» مقالات انگلیسی » Heparin versus 0.9% sodium chloride intermittent flushing for the prevention of occlusion in long term central venous catheters in infants and children: A systematic review

Heparin versus 0.9% sodium chloride intermittent flushing for the prevention of occlusion in long term central venous catheters in infants and children: A systematic reviewشناسه مقاله
10.1016/j.ijnurstu.2016.02.014
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Heparin versus 0.9% sodium chloride intermittent flushing for the prevention of occlusion in long term central venous catheters in infants and children: A systematic review

Authors: Natalie K. Bradford and Rachel M. Edwards and Raymond J. Chan

Journal: International Journal of Nursing Studies

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Around the world, guidelines and clinical practice for the prevention of complications associated with central venous catheters (CVC) vary greatly. To prevent occlusion, most institutions recommend the use of heparin when the {CVC} is not in use. However, there is debate regarding the need for heparin and evidence to suggest normal saline may be as effective. The use of heparin is not without risk, may be unnecessary and is also associated with increased costs. Objectives To assess the clinical effects (benefits and harms) of heparin versus normal saline to prevent occlusion in long-term central venous catheters in infants, children and adolescents. Design A Cochrane systematic review of randomised controlled trials was undertaken. Data sources The Cochrane Vascular Group Specialised Register (including MEDLINE, CINAHL, {EMBASE} and AMED) and the Cochrane Register of Studies were searched. Hand searching of relevant journals and reference lists of retrieved articles was also undertaken. Review Methods Data were extracted and appraisal undertaken. We included studies that compared the efficacy of normal saline with heparin to prevent occlusion. We excluded temporary {CVCs} and peripherally inserted central catheters. Rate ratios per 1000 catheter days were calculated for two outcomes, occlusion of the CVC, and CVC-associated blood stream infection. Results Three trials with a total of 245 participants were included in this review. The three trials directly compared the use of normal saline and heparin. However, between studies, all used different protocols with various concentrations of heparin and frequency of flushes. The quality of the evidence ranged from low to very low. The estimated rate ratio for {CVC} occlusion per 1000 catheter days between the normal saline and heparin group was 0.75 (95% {CI} 0.10 to 5.51, two studies, 229 participants, very low quality evidence). The estimated rate ratio for CVC-associated blood stream infection was 1.48 (95% {CI} 0.24 to 9.37, two studies, 231 participants; low quality evidence). Conclusions It remains unclear whether heparin is necessary for {CVC} maintenance. More well-designed studies are required to understand this relatively simple, but clinically important question. Ultimately, if this evidence were available, the development of evidenced-based clinical practice guidelines and consistency of practice would be facilitated.

Keywords: Systematic Review, Central venous line, Occlusion, Evidence based care, Cancer care

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: هپارین در مقابل ۰٫۹٪ کلرید سدیم گرگرفتگی متناوب برای پیشگیری از انسداد در کاتتر ورید مرکزی طولانی مدت در نوزادان و کودکان: بررسی سیستماتیک

نویسندگان: Natalie K. Bradford and Rachel M. Edwards and Raymond J. Chan

ژورنال: International Journal of Nursing Studies

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه در سراسر جهان، دستورالعمل ها و عملکرد بالینی برای پیشگیری از عوارض مرتبط با کاتتر ورید مرکزی (CVC) بسیار متفاوت است برای جلوگیری از انسداد، اکثر موسسات توصیه به استفاده از هپارین وقتی {CVC} در حال استفاده نیست اما بحث در مورد وجود دارد نیاز به هپارین و شواهد نشان می دهد سالین نرمال ممکن است به عنوان موثر به استفاده از هپارین بدون خطر نیست، ممکن است غیر ضروری و نیز با افزایش هزینه های اهداف مربوط به ارزیابی اثرات بالینی (فواید و مضرات) هپارین در مقابل نرمال سالین به جلوگیری از انسداد در کاتتر ورید مرکزی طولانی مدت در نوزادان، کودکان و نوجوانان طراحی یک مرور نظام مند کوکران از کارآزمایی تصادفی شده شاهددار انجام شد داده منابع کوکران عروقی گروه تخصصی ثبت نام (از جمله MEDLINE، CINAHL، {EMBASE} و AMED) و کوکران ثبت نام مطالعات جستجو شدند جستجوی دستی مجلات مربوطه و فهرست مراجع مقاله بازیابی نیز انجام شد نقد و بررسی روش های داده استخراج و ارزیابی انجام ما شامل مطالعات که اثر نرمال سالین با هپارین مقایسه برای جلوگیری از انسداد ما از مطالعه حذف موقت {CVCs} و محیطی قرار داده نسبت کاتتر نرخ مرکزی در هر ۱۰۰۰ روز کاتتر برای دو پیامد، انسداد CVC محاسبه شد، و عفونت جریان خون CVC-همراه نمایش نتایج: از سه آزمایش با مجموع ۲۴۵ شرکت کنندگان در این بررسی شدند سه آزمایش به طور مستقیم با استفاده از نرمال سالین در مقایسه و هپارین با این حال، بین مطالعات، تمام پروتکل های مختلف با غلظت های مختلف هپارین و فرکانس گر استفاده می شود کیفیت شواهد در بازه زمانی از کم به بسیار پایین نسبت نرخ برآورد شده برای {CVC} انسداد در هر ۱۰۰۰ روز کاتتر بین نرمال سالین و هپارین گروه ۰۷۵ (۹۵٪ CI {} 010-5 بود۵۱، دو مطالعه، ۲۲۹ شرکت کنندگان، شواهد با کیفیت بسیار کم) نسبت میزان برآورد عفونت جریان خون CVC-همراه بود ۱۴۸ (۹۵٪ {CI} 024-937، دو مطالعه، ۲۳۱ شرکت کنندگان؛ شواهد با کیفیت پایین) نتیجه گیری هنوز مشخص نیست که آیا هپارین برای {CVC} نگهداری بیشتر مطالعات به خوبی طراحی مورد نیاز برای درک این سؤال نسبتا ساده است، اما از نظر بالینی مهم در نهایت لازم است، اگر این شواهد در دسترس بود، توسعه دستورالعمل های بالینی بر اساس شواهد و مدارک ثابت و قوام عمل می شود تسهیل
کلمات کلیدی:   مرور سیستماتیک، خط ورید مرکزی، انسداد، مراقبت مبتنی بر شواهد، مراقبت سرطان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله