» مقالات انگلیسی » Functional connectivity of the cortex of term and preterm infants and infants with Down’s syndrome

Functional connectivity of the cortex of term and preterm infants and infants with Down’s syndromeشناسه مقاله
10.1016/j.neuroimage.2013.04.080
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Functional connectivity of the cortex of term and preterm infants and infants with Down’s syndrome

Authors: Makiko Imai and Hama Watanabe and Kojiro Yasui and Yuki Kimura and Yoshihiko Shitara and Shinya Tsuchida and Naoto Takahashi and Gentaro Taga

Journal: NeuroImage

Year: 2014

Abstract:

Abstract Near-infrared spectroscopy (NIRS) imaging studies have revealed the functional development of the human brain in early infancy. By measuring spontaneous fluctuations in cerebral blood oxygenation with NIRS, we can examine the developmental status of the functional connectivity of networks in the cortex. However, it has not been clarified whether premature delivery and/or chromosomal abnormalities affect the development of the functional connectivity of the cortex. In the current study, we investigated the spontaneous brain activity of sleeping infants who were admitted to a neonatal intensive care unit at term age. We classified them into the 3 following infant groups: (i) term-or-late-preterm, (ii) early-preterm, and (iii) Down’s syndrome (DS). We used multichannel {NIRS} to measure the spontaneous changes in oxygenated hemoglobin (oxy-Hb) and deoxygenated hemoglobin (deoxy-Hb) at 10 measurement channels, which covered the frontal, temporal, and occipital regions. In order to reveal the functional connectivity of the cortical networks, we calculated the temporal correlations of the time-course signals among all of the pairs of measurement channels. The functional connectivity was classified into the 4 following types: (i) short-range, (ii) contralateral-transverse, (iii) ipsilateral-longitudinal, and (iv) control. In order to examine whether the local properties of hemodynamics reflected any pathological conditions, we calculated the phase differences between the oxy- and deoxy-Hb time-course signals in the 3 groups. The statistical analyses of the functional connectivity data showed main effects of group and the types of connectivity. For the group effect, the mean functional connectivity of the infants in the term-or-late-preterm group did not differ from that in the early-preterm group, and the mean functional connectivity of the infants in the {DS} group was lower than that in the other 2 groups. For the effect of types of connectivity, short-range connectivity was highest compared to any of the other types of connectivity, and the second highest connectivity was the contralateral-transverse one. The phase differences between the oxy- and deoxy-Hb changes showed that there were significant differences between the {DS} group and the other 2 groups. Our findings suggested that the development of the functional connectivity of cortical networks did not differ between term-or-late-preterm infants and early-preterm infants around term-equivalent ages, while {DS} infants had alterations in their functional connectivity development and local hemodynamics at term age. The highest short-range connectivity and the second highest contralateral-transverse connectivity suggested that the precursors for the basic cortical networks of functional connectivity were present at term age.

Keywords: NIRS, Functional connectivity, Newborn, Preterm, Down’s syndrome

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اتصال عملکردی قشر از ترم و نارس و شیرخواران مبتلا به سندرم داون

نویسندگان: Makiko Imai and Hama Watanabe and Kojiro Yasui and Yuki Kimura and Yoshihiko Shitara and Shinya Tsuchida and Naoto Takahashi and Gentaro Taga

ژورنال: NeuroImage

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
طیف سنجی نزدیک به مادون قرمز چکیده مطالعات (NIRS) تصویربرداری توسعه کارکردی مغز انسان در مراحل ابتدایی اولیه نشان داده است با اندازه گیری نوسانات خود به خود در اکسیژن خون مغزی با NIRS، ما می توانید از وضعیت رشد و نمو از اتصال عملکردی شبکه در قشر با این حال بررسی، از آن شده است روشن نشده است که آیا زایمان زودرس و / یا ناهنجاری های کروموزومی بر توسعه از اتصال عملکردی قشر در مطالعه حاضر، ما به بررسی فعالیت مغز خود به خود از نوزادان خواب که در سن مدت به یک واحد مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شده بودند ما (من) بلند یا اواخر زودرس، (ب) اوایل زودرس، و (ج) سندرم داون (DS) ما استفاده چند {NIRS} برای اندازه گیری تغییرات خود به خود در هموگلوبین اکسیژن: آنها را به گروه های نوزاد ۳ زیر طبقه بندی (اکسی هموگلوبین) و هموگلوبین deoxygenated (دئوکسی–HB) در ۱۰ کانال اندازه گیری، که تحت پوشش جلو، زمانی، و مناطق اکسیپیتال به منظور آشکار اتصال عملکردی از شبکه های قشر مغز، ما محاسبه همبستگی زمانی از زمان دوره سیگنال های میان همه جفت از کانال های اندازه گیری اتصال عملکردی به انواع ۴ زیر طبقه بندی شده بود: (من) کوتاه برد، (ب) مقابل عرضی، (ج) همان طرف طولی و (IV) کنترل به منظور بررسی آیا خواص محلی همودینامیک منعکس هر شرایط پاتولوژیک، ما محاسبه اختلاف فاز بین اکسیژن و سیگنال های زمان دوره دئوکسی–Hb در ۳ گروه تجزیه و تحلیل آماری داده ها اتصال عملکردی اثر اصلی گروه و انواع اتصال نشان دادبرای اثر گروه، متوسط ​​اتصال عملکردی از نوزادان در گروه مدت یا اواخر نارس را از که در گروه اولیه زودرس متفاوت نیست، و میانگین اتصال عملکردی از نوزادان گروه {DS} کمتر بود که در ۲ گروه های دیگر برای اثر نوع اتصال، اتصال کوتاه برد بالاترین مقایسه شد به هر یک از انواع دیگر اتصال، و دومین اتصال یک مقابل عرضی بود اختلاف فاز بین اکسیژن و تغییرات دئوکسی- هموگلوبین نشان داد که بین گروه {DS} و ۲ گروه های دیگر یافته های ما نشان می دهد که توسعه ارتباطات کارکردی شبکه قشر در بین نوزادان ترم یا اواخر زودرس و اولیه زودرس متفاوت است تفاوت معنادار وجود دارد نوزادان در سراسر سنین مدت معادل، در حالی که {DS} نوزادان تغییرات در توسعه ارتباطات کارکردی و همودینامیک محلی در سن مدت به حال بالاترین اتصال کوتاه برد و دومین اتصال مقابل عرضی پیشنهاد کرد که پیش سازهای شبکه عمومی قشری کاربردی اتصال در سن مدت حضور داشتند
کلمات کلیدی:   NIRS، اتصال کاربردی، نوزاد، نارس، سندرم داون

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله