» مقالات انگلیسی » Factors Associated with Infant Mortality in Malawi

Factors Associated with Infant Mortality in Malawiشناسه مقاله
10.1016/j.jecm.2014.06.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Factors Associated with Infant Mortality in Malawi

Authors: Peter Austin Morton Ntenda and Kun-Yang Chuang and Fentanesh Nibret Tiruneh and Ying-Chih Chuang

Journal: Journal of Experimental & Clinical Medicine

Year: 2014

Abstract:

Objective Despite the large reduction in infant mortality rates in the last two decades, the burden of infant mortality is still high in Malawi. Because few studies have specifically addressed the determinants of infant mortality in Malawi, this exploratory study identified a series of distal, intermediate, and proximal factors related to infant mortality using a conceptual framework that explains the risk in developing countries. The objective of this study was to examine the effects of family and socioeconomic factors on the risk of an infant dying before the age of 12 months. Methods In this study, we analyzed the 2004 and 2010 data of the Malawi Demographic and Health Surveys. This study adopted a cross-sectional study design involving 4,698 and 12,174 singleton births in the years 2004 and 2010, respectively. Multiple logistic regression models were used to estimate the effects of selected variables on infant mortality. Results In the multivariate logistic regression analyses, women who resided in wealthy urban areas were 58% less likely to report infant deaths than those in rural areas [odds ratio (OR) = ۰٫۴۸]. Infants who were second or third in birth order were less likely to die before 12 months. However, cesarean section delivery was found to be a risk factor associated with infant mortality in the year 2004 (OR = ۱٫۹۵). By contrast, women who were in the highest 20% of household wealth, who resided in the northern region, and were in the 20–۲۹ age group were less likely to report infant deaths. However, cesarean section delivery (OR = ۱٫۴۲), male infants (OR = ۱٫۲۶), and small size at birth (OR = ۱٫۶۳) were the significant predictors of infant mortality in the year 2010. Furthermore, the mother’s education and household wealth were not significant predictors of infant mortality in Malawi. Conclusion The present study shows that improving the quality of life in rural areas, evenly distributing health care delivery services and other social economic factors across the nation, and improving maternal health care, neonatal care, and nutrient intake could decrease infant mortality in Malawi.

Keywords: health service utilization, infant mortality, quality of life, socioeconomic factors

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان در مالاوی

نویسندگان: Peter Austin Morton Ntenda and Kun-Yang Chuang and Fentanesh Nibret Tiruneh and Ying-Chih Chuang

ژورنال: Journal of Experimental & Clinical Medicine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف با وجود کاهش بزرگ در نرخ مرگ و میر نوزادان در دو دهه گذشته، بار مرگ و میر نوزادان هنوز بالا در مالاوی آنجا که مطالعات کمی به طور خاص به عوامل تعیین کننده مرگ و میر نوزادان در مالاوی خطاب، این مطالعه اکتشافی شناسایی یک سری از دیستال، متوسط، و عوامل پروگزیمال مربوط به مرگ و میر نوزادان با استفاده از یک چارچوب مفهومی است که خطر در کشورهای در حال توسعه هدف از این مطالعه توضیح می دهد به بررسی اثرات عوامل خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی در خطر ابتلا به یک نوزاد در حال مرگ قبل از سن ۱۲ ماه روشها در این مطالعه ، ما تجزیه و تحلیل داده های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ از نظر سنجی مالاوی جمعیت و بهداشت این پژوهش یک مطالعه مطالعه مقطعی شامل ۴۶۹۸ و ۱۲۱۷۴ تولد تک قلو در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ به تصویب رسید، مدل رگرسیون لجستیک به ترتیب چندگانه برای تخمین اثرات استفاده شد متغیرها بر مرگ و میر نوزادان نتایج در رگرسیون لجستیک چند متغیره تجزیه و تحلیل، زنانی که در مناطق ثروتمند شهری اقامت احتمال ۵۸ درصد کمتر به گزارش مرگ و میر نوزادان از کسانی که در مناطق روستایی نسبت شانس (OR) = 048 مناطق نوزادانی که دوم یا سوم در هنگام تولد بودند سفارش کمتر احتمال دارد به قبل از ۱۲ ماه می میرند با این حال، بخش زایمان سزارین به عنوان یک عامل خطر در ارتباط با مرگ و میر نوزادان در سال ۲۰۰۴ (OR = 195) در مقابل پیدا شده بود، زنانی که در بالاترین ۲۰ درصد از ثروت خانوار بودند، که اقامت در منطقه شمال، و در گروه سنی ۲۰-۲۹ بودند، کمتر احتمال دارد به گزارش مرگ و میر نوزادان با این حال، سزارین (OR = 142)، نوزادان پسر (OR = 126)، و اندازه کوچک در هنگام تولد بود (OR = 163 ) پیش بینی قابل توجهی از مرگ و میر نوزادان در سال ۲۰۱۰ علاوه بر این شد، آموزش و پرورش و خانواده ثروت مادر پیش بینی کننده قابل توجهی از مرگ و میر نوزادان در مالاوی نیستنتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، به طور مساوی توزیع خدمات ارائه خدمات بهداشتی و دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور، و بهبود مراقبت های بهداشتی مادر، مراقبت از نوزادان، مواد مغذی دریافتی می تواند مرگ و میر نوزادان در مالاوی کاهش
کلمات کلیدی:   سلامت استفاده از خدمات، مرگ و میر نوزادان، کیفیت زندگی، عوامل اقتصادی و اجتماعی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله