» مقالات انگلیسی » Epidemiología y factores de riesgo de las lesiones por caídas en niños menores de un año

Epidemiología y factores de riesgo de las lesiones por caídas en niños menores de un añoشناسه مقاله
10.1016/j.anpedi.2015.12.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Epidemiología y factores de riesgo de las lesiones por caídas en niños menores de un año

Authors: A. Jiménez de Domingo and E. Rubio García and R. Marañon Pardillo and V. Arias Constanti and L.A. Frontado Haiek and M. Soriano Arola and F. Ripoll Oliveras and C. Remón García and G. Estopiña Ferrer and J. Lorente Romero

Journal: Anales de Pediatría

Year: 2016

Abstract:

ResumenObjetivos Describir las características epidemiológicas de las caídas en menores de un año y analizar los factores de riesgo asociados a las lesiones de mayor gravedad. Pacientes y métodos Estudio multicéntrico, observacional y transversal, de los niños menores de un año que acudieron por caídas a las Urgencias de 8 hospitales del territorio nacional, pertenecientes al Grupo de Trabajo de Lesiones No Intencionadas de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015. Resultados De un total de 289.887 consultas, 1.022 correspondieron a caídas en menores de un año. La mediana de edad fue de 8 meses y el 52,5% fueron varones. Las lesiones por caídas fueron más frecuentes entre los 9 y los 12 meses (37,6%) y en el 83,5% el lugar de caída fue el domicilio habitual. Hasta un 69,4% sufrieron la caída desde dispositivos infantiles y desde una altura inferior a 50 cm el 47,8%. En un 68% las caídas fueron presenciadas; sin embargo, en la mitad de los casos (329) el cuidador no se encontraba en el área de alcance. Un 12% de las lesiones fueron graves. En la muestra se identificaron la altura de la caída mayor a 50 cm, las caídas en la vía pública, desde los brazos del cuidador y desde las escaleras como factores de gravedad independientes. Conclusiones Las lesiones más graves se producen en niños <3 meses y desde una altura de >50 cm, sin embargo, no se relacionan con caídas no presenciadas. Debido a que el mecanismo más frecuente en las lesiones graves es la caída desde los brazos del cuidador, desde las escaleras y en la vía pública, debemos alertar sobre este hecho para evitar la morbilidad asociada. AbstractObjectives To describe the epidemiological characteristics of unintentional injuries due to falls in children under one year and to analyse the risk factors associated with severe injuries. Patients and methods This multicentre, observational and cross-sectional study included all children less than one year treated for unintentional fall in the Emergency Departments of 8 Spanish Hospitals, belonging to the «Unintentional Paediatric Injury Workshop» of the Spanish Paediatric Emergency Society, between March 1st, 2014 and February 28th, 2015. Results Out of 289,887 emergency department cases, 1,022 were due to unintentional falls. The median age was 8 months and 52.5% were males. Fall injuries were more frequent among children aged 9-12 months (37.6%), and 83.5% occurred at home. The most common mechanism was fall from nursery equipment (69.4%), and 47.8% occurred from a height under 50 cm. More than two-thirds (68%) of falls were witnessed, but in half of the cases (329) the caregiver was not in area. Serious injuries were seen in 12% of cases. In this study, a fall height greater than 50 cm, falls in the street, from the arms of the carer, and from the stairs were identified as independent risk factors for worse outcomes. Conclusions The most serious injuries occur in children <3 months and from a height of >50 cm, though not related to unwitnessed falls. Because the most common serious injury mechanism is the fall from the arms of the carer, from stairs, and falls in the street, these facts should be highlighted in order to avoid morbidity.

Keywords: Caídas, Dispositivos infantiles, Factores de riesgo, Niños, Prevención, Falls, Nursery equipment, Risk factors, Children, Prevention

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Epidemiología Y عامل د RIESGO د لاس lesiones پور caídas EN نینوس menores د AÑO سازمان ملل متحد

نویسندگان: A. Jiménez de Domingo and E. Rubio García and R. Marañon Pardillo and V. Arias Constanti and L.A. Frontado Haiek and M. Soriano Arola and F. Ripoll Oliveras and C. Remón García and G. Estopiña Ferrer and J. Lorente Romero

ژورنال: Anales de Pediatría

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مواد و روش این چند مرکزی، مطالعه و مقطعی همه کودکان کمتر از یک سال تحت درمان سقوط ناخواسته در اورژانس از ۸ بیمارستان اسپانیایی، متعلق به «ناخواسته اطفال آسیب کارگاه» از انجمن اورژانس اسپانیایی کودکان، بین ماه های مارس ۱، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ فوریه ۲۸ نتایج از ۲۸۹،۸۸۷ موارد اورژانس، ۱۰۲۲ به علت سقوط ناخواسته سن متوسط ​​۸ ماه و ۵۲۵٪ مرد بودند پاییز صدمات میان کودکان ۹-۱۲ ماه (۳۷۶٪) بیشتر بود، و ۸۳۵٪ در منزل اتفاق افتاده مکانیسم شایع ترین سقوط از تجهیزات مهد کودک (۶۹۴٪) بود و ۴۷۸٪ از ارتفاع زیر ۵۰ سانتی متر بیشتر از دو سوم (۶۸ درصد) از سقوط شاهد بودند رخ داده است، اما در نیمی از موارد (۳۲۹) مراقب بود در منطقه آسیب جدی نیست در ۱۲٪ موارد مشاهده شد در این مطالعه، ارتفاع سقوط بیش از ۵۰ سانتی متر، سقوط در کوچه و خیابان، از آغوش مراقب، و از پله ها به عنوان مستقل مشخص شد فاکتورهای خطر برای نتایج نتیجه گیری بدتر آسیب های جدی در کودکان به u0026 lt رخ می دهد؛ ۳ ماه و از ارتفاع u0026 gt؛ به ۵۰ سانتی متر، هر چند به سقوط unwitnessed مربوط نیست از آنجا که شایع ترین مکانیسم آسیب جدی از سقوط از آغوش مراقب است، از پله ها، و سقوط در کوچه و خیابان، این حقایق باید به منظور جلوگیری از عوارض برجسته
کلمات کلیدی:   Caídas، infantiles Dispositivos، عوامل د RIESGO، نینوس، Prevención، آبشار، تجهیزات مهد کودک، عوامل خطر، کودکان، پیشگیری

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله