» مقالات انگلیسی » Gut microbiome in sudden infant death syndrome (SIDS) differs from that in healthy comparison babies and offers an explanation for the risk factor of prone position

Gut microbiome in sudden infant death syndrome (SIDS) differs from that in healthy comparison babies and offers an explanation for the risk factor of prone positionشناسه مقاله
10.1016/j.ijmm.2014.05.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Gut microbiome in sudden infant death syndrome (SIDS) differs from that in healthy comparison babies and offers an explanation for the risk factor of prone position

Authors: Amanda R. Highet and Anne M. Berry and Karl A. Bettelheim and Paul N. Goldwater

Journal: International Journal of Medical Microbiology

Year: 2014

Abstract:

Abstract The role of bacteria in the causation of sudden infant death syndrome (SIDS) is gaining acceptance. Mainstream research favouring respiratory compromise has failed to provide a plausible pathogenetic mechanism despite many years of investigation and thousands of research papers. Bacterial colonisation of the colon of the human infant is influenced by many factors including age, mode of delivery, diet, environment, and antibiotic exposure. The gut microbiome influences development of the immune system. The gut microflora could be important in protection against the bacteria and/or their toxins purportedly involved in {SIDS} pathogenesis. The aim was to perform a preliminary investigation of the gut microflora in sudden infant death syndrome (SIDS) compared with live comparison babies. The intestinal contents from 52 SIDS, and 102 faecal samples from age-matched live comparison infants were screened by {PCR} to target 16s {RNA} genes of Clostridium innocuum, Cl. Perfringens, Cl. difficile, Bacteroides thetaiotaomicron and Staphylococcus aureus. Gut colonisation of the babies with these bacteria was analysed in relation to age, gender and type of feeding; and for {SIDS} babies sleeping position. Cl. difficile, Cl. innocuum and B. thetaiotaomicron were significantly associated with {SIDS} with 25%, 46% and 30% of cases {PCR} positive for these respective bacteria compared with only 6%, 23% and 8.8% respectively in the comparison group. {SIDS} babies had dual colonisation by both Cl. perfringens and Cl. difficile significantly more often than comparison babies and also with triple colonisation by Cl. perfringens, Cl. difficile and Cl. innocuum. {SIDS} babies were more often colonised by S. aureus than comparison babies. In addition, {SIDS} babies found prone were significantly more likely to be colonised by S. aureus than for other positions recorded (OR = ∞; {CI} = 2·۰۴ – ∞). No significant differences between breast and bottle-fed {SIDS} babies was observed in regard to each clostridial bacterium, or S. aureus, however Cl. innocuum was found to be significantly associated with formula feeding in the comparison cohort. Comparison of breast and formula feeding of {SIDS} babies with live comparison babies revealed significant differences with regards to some of the clostridial bacteria. Age-specific differences in gut bacterial microbiome were observed in both {SIDS} and comparison healthy babies. This study gives an insight into differences in the gut bacterial microbiome of {SIDS} babies compared with healthy babies. These differences could be important in contributing to a baby’s susceptibility to infection and therefore to SIDS. The association of S. aureus colonisation with prone sleep position supports the hypothesis that prone sleep position could increase the risk of ingestion/inhalation of bacteria contaminating the sleeping surface and could account for the increased risk of {SIDS} in babies who are put to sleep prone. The study provides impetus for broader studies into the gut microbiome of babies and could lead to effective approaches to {SIDS} prevention.

Keywords: Sudden infant death syndrome, SIDS, Microbiome, Prone risk factor

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: دل و روده میکروبیوم در سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) متفاوت از که در نوزادان مقایسه سالم و ارائه می دهد یک توضیح برای عامل خطر مستعد و موقعیت

نویسندگان: Amanda R. Highet and Anne M. Berry and Karl A. Bettelheim and Paul N. Goldwater

ژورنال: International Journal of Medical Microbiology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده نقش این باکتری در علیت سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) است به دست آوردن پذیرش جریان اصلی پژوهش طرفدار سازش تنفسی شکست خورده است به ارائه یک مکانیزم ژنی قابل قبول با وجود سالها تحقیق و هزاران نفر از مقالات پژوهشی استقرار باکتری ها از روده بزرگ از انسان نوزاد توسط عوامل بسیاری از جمله سن، نوع زایمان، رژیم غذایی، محیط زیست، و قرار گرفتن در معرض آنتی بیوتیک روده میکروبیوم تأثیرات توسعه سیستم ایمنی میکروفلور روده می تواند در محافظت در برابر باکتری ها و / یا سموم آنها ظاهرا در {SIDS درگیر مهم است را تحت تاثیر قرار } پاتوژنز هدف به انجام تحقیقات مقدماتی از فلور روده در سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) در مقایسه با نوزادان مقایسه زندگی می کنند محتویات روده از ۵۲ SIDS، و ۱۰۲ نمونه مدفوع از نوزادان مقایسه زندگی می کنند سن توسط {PCR قرار گرفتند بود } به هدف قرار دادن ۱۶S RNA {} ژن کلستریدیوم innocuum، کلر پرفرنژنس، سخت کلر، thetaiotaomicron باکتری و استافیلوکوکوس اورئوس روده استعمار از نوزادان با این باکتری در رابطه با سن، جنس و نوع تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. و برای {SIDS} نوزادان خواب موقعیت کلر سخت، innocuum کلر و thetaiotaomicron B به طور قابل توجهی با {SIDS} با ۲۵٪، ۴۶٪ و ۳۰٪ از موارد {PCR} مثبت برای این باکتری مربوطه در مقایسه با تنها ۶ درصد، ۲۳ درصد همراه بود و ۸۸٪ به ترتیب در گروه مقایسه {SIDS} نوزادان استعمار دو توسط هر دو پرفرنژنس کلر و سخت کلر به طور قابل توجهی بیشتر از نوزادان مقایسه و همچنین با استعمار سه گانه توسط کلستریدیوم کلر، سخت کلر و innocuum کلر حال {SIDS} نوزادان در اغلب موارد استعمار شد توسط استافیلوکوک اورئوس از مقایسه نوزادان علاوه بر این، {} SIDS نوزادان پیدا شده است مستعد بودند به طور قابل توجهی به احتمال زیاد توسط استافیلوکوک اورئوس نسبت به موقعیت های دیگر ثبت (OR = ∞؛ {CI} = 2 · ۰۴ – ∞) استعمارتفاوت معنی داری بین پستان و {SIDS} نوزادان بطری تغذیه در توجه به هر باکتری کلوستریدیا یا استافیلوکوک اورئوس، مشخص شد innocuum کلر به طور قابل توجهی با فرمول تغذیه در مقایسه مقایسه گروهی از پستان و فرمول تغذیه در ارتباط بود { SIDS} نوزادان با نوزادان مقایسه زندگی می کنند تفاوت های قابل توجهی با توجه به برخی از باکتری کلوستریدیا تفاوت در روده میکروبیوم باکتریایی سن خاص در هر دو {SIDS مشاهده شد} و مقایسه نوزادان سالم نشان داد این مطالعه یک بینش در تفاوت در روده میکروبیوم باکتریایی {SIDS} نوزادان در مقایسه با نوزادان سالم این تفاوت ها می تواند در کمک به حساسیت کودک به عفونت و در نتیجه به SIDS مهم است ارتباط استعمار استافیلوکوک اورئوس با موقعیت خواب مستعد پشتیبانی از فرضیه که موقعیت خواب مستعد می تواند خطر مصرف / استنشاق افزایش باکتری آلوده سطح خواب و می تواند برای افزایش خطر ابتلا به {} SIDS در نوزادانی که قرار داده به خواب مستعد مطالعه انگیزه فراهم می کند برای مطالعات گسترده تر به میکروبیوم روده نوزادان و می تواند به روش های موثر برای {SIDS} پیشگیری منجر حساب
کلمات کلیدی:   سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، SIDS، میکروبیوم، عوامل خطر مستعد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله