» مقالات انگلیسی » First-trimester placental ultrasound and maternal serum markers as predictors of small-for-gestational-age infants

First-trimester placental ultrasound and maternal serum markers as predictors of small-for-gestational-age infantsشناسه مقاله
10.1016/j.ajog.2014.02.033
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: First-trimester placental ultrasound and maternal serum markers as predictors of small-for-gestational-age infants

Authors: Nadav Schwartz and Mary D. Sammel and Rita Leite and Samuel Parry

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology

Year: 2014

Abstract:

Objective The objective of the study was to combine early, direct assessment of the placenta with indirect markers of placental development to identify pregnancies at greatest risk of delivering small-for-gestational age infants (SGA10). Study Design We prospectively collected 3-dimensional ultrasound volume sets, uterine artery pulsatility index, and maternal serum of singleton pregnancies at 11-14 weeks. Placental volume (PV), quotient (placental quotient [PQ] = PV/gestational age), mean placental diameter (MPD) and chorionic diameters, and the placental morphology index (PMI = MPD/PQ and adjusts the lateral placental dimensions for quotient) were measured offline. Maternal serum was assayed for placental growth factor and placental protein-13. These variables were evaluated as predictors of SGA10. Results Of the 578 pregnancies included in the study, 56 (9.7%) delivered SGA10. {SGA10} pregnancies had a significantly smaller PV, PQ, MPD, and mean placental diameter and higher {PMI} compared with normal pregnancies (P < .001 for each). Each placental measure remained significantly associated with {SGA10} after adjusting for confounders and significantly improved the performance of the model using clinical variables alone (P < .04 for each) with adjusted areas under the curve ranging from 0.71 to 0.74. Uterine artery pulsatility index did not remain significantly associated with {SGA10} after adjusting for confounders (P = .۰۶). Placental growth factor was significantly lower in {SGA10} pregnancies (P = .۰۲) and remained significant in adjusted models but failed to significantly improve the predictive performance of the models as measured by area under the curve (P > .3). Placental protein-13 was not associated with {SGA10} (P = .۹۹). Conclusion Direct assessment of placental size and shape with 3-dimensional ultrasound can serve as the foundation upon which to build a multivariable model for the early prediction of SGA.

Keywords: 3-dimensional ultrasound, fetal growth restriction, placenta, placental growth factor, uterine artery Doppler

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: در سه ماهه اول سونوگرافی جفت و استفاده از نشانگر سرم مادر به عنوان پیش بینی نوزادان کوچک برای حاملگی سن

نویسندگان: Nadav Schwartz and Mary D. Sammel and Rita Leite and Samuel Parry

ژورنال: American Journal of Obstetrics and Gynecology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف هدف از این مطالعه به ترکیب اولیه، ارزیابی مستقیم از جفت با استفاده از نشانگر غیر مستقیم از توسعه جفت به شناسایی حاملگی در معرض بیشترین خطر از ارائه کوچک برای حاملگی نوزادان سن (SGA10) مطالعه طراحی ما آینده نگر جمع آوری حجم سونوگرافی ۳ بعدی مجموعه، رحم عروق شاخص pulsatility بود و سرم مادر از حاملگی تک قلو در ۱۱-۱۴ هفته حجم جفت (PV)، بهره (بهره جفت PQ = PV / سن حاملگی)، قطر متوسط ​​جفت (MPD) و قطر جفتی، و شاخص مورفولوژی جفت (PMI = MPD / PQ و تنظیم ابعاد جفت جانبی برای بهره) اندازه گیری شدند آفلاین سرم مادر فاکتور رشد جفت و جفت پروتئین ۱۳ این متغیرها مورد سنجش قرار گرفت به عنوان پیش بینی SGA10 نمایش نتایج: از ۵۷۸ حاملگی موجود در مورد ارزیابی قرار گرفت مطالعه، ۵۶ نفر (۹۷٪) تحویل SGA10 {SGA10} حاملگی به PV قابل توجهی کوچکتر، PQ، MPD حال و میانگین ضخامت جفت و بالاتر {PMI} در مقایسه با بارداری طبیعی (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱ برای هر) هر اندازه گیری جفت باقی مانده به طور قابل توجهی با {SGA10} پس از تنظیم برای عوامل مخدوش کننده ارتباط و قابل توجهی بهبود عملکرد مدل با استفاده از متغیرهای بالینی به تنهایی (P u0026 lt؛ بدون ۰۴ برای هر) با مناطق تنظیم زیر منحنی در محدوده ۰۷۱-۰۷۴ رحم شاخص pulsatility بود عروق بود باقی می ماند به طور قابل توجهی با {SGA10} پس از تنظیم برای عوامل مخدوش کننده (= ۰۶ P) فاکتور رشد جفتی در {SGA10} حاملگی (= ۰۲ P) به طور قابل توجهی پایین تر بود و در مدل های تنظیم قابل توجهی باقی مانده در ارتباط نیست اما موفق به طور قابل توجهی بهبود پیش بینی عملکرد مدل به عنوان سطح زیر منحنی اندازه گیری (P u0026 gt؛ به ۳) جفت پروتئین ۱۳ بود با همراه نیست {SGA10} (= 99 P)نتیجه گیری ارزیابی مستقیم از اندازه جفت و شکل با اولتراسوند ۳ بعدی می تواند به عنوان پایه ای برای ساخت یک مدل چند متغیره برای پیش بینی اولیه SGA خدمت
کلمات کلیدی:   سونوگرافی ۳ بعدی، محدودیت رشد جنین، جفت، عامل رشد جفت، داپلر عروق رحم

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله