» مقالات انگلیسی » Factors associated with infant feeding of human milk at discharge from neonatal intensive care: Cross-sectional analysis of nurse survey and infant outcomes data

Factors associated with infant feeding of human milk at discharge from neonatal intensive care: Cross-sectional analysis of nurse survey and infant outcomes dataشناسه مقاله
10.1016/j.ijnurstu.2015.09.016
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Factors associated with infant feeding of human milk at discharge from neonatal intensive care: Cross-sectional analysis of nurse survey and infant outcomes data

Authors: Sunny G. Hallowell and Jeannette A. Rogowski and Diane L. Spatz and Alexandra L. Hanlon and Michael Kenny and Eileen T. Lake

Journal: International Journal of Nursing Studies

Year: 2016

Abstract:

AbstractContext Nurses are principal caregivers in the neonatal intensive care unit and support mothers to establish and sustain a supply of human milk for their infants. Whether an infant receives essential nutrition and immunological protection provided in human milk at discharge is an issue of health care quality in this setting. Objectives To examine the association of the neonatal intensive care unit work environment, staffing levels, level of nurse education, lactation consultant availability, and nurse-reported breastfeeding support with very low birth weight infant receipt of human milk at discharge. Design and setting Cross sectional analysis combining nurse survey data with infant discharge data. Participants A national sample of neonatal intensive care units (N = 97), nurses (N = 5614) and very low birth weight infants (N = 6997). Methods Sequential multivariate linear regression models were estimated at the unit level between the dependent variable (rate of very low birth weight infants discharged on “any human milk”) and the independent variables (nurse work environment, nurse staffing, nursing staff education and experience, lactation consultant availability, and nurse-reported breastfeeding support). Results The majority of very low birth weight infants (52%) were discharged on formula only. Fewer infants (42%) received human milk mixed with fortifier or formula. Only 6% of infants were discharged on exclusive human milk. A 1 {SD} increase (0.25) in the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index composite score was associated with a four percentage point increase in the fraction of infants discharged on human milk (p < 0.05). A 1 {SD} increase (0.15) in the fraction of nurses with a bachelor’s degree in nursing was associated with a three percentage point increase in the fraction infants discharged on human milk (p < 0.05). The acuity-adjusted staffing ratio was marginally associated with the rate of human milk at discharge (p = .056). A 1 {SD} increase (7%) in the fraction of infants who received breastfeeding support was associated with an eight percentage point increase in the fraction of infants discharged on human milk (p < 0.001). Conclusions Neonatal intensive care units with better work environments, better educated nurses, and more infants who receive breastfeeding support by nurses have higher rates of very low birth weight infants discharged home on human milk. Investments by nurse administrators to improve work environments and support educational preparation of nursing staff may ensure that the most vulnerable infants have the best nutrition at the point of discharge.

Keywords: Intensive care, Neonatal, Very low birth weight, Infant, Human milk, Breast feeding, Nurse work environment, Nurse staffing, Practice Environment Scale of the Nursing Work Index

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل مرتبط با تغذیه نوزاد از شیر مادر در هنگام ترخیص از مراقبت های ویژه نوزادان: تجزیه و تحلیل مقطعی از بررسی پرستار و نتایج نوزاد داده

نویسندگان: Sunny G. Hallowell and Jeannette A. Rogowski and Diane L. Spatz and Alexandra L. Hanlon and Michael Kenny and Eileen T. Lake

ژورنال: International Journal of Nursing Studies

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
پرستاران AbstractContext مراقبان اصلی در واحد مراقبت های ویژه و پشتیبانی مادران نوزادان به ایجاد و حفظ یک عرضه شیر انسان برای نوزادان خود را اعم از نوزاد تغذیه ضروری و حفاظت ایمنی در شیر انسان در تخلیه ارائه دریافت ها قرار است یک موضوع کیفیت مراقبت های بهداشتی در این تعیین اهداف برای بررسی ارتباط از نوزادان فشرده محیط زیست واحد مراقبت های کار، نیروی انسانی سطح، سطح آموزش و پرورش پرستار، در دسترس بودن مشاور شیردهی، و پشتیبانی تغذیه با شیر مادر-پرستار گزارش با بسیار پایین دریافت وزن هنگام تولد نوزاد از شیر مادر در طراحی تخلیه و راه مقطعی داده های نظر سنجی تجزیه و تحلیل ترکیب پرستار با نوزاد دادههای دبی شرکت کنندگان یک نمونه ملی از واحد مراقبت های ویژه نوزادان (N = 97)، پرستاران (N = 5614) و تولد نوزاد با وزن بسیار کم (N = 6997) روش مدل متوالی رگرسیون خطی چند متغیره در برآورد شد سطح واحد بین متغیر وابسته (نرخ تولد نوزادان بسیار کم وزن مرخص بر روی ) و متغیرهای مستقل (پرستار محیط کار، پرستار نیروی انسانی، آموزش کارکنان پرستاری و تجربه، در دسترس بودن مشاور شیردهی و تغذیه با شیر مادر-پرستار گزارش پشتیبانی) نمایش نتایج: اکثر نوزادان با وزن تولد بسیار پایین (۵۲٪) در فرمول مرخص شدند تنها نوزادانی کمتر (۴۲٪) شیر انسان مخلوط با مستحکم و یا فرمول دریافت تنها ۶٪ از نوزادان در شیر انسان منحصر به فرد ۱ {SD} مرخص شدند افزایش (۰۲۵) در مقیاس محیط تمرین پرستاری نمره کامپوزیت شاخص کاری با افزایش نقطه چهار درصد در بخش نوزادان مرخص در شیر انسان (P u0026 LT همراه بود. ۰۰۵)؛ ۰۰۵) A 1 {SD} افزایش (۰۱۵) در کسری از پرستاران با مدرک لیسانس در پرستاری با افزایش نقطه سه درصد در نوزادان کسر تخلیه در شیر انسان (P u0026 LT همراه بودنسبت نیروی انسانی-حدت تنظیم حاشیه با نرخ شیر انسان در هنگام ترخیص همراه بود (P = 056) A 1 {SD} افزایش (۷٪) در کسری از نوزادان که دریافت پشتیبانی تغذیه با شیر مادر با افزایش هشت دهم درصد در ارتباط بود بخشی از نوزادان مرخص در شیر انسان (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) نتیجه گیری واحد مراقبت های ویژه نوزادان با محیط بهتر کار کند، پرستار آموزش بهتر، و شیرخواران بیشتر که پشتیبانی تغذیه با شیر مادر دریافت توسط پرستاران به مراتب بالاتر است نوزاد با وزن بسیار کم در منزل بر انسان مرخص سرمایه گذاری شیر توسط مدیران پرستار به منظور بهبود محیط کار و حمایت از آمادگی جهت آموزش پرستاران ممکن است اطمینان حاصل شود که نوزادان آسیب پذیر ترین بهترین تغذیه در نقطه تخلیه
کلمات کلیدی:   مراقبت های ویژه، نوزادان، وزن بسیار کم هنگام تولد، نوزادان، شیر انسان، تغذیه با شیر مادر، محیط کار پرستار، نیروی انسانی پرستار، مقیاس محیط تمرین شاخص پرستاری کار

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله