» مقالات انگلیسی » Evaluation of Optic Nerve Development in Preterm and Term Infants Using Handheld Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Evaluation of Optic Nerve Development in Preterm and Term Infants Using Handheld Spectral-Domain Optical Coherence Tomographyشناسه مقاله
10.1016/j.ophtha.2014.03.020
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Evaluation of Optic Nerve Development in Preterm and Term Infants Using Handheld Spectral-Domain Optical Coherence Tomography

Authors: Amy Y. Tong and Mays El-Dairi and Ramiro S. Maldonado and Adam L. Rothman and Eric L. Yuan and Sandra S. Stinnett and Laura Kupper and C. Michael Cotten and Kathryn E. Gustafson and Ricki F. Goldstein and Sharon F. Freedman and Cynthia A. Toth

Journal: Ophthalmology

Year: 2014

Abstract:

Purpose To evaluate effects of prematurity on early optic nerve (ON) development and the usefulness of {ON} parameters as indicators of central nervous system (CNS) development and pathology. Design Prospective, cross-sectional, longitudinal study. Participants Forty-four preterm infants undergoing retinopathy of prematurity (ROP) screening and 52 term infants. Methods We analyzed {ON} from portable handheld spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) images (Bioptigen, Inc, Research Triangle Park, NC) of 44 preterm and 52 term infants. The highest-quality {ON} scan from either eye was selected for quantitative analysis. Longitudinal analysis was performed at 31–۳۶ weeks and 37–۴۲ weeks postmenstrual age (PMA). Preterm {ON} parameters also were assessed for correlation with indicators of cognitive, language, and motor development and {CNS} pathology. Main Outcome Measures Vertical cup diameter (vCD), vertical disc diameter (vDD), vertical cup-to-disc ratio (vCDR), cup depth, and indicators of neurocognitive development and {CNS} pathology. Results At 37–۴۲ weeks PMA, preterm infants had larger vCD and vCDR than term infants (908 vs. 700 μm [P<0.001] and 0.68 vs. 0.53 μm [P<0.001], respectively), whereas cup depth and vDD were not significantly different. Longitudinal changes (n = ۲۶ preterm eyes; mean interval, 4.7 weeks) in vDD and in vCDR were an increase of 74 μm (P = ۰٫۰۰۸) and decrease of 0.05 (P = ۰٫۰۱۵), respectively. In preterm infants (n = ۴۴), periventricular leukomalacia was associated with larger vCD (1084 vs. 828 μm; P = ۰٫۰۰۵) and vCDR (0.85 vs. 0.63; P<0.001), posthemorrhagic hydrocephalus was associated with shallower cup (331 vs. 456 μm; P = ۰٫۰۳۰), and clinical magnetic resonance imaging was associated with larger vCDR (0.73 vs. 0.64; P = ۰٫۰۲۳). In 23 preterm infants with Bayley Scales of Infant Development scores, larger vCDR was associated with lower cognitive scores (P = ۰٫۰۴۹). Conclusions This is the first analysis of {ON} parameters in premature infants using SD-OCT. It demonstrated that by age of term birth, vCD and vCDR are larger in preterm infants who were screened for {ROP} than in term infants. In this prospective pilot study, {ON} parameters in these preterm infants associate weakly with {CNS} pathology and future cognitive development. Future prospective studies with larger numbers are necessary before further conclusions can be made.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بررسی توسعه عصب بینایی در پره ترم و ترم با استفاده از دستی طیفی دامنه نوری توموگرافی انسجام

نویسندگان: Amy Y. Tong and Mays El-Dairi and Ramiro S. Maldonado and Adam L. Rothman and Eric L. Yuan and Sandra S. Stinnett and Laura Kupper and C. Michael Cotten and Kathryn E. Gustafson and Ricki F. Goldstein and Sharon F. Freedman and Cynthia A. Toth

ژورنال: Ophthalmology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف، ارزیابی اثرات نارس در عصب بینایی اولیه (ON) توسعه و سودمندی {در} پارامترهای به عنوان شاخص سیستم عصبی مرکزی (CNS) توسعه و طراحی پاتولوژی آینده نگر، مقطعی، شرکت کنندگان در مطالعه طولی چهل و چهار نوزادان نارس تحت رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) غربالگری و ۵۲ مدت شیرخواران ما {در} از قابل حمل دستی طیفی دامنه نوری توموگرافی انسجام (SD-OCT) تصاویر (Bioptigen، وارز، تحقیقات مثلث پارک، NC) از ۴۴ زودرس و ۵۲ نوزاد ترم تجزیه و تحلیل بالاترین کیفیت {در} اسکن از هر دو چشم برای تجزیه و تحلیل کمی انتخاب شد تجزیه و تحلیل طولی در ۳۱-۳۶ هفته انجام شد و ۳۷-۴۲ هفته postmenstrual سن (PMA) زودرس {در} پارامترهای نیز برای ارتباط با شاخص های شناختی مورد بررسی قرار گرفت، زبان، و توسعه موتور و {CNS} آسیب شناسی وزن، اندازه گیری قطر عمودی فنجان (VCD)، قطر دیسک عمودی (VDD)، عمودی نسبت فنجان به دیسک (vCDR)، عمق فنجان، و شاخص های توسعه عصبی و {CNS} آسیب شناسی نتایج در ۳۷-۴۲ هفته PMA، نوزادان نارس VCD بزرگتر و vCDR از نوزادان ترم بود (۹۰۸ در مقابل ۷۰۰ میکرومتر P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱ و ۰۶۸ در مقابل ۰۵۳ میکرومتر P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱، به ترتیب)، در حالی که عمق فنجان و VDD شد تغییرات طولی طور قابل توجهی متفاوت (تعداد = ۲۶ چشم زودرس؛ فاصله متوسط، ۴۷ هفته) در VDD و در vCDR شد افزایش ۷۴ میکرون (P = 0008) و کاهش ۰۰۵ (P = 0015)، به ترتیب در نوزادان نارس (۴۴ نفر)، leukomalacia اطراف بطن با VCD بزرگتر همراه بود ( ۱۰۸۴ در مقابل ۸۲۸ میکرومتر، P = 0005) و vCDR (085 در مقابل ۰۶۳؛ P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱)، هیدروسفالی posthemorrhagic با فنجان کم عمق (۳۳۱ در مقابل ۴۵۶ میکرومتر همراه بود. = ۰۰۳۰ P)، و MRI بالینی با vCDR بزرگتر (همراه بود ۰۷۳ در مقابل ۰۶۴؛ = ۰۰۲۳ P)در ۲۳ نوزاد نارس با فلس بیلی نمرات تکامل نوزاد، بزرگتر vCDR با نمرات شناختی پایین تر (= ۰۰۴۹ P) ​​نتیجه گیری: این تجزیه و تحلیل اول {در} پارامترهای در نوزادان نارس با استفاده از SD-اکتبر آن نشان داد همراه بود که توسط سن مدت تولد، VCD و vCDR در نوزادان نارس که برای {ROP} از در نوزادان ترم غربال شدند در این مطالعه مقدماتی آینده نگر بزرگتر هستند، {در} پارامترها در این نوزادان نارس ارتباط ضعیف با {CNS} آسیب شناسی و رشد شناختی مطالعات آینده نگر آینده آینده با اعداد بزرگتر لازم است قبل از نتیجه گیری بیشتر می تواند ساخته شود
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله