» مقالات انگلیسی » Factors Contributing to Infant Overfeeding in Low‐Income Immigrant Hispanic Mothers

Factors Contributing to Infant Overfeeding in Low‐Income Immigrant Hispanic Mothersشناسه مقاله
10.1111/1552-6909.12632
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Factors Contributing to Infant Overfeeding in Low‐Income Immigrant Hispanic Mothers

Authors: Diana C. Cartagena

Journal: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

Year: 2015

Abstract:

Paper PresentationObjective To describe multidimensional factors and maternal feeding practices that may correlate with infant overfeeding in Latina mothers. A secondary aim was to determine whether there was an association between these factors and infant weight. Design A descriptive correlational cross‐sectional study. Setting Participants were recruited through the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). Sample Sixty‐two low‐income immigrant Latina mothers receiving {WIC} assistance and their infants age 4 to 12 months. Methods A native Spanish speaking investigator who guided the participants through the options administered all the measures, including acculturation indicators, maternal feeding beliefs, maternal feeding practices, maternal knowledge and self‐efficacy, food availability/insecurity indicators, infant’s temperament, infant’s 24‐hour dietary recall, and infant’s height and weight measures. Univariate and multiple linear regressions were used to examine relationships. Results More than 46% of infants were at >85th percentile for weight for length; of those, 21% were at >98th percentile. Among infants at the >85thpercentile for weight for length, 27% of the mothers wished their infants were heavier. Only one mother was breastfeeding exclusively. Almost one third of mothers (24%) preferred supplementing breast milk with formula feeding, and 74% used formula feeding. Healthier maternal feeding practices were inversely correlated with maternal age and the number of people living at home. Multiple regression results showed infant’s age and maternal education as significant positive predictors of less controlling maternal feeding practices. None of the analyzed factors were significant predictors of infant weight. Conclusion/Implications for Nursing Practice Future intervention efforts should focus primarily on the promotion of healthy feeding practices that encourage and support exclusive breastfeeding among this ethnic group. A clearer understanding of the socioeconomic and cultural contexts that promote conditions for infants becoming overweight is necessary for developing culturally sensitive screening tools to assess infants at risk and promoting targeted preventive interventions that begin early in life and are meaningful to Latina mothers.

Keywords: infant feeding, feeding practices, overfeeding, Hispanic, Latina mother, Hispanic mother

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل موثر در زیاده روی در تغذیه نوزاد در کم درآمد مهاجر اسپانیایی زبان مادران

نویسندگان: Diana C. Cartagena

ژورنال: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
کاغذ PresentationObjective برای توصیف عوامل چند بعدی و شیوه تغذیه مادر که ممکن است با نوزاد تغذیه بیش از حد در مادران لاتین یک هدف ثانویه ارتباط بود برای تعیین اینکه آیا یک ارتباط بین این عوامل و وزن نوزاد وجود دارد طراحی یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی توصیفی تنظیم کنندگان از طریق انتخاب شدند برنامه تغذیه مکمل ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان (WIC) نمونه شصت و دو مهاجر کم درآمد مادران لاتین دریافت {WIC} کمک و نوزادان آنها سن ۴ تا ۱۲ ماه روش بومی محقق اسپانیایی زبان که شرکت کنندگان از طریق گزینه های هدایت اداره تمام اقدامات، از جمله شاخص های فرهنگ پذیری، باورها تغذیه مادر، شیوه تغذیه مادر، آگاهی مادران و خودکارآمدی، در دسترس بودن مواد غذایی / شاخص ناامنی، خلق و خوی نوزاد، ۲۴ ساعته فراخوان رژیم غذایی نوزاد، و ارتفاع نوزاد و وزن اندازه گیری تک متغیره و خطی چندگانه صدک ۸۵ برای وزن برای طول؛ رگرسیون به بررسی روابط نتایج بیشتر از ۴۶٪ از نوزادان در ها u0026 gt استفاده شد. از آن، ۲۱ درصد در به u0026 gt بودند؛ صدک ۹۸ در میان نوزادان در u0026 gt؛ به ۸۵thpercentile وزن برای طول، ۲۷ درصد از مادران آرزو نوزادان خود را سنگین تر فقط یک مادر به طور انحصاری شد تغذیه با شیر مادر تقریبا یک سوم از مادران (۲۴٪) مکمل ترجیح شیر مادر با تغذیه فرمول، و ۷۴٪ با استفاده از فرمول تغذیه شیوه تغذیه مادر سالم معکوس با سن مادر و تعداد زیادی از مردم که در خانه زندگی نتایج رگرسیون چندگانه در ارتباط بود سن نوزاد و آموزش و پرورش مادر نشان داد به عنوان پیش بینی مثبت و معنادار از شیوه های تغذیه مادر کمتر کنترل هیچ از عوامل تجزیه و تحلیل پیش بینی قابل توجهی از وزن نوزاد بودنتیجه گیری / مفاهیم پرستاری تمرین آینده تلاش های مداخله باید در درجه اول ترویج شیوه های تغذیه سالم است که تشویق و حمایت از تغذیه با شیر مادر منحصر به فرد در میان این گروه های قومی درک روشن تر از زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که ترویج شرایط برای نوزادان اضافه وزن برای توسعه فرهنگی لازم است تمرکز ابزار غربالگری حساس به ارزیابی نوزادان در معرض خطر و ترویج مداخلات پیشگیرانه که در اوایل زندگی شروع و به مادران لاتین معنی دار هستند را هدف قرار
کلمات کلیدی:   تغذیه نوزاد تغذیه شیوه، تغذیه بیش از حد، اسپانیایی، مادر لاتین، مادر اسپانیایی زبان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله