» مقالات انگلیسی » Extubating Extremely Preterm Infants: Predictors of Success and Outcomes following Failure

Extubating Extremely Preterm Infants: Predictors of Success and Outcomes following Failureشناسه مقاله
10.1016/j.jpeds.2016.02.016
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Extubating Extremely Preterm Infants: Predictors of Success and Outcomes following Failure

Authors: Brett J. Manley and Lex W. Doyle and Louise S. Owen and Peter G. Davis

Journal: The Journal of Pediatrics

Year: 2016

Abstract:

Objectives To identify variables that predict extubation success in extremely preterm infants born <28 weeks gestational age (GA), and to compare outcomes between those who had successful or failed extubation. Study design A secondary analysis of data from a randomized trial of postextubation respiratory support that included 174 extremely preterm infants. “Extubation success” was defined as not requiring reintubation within 7 days, and “extubation failure” the converse. Predictive variables that were different between groups were included in a multivariable logistic regression model. Results Sixty-eight percent of infants were successfully extubated. Compared with those infants who had extubation failure, they had a higher {GA} and birth weight, were extubated earlier, were more often exposed to prolonged ruptured membranes, more often avoided intubation in the delivery room, had a higher pre-extubation pH, and had lower mean pre-extubation fraction of inspired oxygen and partial pressure of carbon dioxide (PCO2). Only {GA} and {PCO2} remained significant in the multivariable analysis (area under a receiver operating characteristic curve = ۰٫۸۱). Extubation failure was associated with death, bronchopulmonary dysplasia, severe retinopathy of prematurity, patent ductus arteriosus ligation, and longer durations of respiratory support, oxygen supplementation, and hospitalization. When adjusted for allocated treatment in the randomized trial, GA, and birth weight z-score, extubation failure remained associated with death before discharge and prolonged respiratory support and hospitalization. Conclusions In extremely preterm infants, higher {GA} and lower pre-extubation {PCO2} predicted extubation success. Infants in whom extubation failed were more likely to die and have prolonged respiratory support and hospitalization. Trial registration Australian New Zealand Clinical Trials Network: ACTRN12610000166077.

Keywords: Mechanical ventilation, Neonatal intensive care

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Extubating نوزادان بسیار نارس: پیش بینی کننده موفقیت و نتایج شکست زیر

نویسندگان: Brett J. Manley and Lex W. Doyle and Louise S. Owen and Peter G. Davis

ژورنال: The Journal of Pediatrics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
اهداف برای شناسایی متغیرهایی که پیش بینی موفقیت خارج کردن لوله تراشه در بسیار زودرس نوزادان متولد شده به u0026 lt؛ ۲۸ هفته سن حاملگی (GA)، و مقایسه نتایج بین کسانی که از یک کارآزمایی تصادفی از postextubation پشتیبانی تنفسی موفق یا شکست خورده طراحی خروج لوله تراشه بررسی تحلیل ثانویه داده که شامل ۱۷۴ نوزاد بسیار زودرس را به عنوان نیاز به reintubation ظرف مدت ۷ روز نیست تعریف شده بود، و متغیرهای پیش بینی صحبت که بین گروه های مختلف در یک مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره شامل شدند نمایش نتایج: از شصت و هشت درصد از نوزادان بود موفقیت اکستوبه مقایسه با کسانی که نوزادانی که شکست خارج کردن لوله تراشه به حال، آنها بالاتر {GA} و وزن هنگام تولد بود، در اوایل اکستوبه شد، در اغلب موارد به غشاء پاره طولانی مدت قرار گرفتند، لوله گذاری بیشتر اجتناب در اتاق زایمان، تا به حال پیش از خارج کردن لوله بالاتر pH و متوسط ​​پایین کسر پیش از خارج کردن لوله از اکسیژن استنشاقی و فشار نسبی دی اکسید کربن (PCO2) فقط {GA} و {PCO2} در تجزیه و تحلیل چند متغیره قابل توجهی باقی مانده بود (تحت یک گیرنده منطقه عملیاتی منحنی مشخصه = ۰۸۱) شکست خارج ساختن لوله تراشه بود در ارتباط با مرگ، دیسپلازی ریوی، رتینوپاتی شدید از نارس بودن، حق ثبت اختراع مجرای بستن شریانی، و مدت زمان طولانی تر از حمایت های تنفسی، مکمل اکسیژن، و بستری در بیمارستان هنگامی که برای درمان اختصاص داده در کارآزمایی تصادفیشده، GA، و وزن تولد Z-نمره، شکست خارج کردن لوله تراشه تنظیم قبل از ترخیص و طولانی مدت پشتیبانی و بستری در بیمارستان تنفسی نتیجه گیری با مرگ همراه باقی مانده در نوزادان بسیار نارس، بالاتر {GA} و قبل از خارج کردن لوله تراشه کمتر {PCO2} پیش بینی خروج لوله تراشه نوزادان موفقیت در آنها خارج کردن لوله تراشه شکست خورده احتمال مرگ و حمایت های تنفسی و بستری طولانی مدت دارندثبت نام دادگاه استرالیا نیوزیلند بالینی شبکه: ACTRN12610000166077
کلمات کلیدی:   تهویه مکانیکی، مراقبت های ویژه نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله