» مقالات انگلیسی » Elevation of serum {S100} protein concentration as a marker of ischemic brain damage in extremely preterm infants

Elevation of serum {S100} protein concentration as a marker of ischemic brain damage in extremely preterm infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jcma.2015.06.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Elevation of serum {S100} protein concentration as a marker of ischemic brain damage in extremely preterm infants

Authors: Lin-Mei Chiang and Wei-Yu Chen and Yi-Chiang Yang and Mei-Jy Jeng

Journal: Journal of the Chinese Medical Association

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Periventricular leukomalacia (PVL) is serious ischemic brain damage that occurs in extreme preterm infants. It is traditionally diagnosed by cranial echography. The purpose of this study was to investigate the relationship between serum {S100} calcium-binding protein B (S100B) concentrations and ischemic brain damage, and to find the cutoff value for the early identification of ischemic brain damage in high-risk preterm infants. Methods At the age of 3 days, 7 days, 14 days, and 21 days, and before discharge, 22 extremely premature infants (i.e., gestational age <33 weeks) underwent blood sampling to determine the {S100B} concentrations and cranial echography examinations. The severity of ischemic brain damage in echographic images was scored on a scale of 0–۱۱, and was recorded as the brain echography index (BEI). If the last {BEI} value was ≥۷, the enrolled infants were grouped in the brain damage group. Results Eight infants were assigned to the brain damage group and 14 infants were assigned to the no brain damage group. At each age point of the blood samplings, the serum {S100B} concentrations were significantly higher in the brain damage group than in the no brain damage group. There was a significantly positive correlation between the serum {S100B} concentrations and the {BEI} on the same day (r = ۰٫۷۳۸, p < ۰٫۰۰۱) and 7 days later (r = ۰٫۷۷۴, p < ۰٫۰۰۱). The receiver operating characteristic curve for the serum {S100B} concentrations showed that the area under curve was 0.985 (p < ۰٫۰۰۱). The cutoff value of serum {S100B} of 1.0 μg/L had a sensitivity of 93.8% and specificity of 90.5% for the diagnosis of ischemic brain damage. Conclusion An elevation in the serum {S100B} concentration is highly associated with ischemic brain damage in extreme preterm infants. Ischemic brain damage in a high-risk preterm infant is strongly suggested if the early serum {S100B} concentration is > ۱٫۰ μg/L.

Keywords: brain damage, neonate, periventricular leukomalacia, preterm infant, S100B

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارتفاع غلظت سرمی {S100} پروتئین به عنوان یک نشانگر آسیب ایسکمیک مغز در نوزادان بسیار نارس

نویسندگان: Lin-Mei Chiang and Wei-Yu Chen and Yi-Chiang Yang and Mei-Jy Jeng

ژورنال: Journal of the Chinese Medical Association

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه اطراف بطن leukomalacia (PVL) آسیب مغزی ایسکمیک جدی است که در نوزادان نارس شدید رخ می دهد این است که به طور سنتی توسط echography جمجمه تشخیص هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سرم {S100} کلسیم پروتئین B (S100B) غلظت و ایسکمیک است آسیب مغزی، و برای پیدا کردن مقدار برش برای شناسایی اولیه از آسیب ایسکمیک مغز در نوزادان نارس در معرض خطر مواد و روش ها در سن ۳ روز، ۷ روز، ۱۴ روز و ۲۱ روز و قبل از ترخیص، ۲۲ نوزاد بسیار زودرس ( به عنوان مثال، سن حاملگی به u0026 lt؛ ۳۳ هفته) تحت نمونه خون برای تعیین {S100B} غلظت و echography جمجمه معاینات شدت آسیب ایسکمیک مغز در تصاویر echographic در مقیاس ۰-۱۱ به ثمر رسانده بود و به عنوان شاخص echography مغز ثبت شد (BEI) اگر آخرین {BEI} ارزش ≥۷ بود، نوزادان ثبت نام در گروه آسیب مغزی قرار گرفتند نمایش نتایج: از هشت نوزادان به گروه آسیب مغزی قرار گرفتند و ۱۴ نوزاد در هر نقطه سن به هیچ گروه آسیب مغزی قرار گرفتند نمونه گیری خون، سرم {S100B} غلظت در گروه آسیب مغزی نسبت به گروه بدون آسیب مغزی همبستگی مثبت و معنادار بین سرم {S100B} غلظت و {BEI} در همان روز (وجود دارد بالاتر بود R = 0738، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) و ۷ روز بعد (R = 0774، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) گیرنده عامل منحنی مشخصه برای سرم {S100B} غلظت نشان داد که سطح زیر منحنی ۰۹۸۵ (P u0026 LT بود. ۰۰۰۱) ارزش قطع سرم {S100B} 10 میکروگرم / L حساسیت ۹۳۸٪ و ویژگی ۹۰۵٪ برای تشخیص آسیب های مغزی ایسکمیک نتیجه گیری ارتفاع در {} S100B سرم است که به شدت با آسیب ایسکمیک مغز در نوزادان نارس شدید همراه بودآسیب ایسکمیک مغز در یک نوزاد نارس در معرض خطر به شدت پیشنهاد اگر اوایل سرم {S100B} غلظت است u0026 gt؛ به ۱۰ میکروگرم / L
کلمات کلیدی:   صدمه به مغز، نوزاد، leukomalacia اطراف بطن، نوزاد نارس، S100B

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله