» مقالات انگلیسی » Hepatitis B vaccine response among infants born to hepatitis B surface antigen-positive women

Hepatitis B vaccine response among infants born to hepatitis B surface antigen-positive womenشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2014.01.099
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Hepatitis B vaccine response among infants born to hepatitis B surface antigen-positive women

Authors: Stephen C. Ko and Sarah F. Schillie and Tanja Walker and Steven L. Veselsky and Noele P. Nelson and Julie Lazaroff and Susan Crowley and Cristina Dusek and Khalilah Loggins and Kenneth Onye and Nancy Fenlon and Trudy V. Murphy

Journal: Vaccine

Year: 2014

Abstract:

AbstractPurpose Annually, an estimated 25,000 infants are born to hepatitis B surface antigen (HBsAg)-positive women in the United States. Hepatitis B (HepB) vaccine and hepatitis B immune globulin (HBIG) are recommended at birth, followed by completion of vaccine series and post-vaccination serologic testing (PVST). In a large cohort of infants born to HBsAg-positive women, factors influencing vaccine response were evaluated. Methods Data were from HBsAg-negative infants born to HBsAg-positive women in the Enhanced Perinatal Hepatitis B Prevention Program (EPHBPP) from 2008 to 2013. Vaccine non-responders were defined as infants with antibody to hepatitis B surface antigen (anti-HBs) <10 mIU/mL at {PVST} after receiving ≥۳ vaccine doses. Multivariable analyses modeled statistically significant predictor variables associated with non-response. Results A total of 17,951 maternal-infant pairs were enrolled; 8654 HBsAg-negative infants born to HBsAg-positive mothers received ≥۳ doses of vaccine with anti-HBs results. 8199 (94.7%) infants responded to a primary HepB series; 199 (94.8%) to a second series. Factors associated with anti-HBs <10 mIU/mL included gestational age <37 weeks, vaccine birth dose >12 h after birth, timing of final vaccine dose <6 months after birth, receipt of 3 vs. 4 vaccine doses, and {PVST} interval >6 months from final vaccine dose in bivariate analysis. {PVST} interval >6 months from final vaccine dose (OR = 2.7, {CI} = 2.0, 3.6) was significantly associated with anti-HBs <10 mIU/mL; the proportion increased from 2% at 1–۲ months to 21.6% at 15–۱۶ months after the final dose. Receipt of a 4th dose improved the response rate (OR = 0.5, {CI} = 0.3, 0.8). Conclusions Ninety-five percent of a large cohort of uninfected infants born to HBsAg-positive mothers in the United States responded to primary HepB vaccine series. The proportion of infants with anti-HBs <10 mIU/mL increased with longer interval between the final vaccine dose and PVST. Optimal timing of {PVST} is within 1–۲ months of final vaccine dose to avoid unnecessary revaccination.

Keywords: Hepatitis B, Antibody response, Perinatal, Vaccine, Immunization

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پاسخ واکسن هپاتیت B در نوزادان متولد شده از سطح هپاتیت B آنتی ژن مثبت زنان

نویسندگان: Stephen C. Ko and Sarah F. Schillie and Tanja Walker and Steven L. Veselsky and Noele P. Nelson and Julie Lazaroff and Susan Crowley and Cristina Dusek and Khalilah Loggins and Kenneth Onye and Nancy Fenlon and Trudy V. Murphy

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
AbstractPurpose سالانه، حدود ۲۵،۰۰۰ نوزادان به آنتی ژن سطحی هپاتیت B متولد (از نظر HBsAg) زنان مثبت در ایالات متحده هپاتیت B (HepB) واکسن و هپاتیت B گلوبولین ایمنی (HBIG) در بدو تولد توصیه می شود، به دنبال آن از تزریق و پس از واکسیناسیون آزمایشات سرولوژیک (PVST) در یک گروه بزرگ از نوزادان متولد شده از HBsAg مثبت روش زنان، عوامل موثر بر پاسخ به واکسن مورد بررسی قرار گرفت داده بودند از نوزادان HBsAg منفی در برنامه پیشگیری از پیشرفته پری ناتال هپاتیت B به زنان HBsAg مثبت متولد ( ۱۰ MIU / ML در {PVST} پس از دریافت ≥۳ دوز واکسن تجزیه و تحلیل چند متغیره مدل متغیرهای پیش بینی آماری معنی دار در ارتباط است. EPHBPP) 2008-2013 واکسن غیر پاسخگو به عنوان نوزادان با آنتی بادی ضد هپاتیت B (نظر anti-HBs) به u0026 lt تعریف شد با عدم پاسخ در مجموع ۱۷،۹۵۱ جفت مادر و نوزاد وارد مطالعه شدند. ۸۶۵۴ نوزاد HBsAg منفی متولد شده از مادران HBsAg مثبت ≥۳ دوز واکسن با نظر anti-HBs نتایج: از شماره ۸۱۹۹ (۹۴۷٪) نوزاد در پاسخ به یک سری HepB اولیه را دریافت کرد. ۱۹۹ (۹۴۸٪) به عوامل سری دوم با نظر anti-HBs به u0026 lt؛ ۱۰ MIU / ML شامل سن حاملگی به u0026 lt؛ ۳۷ هفته، دوز تولد واکسن u0026 gt؛ به ۱۲ ساعت پس از تولد، زمان دوز واکسن نهایی به u0026 lt؛ ۶ ماه بعد از تولد ، دریافت ۳ مقابل ۴ دوز واکسن، و {PVST} فاصله u0026 gt؛ به ۶ ماه از دوز واکسن نهایی در تجزیه و تحلیل دو متغیره {PVST} فاصله u0026 gt؛ به ۶ ماه از دوز واکسن نهایی (OR = 27، {CI} = 20، ۳۶) ۱۰ MIU / ML؛ به طور قابل توجهی با نظر anti-HBs به u0026 lt همراه بود. نسبت از ۲٪ در ۱-۲ ماه به ۲۱۶٪ در ۱۵-۱۶ ماه پس از دریافت دوز نهایی از یک دوز ۴ افزایش بهبود نرخ پاسخ (OR = 05، {CI} = 03، ۰۸) نتیجه گیری نود و پنج درصد از یک گروه بزرگ از نوزادان سالم در ایالات متحده به مادران HBsAg مثبت متولد در پاسخ به اولیه سری واکسن HepBنسبت نوزادان با نظر anti-HBs به u0026 lt؛ ۱۰ MIU / ML با فاصله طولانی بین دوز واکسن نهایی و زمان PVST بهینه از {} ​​PVST است در عرض ۱-۲ ماه از دوز واکسن نهایی برای جلوگیری از واکسیناسیون مجدد غیر ضروری افزایش
کلمات کلیدی:   هپاتیت B، پاسخ آنتی بادی، پری ناتال، واکسن، ایمن سازی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله