» مقالات انگلیسی » Generating charged pharmaceutical aerosols intended to improve targeted drug delivery in ventilated infants

Generating charged pharmaceutical aerosols intended to improve targeted drug delivery in ventilated infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jaerosci.2015.05.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Generating charged pharmaceutical aerosols intended to improve targeted drug delivery in ventilated infants

Authors: Landon Holbrook and Michael Hindle and P. Worth Longest

Journal: Journal of Aerosol Science

Year: 2015

Abstract:

Abstract The delivery of pharmaceutical aerosols to infants receiving mechanical ventilation is extremely challenging due to small diameter flow passages, low tidal volumes, and frequent exhalation of the aerosol. The use of small charged particles is proposed as a novel method to prevent deposition in ventilator components and foster deposition in the lower infant airways. The objective of this study was to compare the performance of multiple new devices for generating small charged particles that are expected to maximize respiratory drug delivery in ventilated infants. Criteria used to select a leading device included production of a charged aerosol with a mass median aerodynamic diameter (MMAD)≤approximately 1.8 µm; low device depositional loss of the aerosol (<20%); particle charge in the range of the Rayleigh limit/100; and high drug output with low performance variability. Proposed new devices were a wick electrospray (WES) system with accelerated cross-flow air; a condensational vapor (CV) system with a charged solution and strong field gradient; and a low flow-induction charger (LF-IC) designed to operate with a modified commercial mesh nebulizer. Based on infant ventilation conditions, flow rates through the devices were in a range of 2–۵ L/min and the devices were assessed in terms of depositional drug loss and emitted drug mass; droplet size distribution (DSD) using a Mini-MOUDI; and {DSD} and net charge with a modified ELPI. Considering the WES, primary limitations were (i) low and variable aerosol production rates and (ii) high device depositional losses. The {CV} device produced a high quality aerosol with a {MMAD} of 0.14 µm and a drug delivery rate of 25 µg/min. However, the device was excluded because it failed to produce a charged aerosol. In contrast, the LF-IC produced a 1.6 µm aerosol with high net charge, low device depositional loss (<15% based on recovery), and low variability. In the {ELPI} size fraction bin nearest the MMAD, the LF-IC produced >100 elementary charges per particle, which was an order of magnitude increase compared to the case of zero charging voltage. In conclusion, the LF-IC was selected as a leading system that is expected to improve aerosol delivery efficiency in ventilated infants through the use of small charged particles.

Keywords: Wick electrospray, Condensational aerosol generator, Induction charger, Mesh nebulizer, Respiratory drug delivery, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تولید ذرات معلق در هوا دارویی متهم به منظور بهبود دارورسانی هدفمند در نوزادان تهویه

نویسندگان: Landon Holbrook and Michael Hindle and P. Worth Longest

ژورنال: Journal of Aerosol Science

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده تحویل ذرات معلق در هوا دارویی به نوزادان تحت تهویه مکانیکی با توجه به معابر کوچک جریان قطر، حجم جاری کم، و بازدم مکرر از آئروسل استفاده از ذرات کوچک به اتهام به عنوان یک روش جدید برای جلوگیری از رسوب در اجزای ونتیلاتور پیشنهاد و بسیار چالش برانگیز است رسوب پرورش در راه های هوایی کمتر نوزادان هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد دستگاه های جدید متعدد برای تولید ذرات کوچک را متهم کرد که انتظار می رود به حداکثر رساندن دارورسانی تنفسی در نوزادان معیارهای تهویه مناسب استفاده برای انتخاب یک دستگاه منجر شده بود شامل تولید یک آئروسل شارژ با قطر توده متوسط ​​آیرودینامیکی (MMAD) ≤approximately 18 میکرون؛ دستگاه کم از دست دادن رسوبی آئروسل (به u0026 lt؛ ۲۰٪)؛ بار ذرات در محدوده از رایلی، محدودیت / ۱۰۰؛ و خروجی مواد مخدر بالا با عملکرد پایین تنوع پیشنهادی دستگاه های جدید (WES) سیستم فتیله الکترواسپری با هوا جریان عرضی شتاب گرفت. یک سیستم بخار condensational (CV) با یک راه حل شارژ و گرادیان میدان قوی؛ و یک شارژر کم جریان القایی (LF-IC) طراحی شده به کار با مش نبولایزر تجاری اصلاح شده بر اساس شرایط تهویه نوزاد، نرخ جریان را از طریق دستگاه های در طیف وسیعی از ۲/۵ L / دقیقه بود و دستگاه از نظر مورد بررسی قرار گرفت از دست دادن مواد مخدر رسوبی و جرم مواد مخدر ساطع؛ توزیع اندازه قطرات (DSD) با استفاده از یک مینی موعودی؛ و {DSD} و بار خالص با ELPI اصلاح شده با توجه به WES، محدودیت اولیه (من) میزان تولید آئروسل کم و متغیر و (ب) دستگاه بالا تلفات رسوبی از {CV} دستگاه های آئروسل با کیفیت بالا تولید با یک {MMAD} بود از ۰۱۴ میکرومتر و نرخ انتقال دارو از ۲۵ میکروگرم / دقیقه با این حال، دستگاه حذف شد چرا که آن را برای تولید یک آئروسل متهم در مقابل شکست خورده، LF-IC تولید ۱۶ آئروسل میکرومتر با بار خالص بالا، دستگاه کم از دست دادن رسوبی (به u0026 lt؛ ۱۵٪ در بهبود بر اساس)، و تنوع کم در {ELPI} بن کسری اندازه نزدیکترین MMAD از LF-IC تولید u0026 gt؛ به ۱۰۰ اتهام ابتدایی در هر ذره، که منظور از افزایش مقدار در مقایسه با مورد صفر ولتاژ شارژ در نتیجه بود، LF-IC به عنوان یک سیستم پیشرو است که انتظار می رود به بهبود بهره وری تحویل آئروسل در نوزادان تهویه از طریق استفاده از ذرات کوچک به اتهام انتخاب شد
کلمات کلیدی:   فتیله الکترواسپری، ژنراتور Condensational آئروسل، شارژر القایی، مش نبولایزر، تحویل مواد مخدر تنفس، نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله