» مقالات انگلیسی » Holding the baby: Early mother–infant contact after childbirth and outcomes

Holding the baby: Early mother–infant contact after childbirth and outcomesشناسه مقاله
10.1016/j.midw.2014.02.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Holding the baby: Early mother–infant contact after childbirth and outcomes

Authors: Maggie Redshaw and Julie Hennegan and Sue Kruske

Journal: Midwifery

Year: 2014

Abstract:

AbstractAim to describe the timing, type and duration of initial infant contact and associated demographic and clinical factors in addition to investigating the impact of early contact on breastfeeding and maternal health and well being after birth. Method data from a recent population survey of women birthing in Queensland, Australia were used to describe the nature of the first hold and associated demographic characteristics. Initial comparisons, with subsequent adjustment for type of birthing facility and mode of childbirth, were used to assess associations between timing, type and duration of initial contact and outcomes. Further analyses were conducted to investigate a dose–response relationship between duration of first contact and outcomes. Findings women who had an unassisted vaginal birth held their infant sooner, and for longer than women who had an assisted vaginal birth or caesarean and were more satisfied with their early contact. Multivariate models showed a number of demographic and clinical interventions contributing to timing, duration and type of first contact with type of birthing facility (public/private), area of residence, and assisted birth as prominent factors. For women who had a vaginal birth; early, skin-to-skin, and longer duration of initial contact were associated with high rates of breastfeeding initiation and breastfeeding at discharge, but not breastfeeding at 13 weeks. Some aspects of early contact were associated with improved maternal well being. However, these associations were not found for women who had a caesarean birth. With longer durations of first contact, a dose–response effect was found for breastfeeding. Conclusion results of the study provide a description of current practice in Queensland, Australia and factors impacting on early contact. For vaginal births, findings add to the evidence in support of early skin-to-skin contact for an extended period. It is suggested that all research in this area should consider the effects of early contact separately for women having vaginal and caesarean births. Implications for practice care providers should consider extending the period of early contact in routine care following vaginal birth and explore the way in which women having a caesarean birth might be better supported in benefitting from early contact with their infant.

Keywords: Mother–infant contact, Skin-to-skin, Birth, Breastfeeding

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: برگزاری کودک: تماس مادر و نوزاد زودرس پس از زایمان و نتایج

نویسندگان: Maggie Redshaw and Julie Hennegan and Sue Kruske

ژورنال: Midwifery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
AbstractAim برای توصیف زمان، نوع و مدت تماس اولیه نوزاد و جمعیتی مرتبط و عوامل بالینی علاوه بر بررسی تاثیر تماس با اوایل شیردهی و سلامت مادران و رفاه پس از داده ها به روش تولد از بررسی جمعیت های اخیر زنان زایمان در کوئینزلند ، استرالیا برای توصیف ماهیت نگه اول، مورد استفاده قرار گرفت و در ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی مقایسه اولیه با تنظیم پس از آن برای نوع تسهیلات تولد و حالت زایمان، برای ارزیابی ارتباط بین زمان، نوع و مدت زمان تماس اولیه استفاده می شود و نتایج تجزیه و تحلیل بیشتر شد به منظور بررسی رابطه دوز- پاسخ را بین مدت زمان اولین تماس و نتایج یافته زنانی که تا به حال یک زایمان واژینال بدون کمک نوزاد خود را دیر برگزار شد، و برای بیش از زنانی که به هنگام تولد به کمک واژن حال یا سزارین و با تماس با اولیه خود را راضی تر بودند مدل چند متغیره نشان داد که تعدادی از مداخلات دموگرافیک و بالینی کمک به زمان، مدت و نوع اولین تماس با نوع تسهیلات تولد (عمومی / خصوصی)، محل سکونت و تولد کمک به عنوان عوامل برجسته برای زنانی که زایمان طبیعی داشته باشند. اوایل، پوست به پوست، و مدت زمان طولانی تر از تماس اولیه با نرخ بالای شروع تغذیه با شیر مادر در ارتباط بودند و تغذیه با شیر مادر در زمان ترخیص، اما تغذیه با شیر مادر نه در ۱۳ هفته برخی از جنبه های تماس اولیه با بهبود مادر خوب بودن حال همراه بود، این انجمن شد برای زنانی که تولد سزارین با مدت زمان طولانی از اولین تماس به حال یافت نشد، اثر دوز-پاسخ برای نتایج تغذیه با شیر مادر نتیجه گیری از مطالعه مشخص شد ارائه یک توصیف از عمل در حال حاضر در کوئینزلند، استرالیا و عوامل مؤثر بر تماس های اولیهبرای زایمان واژینال، یافته ها به شواهدی در حمایت از اوایل پوست به پوست برای مدت طولانی پیشنهاد شده است که تمام تحقیقات در این زمینه باید اثرات تماس با اوایل به طور جداگانه برای زنان داشتن زایمان واژینال و سزارین پیامدها برای عمل در نظر ارائه دهندگان مراقبت باید در نظر تمدید دوره تماس در اوایل مراقبت معمول پس از تولد واژن و کشف روشی که در آن زنان داشتن یک تولد سزارین ممکن است بهتر در بهره مند شدن از تماس اولیه با نوزاد خود حمایت
کلمات کلیدی:   مادر و نوزاد تماس، پوست به پوست، تولد، تغذیه با شیر مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله