» مقالات انگلیسی » Expectant parents’ views of factors influencing infant feeding decisions in the antenatal period: A systematic review

Expectant parents’ views of factors influencing infant feeding decisions in the antenatal period: A systematic reviewشناسه مقاله
10.1016/j.ijnurstu.2016.04.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Expectant parents’ views of factors influencing infant feeding decisions in the antenatal period: A systematic review

Authors: Coralie L. Roll and Francine Cheater

Journal: International Journal of Nursing Studies

Year: 2016

Abstract:

AbstractObjective To explore the factors that influence expectant parents’ infant feeding decisions in the antenatal period. Design Mixed method systematic review focussing on participant views data. Data sources CINAHL, Medline, Embase and PsychInfo databases were interrogated using initial keywords and then refined terms to elicit relevant studies. Reference lists were checked and hand-searching was undertaken for 2 journals (‘Midwifery’ and ‘Social Science and Medicine’) covering a 3 year time period (January 2011–March 2014). Key inclusion criteria: studies reflecting expectant parents’ views of the factors influencing their infant feeding decisions in the antenatal period; Studies in the English language published after 1990, from developed countries and of qualitative, quantitative or mixed method design. Review methods A narrative interpretive synthesis of the views data from studies of qualitative, quantitative and mixed method design. Data were extracted on study characteristics and parents’ views, using the Social Ecological Model to support data extraction and thematic synthesis. Synthesis was influenced by the Evidence for Policy and Practice Information and Co-Ordinating Centre approach to mixed method reviews. Results Of the 409 studies identified through search methods, 17 studies met the inclusion criteria for the review. Thematic synthesis identified 9 themes: Bonding/Attachment; Body Image; Self Esteem/Confidence; Female Role Models; Family and Support Network; Lifestyle; Formal Information Sources; Knowledge; and Feeding in front of others/Public. The review identified a significant bias in the data towards negative factors relating to the breastfeeding decision, suggesting that infant feeding was not a choice between two feeding options, but rather a process of weighing reasons for and against breastfeeding. Findings reflected the perception of the maternal role as intrinsic to the expectant mothers’ infant feeding decisions. Cultural perceptions permeated personal, familial and social influences on the decision-making process. Expectant mothers were sensitive to the way professionals attempted to support and inform them about infant feeding choices. Conclusions By taking a Social Ecological perspective, we were able to explore and demonstrate the multiple influences impacting on expectant parents in the decision-making process. A better understanding of expectant parents’ views and experiences in making infant feeding decisions in the prenatal and antenatal periods will inform public health policy and the coordination of service provision to support infant feeding activities.

Keywords: Antenatal, Bottle feeding, Breast feeding, Choice, Decision-making, Fathers, Infant feeding, Mothers, Parents, Social Ecological Model

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: دیدگاه پدر و مادر باردار نسبت به عوامل موثر بر تصمیم گیری تغذیه نوزاد در دوره قبل از تولد: بررسی سیستماتیک

نویسندگان: Coralie L. Roll and Francine Cheater

ژورنال: International Journal of Nursing Studies

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصههدف برای بررسی عواملی که تصمیمات تغذیه نوزاد پدر و مادر باردار را تحت تاثیر قرار در دوره قبل از تولد طراحی روش های مختلف بررسی سیستماتیک تمرکز بر دیدگاه شرکت کنندگان داده منابع داده CINAHL، مدلاین، EMBASE و پایگاه داده PsychInfo بازجویی قرار گرفتند با استفاده از کلمات کلیدی اولیه و پس از آن شرایط تصفیه شده را برای استخراج مطالعات مربوطه فهرست منابع مورد بررسی قرار گرفت و با دست جستجو برای ۲ مجلات ( ‘مامایی »و« علوم اجتماعی و پزشکی’) پوشش دوره ۳ سال زمان (ژانویه ۲۰۱۱-مارس ۲۰۱۴) معیارهای ورود به مطالعه مهم انجام شد: مطالعات منعکس دیدگاه پدر و مادر باردار، از عوامل موثر بر تصمیم گیری های تغذیه نوزاد خود در دوره قبل از تولد؛ مطالعات در زبان انگلیسی بعد از سال ۱۹۹۰ منتشر شده، از کشورهای توسعه یافته و روش های طراحی روش نقد و بررسی کیفی، کمی و یا مخلوط روایت سنتز تفسیری از دیدگاه ها داده ها را از مطالعات کیفی، کمی و مخلوط روش داده طراحی بر ویژگی های مطالعه و پدر و مادر ها استخراج شد دیدگاه ها، با استفاده از مدل زیست محیطی اجتماعی برای حمایت از استخراج داده ها و سنتز موضوعی سنتز توسط شواهد مقررات، و اطلاعات و هماهنگی رویکرد مرکز به مخلوط بررسی روش نتایج حاصل از ۴۰۹ مطالعات شناسایی از طریق روش های جستجو تحت تاثیر قرار بود، ۱۷ مطالعه گنجاندن ملاقات معیار برای بررسی سنتز موضوعی تعریف شده ۹ تم: پیوند / دلبستگی؛ تصویر بدن؛ عزت نفس / اعتماد به نفس؛ مدل های زن؛ خانواده و پشتیبانی شبکه. سبک زندگی؛ منابع اطلاعات رسمی؛ دانش؛ و تغذیه در مقابل دیگران / عمومی بررسی شناسایی تعصب قابل توجهی در داده به سمت عوامل منفی مربوط به تصمیم تغذیه با شیر مادر، نشان می دهد که تغذیه نوزاد بود یک انتخاب بین دو گزینه تغذیه، بلکه یک روند وزن دلایل له و علیه تغذیه با شیر مادر نیستیافتهها نشان درک نقش مادر به عنوان ذاتی به تصمیمات تغذیه نوزاد مادران باردار ادراکات فرهنگی تأثیرات شخصی، خانوادگی و اجتماعی بر روند مادران باردار تصمیم گیری نفوذ حساس به راه حرفه ای اقدام به حمایت و آنها را در مورد تغذیه نوزاد بود انتخاب نتیجه گیری با در نظر گرفتن دیدگاه زیست محیطی اجتماعی، ما قادر به کشف و نشان دادن اعمال چند تأثیر در پدر و مادر باردار در روند تصمیم گیری درک بهتر از نظرات و تجربیات پدر و مادر باردار، در تصمیم گیری های تغذیه نوزاد در دوره قبل از تولد و قبل از تولد بود سیاست بهداشت عمومی و هماهنگی ارائه خدمات اطلاع برای حمایت از فعالیت تغذیه نوزاد
کلمات کلیدی:   پیش از زایمان، تغذیه بطری، تغذیه با شیر مادر، انتخاب، تصمیم گیری، پدران، تغذیه نوزاد، مادران، پدر و مادر، مدل زیست محیطی اجتماعی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله