» مقالات انگلیسی » Environmental and genetic determinants of vitamin D insufficiency in 12-month-old infants

Environmental and genetic determinants of vitamin D insufficiency in 12-month-old infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jsbmb.2014.08.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Environmental and genetic determinants of vitamin D insufficiency in 12-month-old infants

Authors: Noor H.A. Suaini and Jennifer J. Koplin and Justine A. Ellis and Rachel L. Peters and Anne-Louise Ponsonby and Shyamali C. Dharmage and Melanie C. Matheson and Melissa Wake and Mary Panjari and Hern-Tze Tina Tan and Pamela E. Martin and Angela Pezic and Adrian J. Lowe and David Martino and Lyle C. Gurrin and Peter J. Vuillermin and Mimi L.K. Tang and Katrina J. Allen

Journal: The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

Year: 2014

Abstract:

Abstract We aimed to investigate the relationship between genetic and environmental exposure and vitamin D status at age one, stratified by ethnicity. This study included 563 12-month-old infants in the HealthNuts population-based study. {DNA} from participants’ blood samples was genotyped using Sequenom MassARRAY MALDI-TOF system on 28 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in six genes. Using logistic regression, we examined associations between environmental exposure and {SNPs} in vitamin D pathway and filaggrin genes and vitamin D insufficiency (VDI). VDI, defined as serum 25-hydroxyvitamin D3(25(OH)D3) level ≤۵۰ nmol/L, was measured using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Infants were stratified by ethnicity determined by parent’s country of birth. Infants formula fed at 12 months were associated with reduced odds of {VDI} compared to infants with no current formula use at 12 months. This association differed by ethnicity (Pinteraction = 0.01). The odds ratio (OR) of {VDI} was 0.29 for Caucasian infants (95% CI, 0.18–۰٫۴۷) and 0.04 for Asian infants (95% CI, 0.006–۰٫۲۳). Maternal vitamin D supplementation during pregnancy and/or breastfeeding were associated with increased odds of infants being {VDI} (OR, 2.39; 95% CI, 1.11–۵٫۱۸ and OR, 2.5; 95% CI, 1.20–۵٫۲۴ respectively). Presence of a minor allele for any {GC} {SNP} (rs17467825, rs1155563, rs2282679, rs3755967, rs4588, rs7041) was associated with increased odds of VDI. Caucasian infants homozygous (AA) for rs4588 had an {OR} of 2.49 of being associated with {VDI} (95% CI, 1.19–۵٫۱۸). In a country without routine infant vitamin D supplementation or food chain fortification, formula use is strongly associated with a reduced risk of {VDI} regardless of ethnicity. There was borderline significance for an association between filaggrin mutations and VDI. However, polymorphisms in vitamin D pathway related genes were associated with increased likelihood of being {VDI} in infancy.

Keywords: Cohort studies, SNPs, Infant formula, Breastfeeding, Vitamin D, Genetic association studies

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: عوامل محیطی و ژنتیکی ویتامین D نارسایی در نوزادان ۱۲ ماهه

نویسندگان: Noor H.A. Suaini and Jennifer J. Koplin and Justine A. Ellis and Rachel L. Peters and Anne-Louise Ponsonby and Shyamali C. Dharmage and Melanie C. Matheson and Melissa Wake and Mary Panjari and Hern-Tze Tina Tan and Pamela E. Martin and Angela Pezic and Adrian J. Lowe and David Martino and Lyle C. Gurrin and Peter J. Vuillermin and Mimi L.K. Tang and Katrina J. Allen

ژورنال: The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
خلاصه ما با هدف بررسی رابطه بین قرار گرفتن در معرض ژنتیکی و محیطی و وضعیت ویتامین D در یک سن، طبقه بندی شده توسط قومیت در این مطالعه ۵۶۳ نوزاد ۱۲ ماهه در HealthNuts مبتنی بر جمعیت مطالعه {DNA} از خون شرکت کنندگان ژنوتیپ شد با استفاده از سیستم Sequenom MassARRAY MALDI-TOF در ۲۸ پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP ها) در شش ژن با استفاده از رگرسیون لجستیک، ما ارتباط بین قرار گرفتن در معرض محیط زیست و {SNP ها} در مسیر ویتامین D و ژن filaggrin و کمبود ویتامین D (VDI) VDI، تعریف شده به عنوان مورد بررسی قرار سرم ۲۵-هیدروکسی D3 (25 (OH) D3) سطح ≤۵۰ nmol / لیتر، با استفاده از کروماتوگرافی مایع با پشت سر طیف سنجی جرمی اندازه گیری شد (LC-MS / MS) نوزادان به قومیت طبقه بندی شدند تعیین شده توسط کشور پدر و مادر از فرمول تولد نوزادان تغذیه شده در ۱۲ ماه با کاهش شانس {VDI} در مقایسه با نوزادان با استفاده از فرمول در حال حاضر در ۱۲ ماه این انجمن متفاوت به قومیت (Pinteraction = 001) نسبت شانس (OR) از {VDI} همراه بود ۰۲۹ برای نوزادان قفقازی (۹۵٪ CI، ۰۱۸-۰۴۷) و ۰۰۴ برای نوزادان آسیایی (۹۵٪ CI، ۰۰۰۶-۰۲۳) مادر مکمل های ویتامین D در دوران بارداری و / یا شیردهی با افزایش شانس نوزادان بودن همراه بود {VDI} (OR، ۲۳۹؛ ۹۵٪ CI، ۱۱۱-۵۱۸ و OR، ۲۵؛ ۹۵٪ CI، ۱۲۰-۵۲۴ به ترتیب) حضور یک آلل جزئی برای هر {GC} {SNP} (rs17467825، rs1155563، rs2282679، rs3755967، rs4588، rs7041) با افزایش احتمال نوزادان VDI قفقازی هموزیگوت (AA) برای rs4588 همراه بود تا به حال یک {} OR 249 از مبتلا شدن به {} VDI (95٪ CI، ۱۱۹-۵۱۸) در یک کشور بدون نوزاد معمول مکمل های ویتامین D یا غنی سازی زنجیره غذایی، استفاده از فرمول به شدت با کاهش خطر {VDI} مرتبط مرتبط اهمیت مرزی صرف نظر از قومیت وجود دارد برای ارتباط بین جهش filaggrin و VDIبا این حال، پلی مورفیسم در ژن مربوط ویتامین D مسیر با افزایش احتمال بودن {VDI} در مراحل ابتدایی همراه بود
کلمات کلیدی:   مطالعات کوهورت، SNP ها، شیر خشک نوزاد، تغذیه با شیر مادر، ویتامین D، مطالعات مرتبط با ژنتیک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله