» مقالات انگلیسی » Follow-up after infants younger than 2 months of age with urinary tract infection in Southern Israel: epidemiologic, microbiologic and disease recurrence characteristics

Follow-up after infants younger than 2 months of age with urinary tract infection in Southern Israel: epidemiologic, microbiologic and disease recurrence characteristicsشناسه مقاله
10.1016/j.bjid.2015.09.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Follow-up after infants younger than 2 months of age with urinary tract infection in Southern Israel: epidemiologic, microbiologic and disease recurrence characteristics

Authors: Evgenia Gurevich and Dov Tchernin and Ruth Schreyber and Robert Muller and Eugene Leibovitz

Journal: The Brazilian Journal of Infectious Diseases

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground The timing of most recurrences after neonatal urinary tract infection is during the first year of life, with peak incidence 2–۶ months after the initial infection. Information on the microbiologic characteristics of recurrent urinary tract infection episodes in relation to the microbiology of the initial episodes is limited. Objectives To analyze the epidemiologic/microbiological characteristics of 1st and recurrent urinary tract infection in infants <2 months of age. Methods A retrospective study including all infants <2 months of age with urinary tract infection admitted during 2005–۲۰۰۹ and followed till the age of 1 year. Results 151 neonates were enrolled (2.7% of all 5617 febrile infants <2 months of age admitted). The overall incidence of urinary tract infection occurring during the first 2 months of life was 151/73,480 (0.2%) live births during 2005–۲۰۰۹ in southern Israel (2.1 cases/1000 live births). One pathogen was isolated in 133 (88.1%); Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterococcus spp., Morganella morganii, Proteus spp., and Enterobacter spp. represented the most common pathogens (57.9%, 12.2%, 7.9%, 6.7%, 6.1%, and 5%, respectively). Trimethoprim/sulfamethoxazole, ampicillin, and cefuroxime-axetil were the most commonly recommended prophylactic antibiotics (45%, 13.2%, and 8%, respectively). Twenty-three recurrent urinary tract infection episodes were recorded in 20 (13.2%) patients; 6/23 (26%) were diagnosed within one month following 1st episode. E. coli was the most frequent recurrent urinary tract infection pathogen (12/23, 52.2%). No differences were recorded in E. coli distribution between first urinary tract infection vs. recurrent urinary tract infection. Seventeen (74%) recurrent urinary tract infection episodes were caused by pathogens different (phenotypically) from those isolated in 1st episode. Recurrent urinary tract infection occurred in 25.0%, 8.3%, and 0 patients recommended trimethoprim/sulfamethoxazole, cefuroxime-axetil, or amoxicillin prophylaxis, respectively. Conclusions (1) The study determined the incidence of urinary tract infection in febrile infants <2 months of age in Southern Israel; (2) E. coli was responsible for the majority of first and recurrent urinary tract infection; (3) recurrent urinary tract infection was caused mostly by pathogens different than the pathogens isolated at initial episode.

Keywords: Antibiotics, E. coli, Urinary tract infection, Recurrence

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پیگیری پس از نوزادان کمتر از ۲ ماه از سن با عفونت ادراری در جنوب اسرائیل: اپیدمیولوژیک، میکروب شناسی و ویژگی های عود بیماری

نویسندگان: Evgenia Gurevich and Dov Tchernin and Ruth Schreyber and Robert Muller and Eugene Leibovitz

ژورنال: The Brazilian Journal of Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه ترین زمان عود پس از عفونت های دستگاه ادراری نوزادان است در طول سال اول زندگی، با اوج بروز ۲-۶ ماه پس از عفونت اولیه اطلاعات بر ویژگی های میکروبیولوژیک راجعه ادراری قسمت عفونت دستگاه در رابطه با میکروب شناسی از قسمت اولیه است اهداف محدود به تجزیه و تحلیل ویژگی های اپیدمیولوژیک / میکروبیولوژیکی از ۱ و عفونت ادراری مکرر در نوزادان به u0026 lt؛ ۲ ماه از روش سن مطالعه گذشته نگر از جمله تمام نوزادان به u0026 lt؛ ۲ ماه سن مبتلا به عفونت ادراری بستری در طول ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و به دنبال تا سن ۱ سال نمایش نتایج: از ۱۵۱ نوزاد وارد مطالعه شدند (۲۷٪ از تمام ۵۶۱۷ نوزادان تب دار به u0026 lt؛ ۲ ماه سن بستری) شیوع عفونت ادراری در طول ۲ ماه اول زندگی رخ می دهد ۱۵۱/۷۳۴۸۰ (۰۲٪) بود زندگی تولد در طول ۲۰۰۵-۲۰۰۹ در جنوب اسرائیل (۲۱ مورد / ۱۰۰۰ تولد زنده) یک عامل بیماری زا در ۱۳۳ (۸۸۱٪) جدا شد. اشرشیاکلی، کلبسیلا گونه، انتروکوکوس SPP، مورگانلا مورگانلا، SPP پروتئوس و انتروباکتر به نمایندگی از پاتوژن شایع ترین (۵۷۹٪، ۱۲۲٪، ۷۹٪، ۶۷٪، ۶۱٪ و ۵٪، به ترتیب) تری متوپریم / سولفامتوکسازول، آمپی سیلین و سفوروکسیم-axetil رایج ترین توصیه می شود آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک بود (۴۵٪، ۱۳۲٪ و ۸٪، به ترتیب) بیست و سه دستگاه ادراری قسمت عفونت مکرر در ۲۰ نفر (۱۳۲٪) ثبت شد. ۰۶/۲۳ (۲۶٪) در عرض یک ماه زیر قسمت ۱ پست Coli بود مکرر پاتوژن عفونت دستگاه ادراری (۱۲/۲۳، ۵۲۲٪) تفاوت در E توزیع کولی بین اولین عفونت ادراری در مقابل ادراری مکرر ثبت شد تشخیص داده شد عفونت دستگاه هفده (۷۴٪) مکرر دستگاه ادراری قسمت عفونت توسط پاتوژن های مختلف (فنوتیپ) باعث شد از آن جدا شده در قسمت ۱عفونت ادراری مکرر در ۲۵۰٪، ۸۳٪ رخ داده است، و ۰ نفر تری متوپریم / سولفامتوکسازول، سفوروکسیم-axetil، یا پیشگیری آموکسی سیلین، توصیه می شود به ترتیب نتیجه گیری (۱) مطالعه تعیین شیوع عفونت ادراری در نوزادان تب دار به u0026 lt؛ ۲ ماه از سن در جنوب اسرائیل؛ (۲) E coli با مسئول اکثر عفونت ادراری اولین و مکرر بود. (۳) عفونت ادراری مکرر عمدتا توسط عوامل بیماری زا متفاوت از پاتوژن جدا شده در قسمت اولیه باعث شد
کلمات کلیدی:   آنتی بیوتیک ها، اشریشیا کلی، عفونت دستگاه ادراری، عود

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله