» مقالات انگلیسی » Evaluation of the relationship between opioid exposure in extremely low birth weight infants in the neonatal intensive care unit and neurodevelopmental outcome at 2 years

Evaluation of the relationship between opioid exposure in extremely low birth weight infants in the neonatal intensive care unit and neurodevelopmental outcome at 2 yearsشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2015.11.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Evaluation of the relationship between opioid exposure in extremely low birth weight infants in the neonatal intensive care unit and neurodevelopmental outcome at 2 years

Authors: Melissa Kocek and Roger Wilcox and Christopher Crank and Kousiki Patra

Journal: Early Human Development

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Extremely low birth weight (ELBW) infants are exposed to many painful procedures while in the neonatal intensive care unit (NICU), such as catheter insertion and endotracheal intubation. Exposure of {ELBW} infants to repetitive pain and stress in the {NICU} can lead to cardiovascular instability and may alter neuronal and synaptic organization. Opioid analgesics are administered to reduce pain, stress and to potentially reduce poor neurologic outcomes. They may also be utilized as sedation for mechanically ventilated {ELBW} infants. There is limited data in regards to neurodevelopmental outcomes of preterm infants exposed to opioids, and available studies have conflicting results. Objective To examine the relationship between cumulative opioid dose in {ELBW} infants in the {NICU} and neurodevelopmental outcomes at 20 months corrected age (CA). Study design 100 {ELBW} infants who had complete neurodevelopmental assessments at 20 months {CA} were categorized by cumulative opioid exposure during the {NICU} stay (high vs. low/no opioid). Outcome measures included cognitive, motor and language scores from the Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III (BSITD-III). Multiple regression analyses adjusted for the impact of social and neonatal risk factors on outcome. Results There were 60 patients with high and 40 with low/no opioid exposure. Infants in the high dose group had a higher number of median ventilator days (53.5 vs. 45.6 days, p = 0.046) and a higher incidence of necrotizing enterocolitis (5% vs. 21.7%, p = 0.022). There were no significant differences in BSITD-III scores between the two opiate groups. In multivariate analysis cumulative opioid dose was associated with lower cognitive scores on the BSITD-III even after adjusting for social and neonatal risk factors (β = − ۰٫۲۴۷, p = 0.012). Conclusion Cumulative opioid dose is associated with worse cognitive scores at 20 months {CA} even after adjusting for social and neonatal risk factors.

Keywords: ELBW, Opioids, Pain, BSITD-III, Neurodevelopment

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بررسی رابطه بین قرار گرفتن در معرض مواد مخدر در نوزادان با وزن تولد کمتر در بخش نوزادان مراقبت های ویژه و نتیجه عصبی تکاملی در ۲ سال

نویسندگان: Melissa Kocek and Roger Wilcox and Christopher Crank and Kousiki Patra

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه وزن بسیار کم هنگام تولد (ELBW) نوزادان به بسیاری از روش های دردناک در معرض در حالی که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)، مانند رگ و لوله گذاری داخل تراشه قرار گرفتن در معرض {ELBW} نوزادان به درد تکراری و استرس در {NICU} می منجر به بی ثباتی های قلبی و عروقی و ممکن است تغییر دهد نورون ها و سازمان سیناپسی مسکن های مخدر تجویز برای کاهش درد، استرس و به طور بالقوه کاهش عصبی ضعیف نتایج آنها همچنین ممکن است به عنوان آرام بخشی برای تهویه مکانیکی {ELBW} نوزادان استفاده می شود وجود دارد داده های محدود در رابطه با نتایج عصبی نوزادان نارس متولد شده در معرض مخدرها، و مطالعات موجود نتایج متناقضی هدف برای بررسی ارتباط بین دوز مواد مخدر تجمعی در {ELBW} نوزادان در {NICU} و نتایج عصبی تکاملی در ۲۰ ماه سن اصلاح شده (CA) طراحی مطالعه ۱۰۰ {ELBW} نوزادان که ارزیابی کامل عصبی تکاملی در ۲۰ ماه {CA} حال قرار گرفتن در معرض مواد مخدر تجمعی در طول {NICU} اقامت طبقه بندی شدند (بالا در مقابل کم / بدون مواد مخدر) ابزار پژوهش شامل نمرات شناختی، موتور و زبان از فلس بیلی از نوزاد و کودک نو پا انکشافی III (BSITD-III) رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل برای تاثیر عوامل خطر اجتماعی و نوزادان در نتیجه تنظیم نمایش نتایج: از ۶۰ بیمار مبتلا به بالا و ۴۰ با کم وجود دارد / هیچ نوزادان قرار گرفتن در معرض مواد مخدر در گروه با دوز بالا تعداد بیشتری از روز ونتیلاتور متوسط ​​بود (۵۳۵ در مقابل ۴۵۶ روز، P = 0046) و شیوع بالاتر از انتروکولیت نکروزان (۵٪ در مقابل ۲۱۷٪، = ۰۰۲۲ P) تفاوت معنی داری در نمره BSITD-III بین دو گروه مواد مخدر در تجزیه و تحلیل چند متغیره دوز مواد مخدر تجمعی وجود دارد شد مرتبط با نمرات شناختی پایین تر در BSITD-III حتی پس از تنظیم برای عوامل خطر اجتماعی و نوزادان (β = – ۰۲۴۷، P = 0012)نتیجه گیری دوز مواد مخدر تجمعی با نمرات شناختی بدتر در ۲۰ ماه {CA} حتی پس از تنظیم برای عوامل خطر اجتماعی و نوزادان همراه
کلمات کلیدی:   ELBW، مخدرها، درد، BSITD-III، عصبی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله