» مقالات انگلیسی » Évaluer les difficultés interactives entre une mère déprimée et son bébé de 3 mois au moyen de l’échelle {GRMII} de Fiori-Cowley et Murray

Évaluer les difficultés interactives entre une mère déprimée et son bébé de 3 mois au moyen de l’échelle {GRMII} de Fiori-Cowley et Murrayشناسه مقاله
10.1016/j.neurenf.2013.08.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Évaluer les difficultés interactives entre une mère déprimée et son bébé de 3 mois au moyen de l’échelle {GRMII} de Fiori-Cowley et Murray

Authors: G. Zárate-Guerrero and E. Devouche and M.C. Espinosa-Gómez and G. Apter

Journal: Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence

Year: 2014

Abstract:

RésuméBut de l’étude La détection précoce de la dépression postnatale et des difficultés dans l’interaction mère–bébé apparaissent comme des enjeux essentiels, non seulement pour le développement émotionnel et cognitif des enfants, mais également pour la prévention des troubles interactifs. L’objectif de la présente étude est d’évaluer le potentiel de l’échelle Global Ratings for Mother–Infant Interactions (GRMII) de Fiori-Cowley et Murray pour recueillir des informations sur l’interaction et sur les comportements maternels et infantiles, en situation de jeu libre mère–bébé, en comparant des mères déprimées à des mères non déprimées. Patients et méthode L’échantillon est composé de 90 dyades. L’évaluation des troubles de l’humeur au moyen de la {MADRS} a permis de constituer deux groupes, un groupe « mères présentant des troubles dépressifs » (n = 39) et un groupe contrôle (n = 51). Une séance de jeu libre mère–bébé a été filmée en situation standardisée et cotée au moyen de la {GRMII} de Fiori-Cowley et Murray. Résultats et conclusion Les résultats obtenus indiquent que l’interaction de mères présentant des troubles dépressifs avec leur bébé de 3 mois est déjà considérablement modifiée en comparaison avec des mères sans troubles dépressifs. Les principales différences résident dans l’engagement actif, l’acceptation, la sensibilité et la capacité de réponse opportune de la mère face aux sollicitations et besoins d’affection et de communication de son bébé. La {GRMII} est apparue comme un outil simple, rapide et objectif, adapté à un usage clinique, offrant une bonne détection des particularités interactives associées à la dépression postnatale. La détection précoce des altérations dans les interactions offrent une piste à considérer en ce qui concerne la nécessité d’intervention précoce centrée sur l’interaction mère–bébé autant que sur la prise en charge des troubles dépressifs de la mère.

Keywords: ésInteractions mère–bébé, Dépression postnatale, Grille GRMII, Qualité des interactions, Sensibilité maternelle, Prévention, Mother–infant interactions, Postnatal depression, GRMII scale, Quality of interactions, Mother’s sensitivity, Prevention

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان:

نویسندگان: G. Zárate-Guerrero and E. Devouche and M.C. Espinosa-Gómez and G. Apter

ژورنال: Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
لا تشخیص précoce DES تغییرات dans له تعاملات offrent پیست UNE à دانست EN CE شبه concerne لا nécessité D’مداخله précoce centrée سور L ‘تعامل صرف اینترنتی Bebe autant فونز سور لا جایزه EN شارژ DES مشکلات dépressifs د لا صرف
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله