» مقالات انگلیسی » Etiología y curso clínico de la infección del tracto urinario en los lactantes menores de 3 meses

Etiología y curso clínico de la infección del tracto urinario en los lactantes menores de 3 mesesشناسه مقاله
10.1016/j.eimc.2014.11.008
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Etiología y curso clínico de la infección del tracto urinario en los lactantes menores de 3 meses

Authors: Susanna Hernández-Bou and Victoria Trenchs Sainz de la Maza and Marcela Alarcón Gamarra and Juan A. Camacho Díaz and Amadeu Gené Giralt and Carles Luaces Cubells

Journal: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Infants less than 3 months of age with urinary tract infection are usually hospitalized. Recent studies show that a less aggressive management for those patients aged ≥ ۲۹ days may be feasible. Objectives To determine the complication rate in infants < 3 months of age with urinary tract infection, and to identify the causative agents and their antibiotic susceptibility. Methods A retrospective study was conducted on infants < 3 months of age with positive urinalysis results, together with a positive urine culture from a catheterized specimen and seen in the Emergency Department from 2007 to 2012. Demographics, clinical and microbiology (microorganism isolated and antibiotic susceptibility) data were collected. The complications rate (bacteremia, bacterial meningitis, renal abscess, surgical intervention, Intensive Care Unit admission, or death) were calculated for the overall sample and for different age groups (< 29, 29-60, and 61-90 days). Results A total of 460 patients are included; 137 (29.8%) < 29, 166 (36.1%) 29-60, and 157 (34.1%) 61-90 days of age. Twenty four (5.4%; 95% CI: 3.6-7.8) had bacteremia; 15 (10.9%; 95% CI: 6.7-17.3) were < 29 days; 8 (4.9%; 95% CI: 2.5-9.4) were 29-60 days, and one (0.7%; 95% CI: 0.1-3.7) was 61-90 days of age (P < .001). One neonate (0.8%; 95% CI: 0.1-4.1) had bacterial meningitis, and 2, renal abscess. Escherichia coli was the common pathogen identified (87.2%) in the urine culture, with a susceptibility to amoxicillin-clavulanate, gentamicin, and cefixime of 89.2, 97.0, and 96.0%, respectively. Conclusion Complications are low in infants < 3 months of age with UTI, especially in those ≥ ۲۹ days of age. The identification of patients at very low risk for complications would allow a less aggressive management. Escherichia coli antibiotic susceptibility remains stable, but continuing careful surveillance is essential to optimize empirical antibiotic treatment.

Keywords: Pediatría, Lactante, Infección urinaria, Bacteriemia, Meningitis, Pediatrics, Young infant, Urinary tract infection, Bacteremia, Meningitis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Etiología Y curso کلینیکو د لا infección دل tracto urinario EN لس lactantes menores د ۳ meses برای

نویسندگان: Susanna Hernández-Bou and Victoria Trenchs Sainz de la Maza and Marcela Alarcón Gamarra and Juan A. Camacho Díaz and Amadeu Gené Giralt and Carles Luaces Cubells

ژورنال: Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه نوزادان کمتر از ۳ ماه سن مبتلا به عفونت ادراری معمولا در بیمارستان بستری مطالعات اخیر نشان می دهد که مدیریت کمتر تهاجمی برای آن دسته از بیماران در سن ≥ ۲۹ روز ممکن است اهداف عملی برای تعیین میزان عوارض در نوزادان به u0026 lt؛ ۳ ماه سن مبتلا به عفونت ادراری، و به تشخیص عوامل باکتریایی و روش حساسیت آنتی بیوتیکی آنها مطالعه گذشته نگر بر روی نوزادان به u0026 lt انجام شد. ۳ ماه سن با نتایج آزمایش ادرار مثبت، همراه با کشت ادرار مثبت از نمونه سوند و در بخش اورژانس ۲۰۰۷-۲۰۱۲ جمعیت شناسی، بالینی و میکروب شناسی (باکتری جدا شده و حساسیت آنتی بیوتیکی) داده های جمع آوری شد نرخ عوارض (باکتریمی دیده می شود، مننژیت باکتریایی، آبسه کلیوی، مداخله جراحی، فشرده پذیرش بخش مراقبت، یا مرگ) برای نمونه کلی و برای گروه های سنی مختلف محاسبه شد (به u0026 lt؛ ۲۹، ۲۹-۶۰، ۶۱-۹۰ و روز) در مجموع ۴۶۰ نفر هستند مشمول؛ ۱۳۷ (۲۹۸٪) به u0026 lt؛ ۲۹، ۱۶۶ (۳۶۱٪) ۲۹-۶۰ و ۱۵۷ (۳۴۱٪) ۶۱-۹۰ روزگی بیست و چهار (۵۴٪، ۹۵٪ CI: 36-78) باکتریمی بود. ۱۵ (۱۰۹٪؛ ۹۵٪ CI: 67-173) بود به u0026 lt؛ ۲۹ روز؛ ۸ (۴۹٪؛ ۹۵٪ CI: 25-94) 29-60 روز، و یکی بود (۰۷٪، ۹۵٪ CI: 01-37) 61-90 روزگی بود (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱) یک نوزاد (۰۸ ٪؛ ۹۵٪ CI: 01-41) مننژیت باکتریایی و ۲، آبسه کلیوی اشرشیاکلی پاتوژن مشترک (۸۷۲٪) مشخص شده در کشت ادرار با استعداد ابتلا به آموکسی سیلین-کلاوولانات، جنتامایسین و سفیکسیم از ۸۹۲ بود،، ۹۷۰ و ۹۶۰ درصد، به ترتیب عوارض نتیجه گیری در نوزادان به u0026 lt کم است؛ ۳ ماه سن با عفونت ادراری، به خصوص در آن ≥ ۲۹ روز از سن شناسایی بیماران در معرض خطر بسیار کم عوارض اجازه می دهد یک مدیریت کمتر تهاجمیحساسیت اشریشیا کلی آنتی بیوتیک پایدار باقی می ماند، اما در ادامه نظارت دقیق برای بهینه سازی درمان آنتیبیوتیکی تجربی ضروری است
کلمات کلیدی:   Pediatría، Lactante، urinaria Infección، Bacteriemia، مننژیت، اطفال، نوزادان جوان، عفونت دستگاه ادراری، باکتریمی، مننژیت

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله