» مقالات انگلیسی » Facteurs explicatifs du recours tardif au diagnostic précoce chez les nourrissons nés des mères infectées par le {VIH} à Yaoundé

Facteurs explicatifs du recours tardif au diagnostic précoce chez les nourrissons nés des mères infectées par le {VIH} à Yaoundéشناسه مقاله
10.1016/j.jpp.2014.09.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Facteurs explicatifs du recours tardif au diagnostic précoce chez les nourrissons nés des mères infectées par le {VIH} à Yaoundé

Authors: F. Nguefack and R. Dongmo and B. Kenfack and A. Socpa

Journal: Journal de Pédiatrie et de Puériculture

Year: 2014

Abstract:

SummaryContext Early diagnosis of {HIV} is usually carried out late in our resource-limited context in spite of the existence of facilities and diagnostic opportunities. The objective of this study was to identify factors, which could be responsible for late diagnosis of {HIV} in infants of seropositive mothers. Patients and methods A review of the medical records of HIV-exposed infants was done, followed by a qualitative inquiry of the factors that could explain the late request for early diagnosis. We carried out an individual semi-structured interview with the mothers of the children aged 6 weeks to 24 months. The survey also involved health personnel in charge of antenatal care and deliveries in a pediatric centre and the Yaoundé Central Maternity respectively. Results Out of the 336 children eligible for PCR, only 176 (52%) had benefited from it at 6 weeks. Given though 98.2% of the 140 mothers interviewed were aware of the need for early diagnosis, less than half (47.9%) knew the appropriate time which it should be done. Furthermore, only two-third of the mothers (67.1%) were informed about the test. Amongst those who knew that the diagnosis is done between birth and 6 weeks or between 6 weeks and 3 months, 65.3% did the test on time. Some health personnel did not know the precise period for diagnosis even though they had all been trained on PMTCT. About 50% knew that early diagnosis is carried out at 6 weeks. For others, it is performed either at birth, at 18 weeks or at 3 months (10% respectively), or at 18 months (20%). The main reasons for late diagnosis of {HIV} was ignorance of {HIV} status of the mothers, lack of finances, refusal and the fear of being rejected by the partner. Conclusion Carrying out early diagnosis of {HIV} can be ameliorated by informing mothers and their partners about the {PMTCT} pillars. It is necessary to reinforce the knowledge and the practices of health personnel in charge of antenatal care and deliveries by doing supervisions training.

Keywords: ésDiagnostic, VIH, Enfant, Facteurs, Recours, Diagnosis, HIV, Child, Factors, Use

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Facteurs explicatifs DU recours tardif AU تشخیصی précoce چز له nourrissons NES DES mères infectées همتراز لو {VIH} یک یائونده

نویسندگان: F. Nguefack and R. Dongmo and B. Kenfack and A. Socpa

ژورنال: Journal de Pédiatrie et de Puériculture

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
SummaryContext تشخیص به موقع {HIV} است که معمولا در اواخر زمینه با منابع محدود ما به رغم وجود امکانات و فرصت های تشخیصی انجام هدف از این مطالعه شناسایی عوامل، که می تواند مسئول تشخیص اواخر {HIV} در بود نوزادان مادران مثبت مواد و روش بررسی سوابق پزشکی از نوزادان مبتلا به HIV در معرض، انجام شد و پس از یک کیفی از عواملی است که می تواند به درخواست اواخر برای تشخیص زود هنگام ما مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته با مادران انجام توضیح از کودکان ۶ هفته تا ۲۴ ماه این نظرسنجی همچنین پرسنل بهداشتی مسئول مراقبت قبل از تولد و تحویل در یک مرکز کودکان و یائونده مرکزی زایمان به ترتیب نتایج: از شماره خارج از ۳۳۶ کودک واجد شرایط برای PCR، تنها ۱۷۶ (۵۲٪) بهره مند شده اند از آن را در ۶ هفته با توجه به اینکه ۹۸۲ درصد از ۱۴۰ مادر مصاحبه از نیاز به تشخیص زود هنگام، کمتر از نصف (۴۷۹٪) در زمان مناسب که باید آن را به علاوه انجام می دانست آگاه بودند، تنها دو سوم از مادران (۶۷۱ ٪) در مورد آزمون در میان کسانی که می دانستند که تشخیص بین تولد و ۶ هفته و یا بین ۶ هفته و ۳ ماه انجام مطلع شدند، ۶۵۳٪ آزمون در زمان برخی از پرسنل بهداشت دوره دقیق برای تشخیص نمی دانند حتی اگر آنها بود تمام شده است در PMTCT آموزش دیده در حدود ۵۰٪ می دانستند که تشخیص زود هنگام است در ۶ هفته انجام برای دیگران، آن است که یا در هنگام تولد، در ۱۸ هفته و یا در ۳ ماه (۱۰٪ بود)، و یا در ۱۸ ماه (۲۰٪) انجام از دلایل اصلی برای تشخیص اواخر {HIV} جهل {HIV} وضعیت مادران، عدم وجود منابع مالی، امتناع و ترس از اینکه توسط نتیجهگیری شریک انجام تشخیص زودرس {HIV} رد می توان با اطلاع رسانی به مادران بهبود بود و شرکای خود را در مورد {PMTCT} ستونلازم است به تقویت دانش و شیوه های پرسنل مسئول مراقبت قبل از تولد و تحویل با انجام آموزش نظارت
کلمات کلیدی:   ésDiagnostic، VIH، مزاحم، Facteurs، Recours، تشخیص، HIV، کودک، عوامل، استفاده از

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله