وجود دارد که جنس، سن و وزن طبقه در هنگام تنظیم به روش دستگاه بالا یا پایین بود، هیچ تفاوتی در تعداد برخورد وجود دارد یک رابطه معکوس قوی بین هر دو {ASIS} فاصله و {PXD} و تعداد برخورد وجود دارد علاوه بر این، همبستگی قوی بین تعداد برخورد و زمان کنسول (شکل ۱) با استفاده از یک برش ۱۳ سانتی متر برای ASIS وجود دارد، در مقایسه با گروه ≤۱۳ سانتی متر ۱۳ سانتی متر گروه بود؛ برخورد طور قابل توجهی کمتر در ها u0026 gt وجود دارداین هم درست است برای {PXD} با استفاده از یک برش ۱۵ سانتی متر بود: برخورد طور قابل توجهی کمتر در ها u0026 gt وجود دارد؛ نسبت به ≤۱۵ گروه سانتی متر گسترش بحث ایمن از فناوری روباتیک در جمعیت نوزادان گروه ۱۵ سانتی متر است، در بخش ، وابسته به انتخاب دقیق بیمار مطالعه ما نشان کاهش برخورد ابزار و زمان کنسول با افزایش قدامی خار خاصره برتر و فاصله puboxyphoid نه سن و نه وزن با این اندازه گیری ها در ارتباط بود، تعداد برخورد ابزار یا محدودیت زمان کنسول شامل که این یک مطالعه نهاد تنها با تمام نوزادان بر روی یک جراح عمل بنابراین، یافته های این مطالعه ممکن است قابل تعمیم به یک جراح با تجربه کمتر با این حال، ما معتقدیم که {ASIS} و {PXD} اندازه گیری می تواند به عنوان یک راهنما برای استفاده جراح تازه کار است که شروع به انجام عمل جراحی رباتیک به کمک در نوزادان نتیجه گیری ما در بر داشت که توانایی جراح برای انجام عمل جراحی رباتیک در نوزاد است برخورد محدود زمانی که نوزاد دارای {ASIS} اندازه گیری ۱۳ سانتی متر یا کمتر یا {PXD} از ۱۵ سانتی متر و یا ارزیابی عینی کمتر از ستون فقرات قدامی ایلیاک برتر و فاصله puboxyphoid می تواند در انتخاب کمک که نوزادان با خیال راحت و کارآمد می تواند تحت مداخله رباتیک با حداقل برخورد ابزار، در نتیجه به حداقل رساندن دسته برخورد ابزار رباتیک عمل timeFigure به طور قابل توجهی با زمان کنسول مرتبط ( ANOVA P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱)
کلمات کلیدی:   کودکان، لاپاراسکوپی، رباتیک، جراحی با حداقل تهاجم، کودک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله